Ruszają prace zespołu do spraw ubóstwa energetycznego

9 marca 2021, 07:15 Alert
żarówka energia energetyka fot. Pixabay
Żarówka. Fot. Pixabay.

W ministerstwie klimatu i środowiska został powołany zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Jego celem ma być wypracowanie mechanizmów pomocy oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które niwelują to zjawisko. Powołanie tego zespołu to początek prac merytorycznych nad koncepcją zastąpienia doraźnych powszechnych rekompensat za rosnące ceny energii, kompleksowymi rozwiązaniami.

W ministerstwie klimatu i środowiska powstał zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Do zadań zespołu należy wypracowanie koncepcji mechanizmu wsparcia odbiorcy wrażliwego a także wskazanie definicji ubóstwa energetycznego. Ma to być element nowelizacji prawa energetycznego. W istocie, praca zespołu to początek prac merytorycznych nad koncepcją zastąpienia doraźnych powszechnych rekompensat za rosnące ceny energii, kompleksowymi rozwiązaniami.

Cele

Resortowy zespół został powołany 23 lutego 2021 roku i będzie organem opiniodawczo-doradczym Ministra Klimatu i Środowiska. – Podejmowane prace skupią się na analizie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia odbiorców wrażliwych oraz instrumentów niwelujących zjawisko ubóstwa energetycznego, potencjalnie zmniejszających wydatki gospodarstw na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Dodatkowo, określone zostaną nowe kierunki działań, mające na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego – wylicza zadania stawiane przed powołanym niedawno zespołem minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Realizacja założeń unijnych

Przedyskutowane zostaną również konieczność przeciwdziałania i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uwaga zespołu zostanie skierowana także na kwestię zapewnienia potrzeb bytowych odbiorców ubogich energetycznie w zakresie ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, zasilania urządzeń elektrycznych najbardziej efektywnymi metodami, jak i w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Prace zespołu mają przybliżyć do realizacji celu zawartego w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), dotyczącego redukcji ubóstwa energetycznego do poziomu sześć procent do 2030 roku. Ponadto, zostaną wykorzystane przy implementacji założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz określenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Kto pokieruje pracami zespołu, kto weźmie w nich udział?

Pracami zespołu pokieruje wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. W skład zespołu wejdą przedstawiciele innych resortów oraz reprezentanci administracji samorządowej. Głos doradczy otrzyma także gremium ekspertów, wywodzących się z instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw energetycznych.

BiznesAlert.pl w lutym informował o powołaniu tego zespołu.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Ruszają prace nad nowymi rekompensatami cen energii, ale nie wiadomo czy będą