UE włączy zalesianie do polityki klimatycznej

14 grudnia 2017, 13:45 Alert

Parlament Europejski i Rada osiągnęły w czwartek wstępne porozumienie w sprawie włącza emisje gazów cieplarnianych i pochłaniania związanego z gruntami rolnymi i leśnictwem do unijnych ram klimatycznych od 2021 r.

LULUCF – nowe porozumienie

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie regulacji odnośnie rozliczania emisji wynikających z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).

LULUCF obejmuje wykorzystanie gleb, drzew, roślin, biomasy i drewna. Odpowiadają one nie tylko za emisję gazów cieplarnianych, ale mają także zdolność pochłaniania CO2 z atmosfery. Od tego, w jaki sposób zasoby te są wykorzystywane, zależy to, czy więcej CO2 jest uwalniane czy pochłaniane przez np. rośliny.Nowe regulacje mają przyczynić się do zwiększenia roli gruntów i lasów jako pochłaniaczy emisji CO2 i zachęcać do produktywnej i zrównoważone gospodarki leśnej i oraz prowadzić do rolnictwa uwzględniającego zmiany klimatyczne.

fot. Wiktor Dabkowski, flickr.com/bankenverband (CC BY-ND 2.0)

– Po długich i złożonych negocjacjach osiągnęliśmy porozumienie w sprawie uwzględnienia emisji i pochłaniania w związku z użytkowaniem gruntów i lasów w naszych wysiłkach na rzecz realizacji celów klimatycznych do 2030 r. – skomentował unijny komisarz ds. klimatu i energii Miguel Arias Cañete.

Zadania dla rolnictwa i leśnictwa

Jak podkreśla Komisja Europejska choć sektory rolnictwa i leśnictwa emitują gazy cieplarniane, to mogą też przyczynić się do usuwania CO2 z atmosfery. według szacunków KE, lasy w UE pochłaniają rocznie około 10 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Unii.

-Uznanie roli ziemi i lasów w łagodzeniu zmian klimatycznych jest kolejnym ważnym krokiem Unii Europejskiej w kierunku wypełnianiu jej zobowiązań podjętych w Paryżu – skomentował wiceprzewodniczący Unii Energetycznej Maroš Šefčovič

Nowe regulacje mają funkcjonować w ramach unijnych ram klimatycznych od 2021 r. Ramy klimatyczno-energetyczne UE na 2030 r. Zostały przyjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej w październiku 2014 r. Mają one na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych w UE o 40 proc. do 2030 r. , w porównaniu z poziomami z 1990 r. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zmniejszenie emisji w sektorze ETS o 43 proc., a w sektorach nieobjętych ETS o 30 proc. w porównaniu z poziomem bazowym z 2005 roku.

Początki prac nad LULUCF

Wniosek dotyczący LULUCF został przedstawiony przez Komisję w dniu 20 lipca 2016 r. W ramach pakietu „Przekształcenie Europy w kierunku przejścia na gospodarkę niskoemisyjną”.

Wstępne porozumienie, osiągnięte w negocjacjach trójstronnych między Parlamentem, Radą i Komisją, musi zostać teraz formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Po zatwierdzeniu rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.

Przypominamy, że wielkim orędownikiem uwzględniania możliwości pochłaniania CO2 przez lasy w światowej i unijnej polityce klimatycznej minister środowiska Jan Szyszko. Według niego polskie lasy mogą dodatkowo pochłonąć nawet ok. 50 mln ton CO2 rocznie.

Rola Polski w LULUCF

Jednak w toku prac nad porozumieniem LULUCF Polska wspólnie z Chorwacją zagłosowały przeciwko propozycji Komisji Europejskiej. Regulacje były krytykowane przez kilka krajów członkowskich, zwłaszcza przez te, które mają duże powierzchnie lasów. Najbardziej protestowała Finlandia, lecz ostatecznie przyznano jej dodatkowy ekwiwalent 10 mln ton emisji CO2 na lata 2021-2030 i delegacja z tego kraju wstrzymała się od głosu.

Polskich postulatów nie spełniono. Jak tłumaczył minister środowiska KE i państwa starej „15” nie mają specjalnej ochoty na certyfikowanie lasów, uwzględnianie wzrostu pochłaniania CO2 przez bioróżnorodność.