Czy UOKiK może zablokować Nord Stream 2? Zgodnie z prawem jest to możliwe

22 lipca 2016, 13:05 Energetyka
Nord Stream
Nord Stream AG

Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgłosił zastrzeżenia do planowanej koncentracji w ramach konsorcjum Nord Stream spółek gazowych, które chcą zbudować krytykowany w Europie Środkowo-Wschodniej gazociąg o tej samej nazwie. Zgodnie z prawem, w razie braku porozumienia z konsorcjum, UOKiK może zablokować jego powstanie, co z kolei może skomplikować realizację projektu. Sprawę tłumaczy dr Edyta Kozak-Hamala z Kancelarii Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek.

UOKiK wydał zastrzeżenia wobec koncentracji polegającej na utworzeniu przez sześć podmiotów wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream. Może to – zdaniem UOKiK – doprowadzić do ograniczenia konkurencji.

Stosownie do treści przepisu art.  96a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – dalej jako „okikU” (Dz.U z 2015 poz. 184 z późn. zm.), w sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, Prezes Urzędu przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec tej koncentracji. Przedstawienie zastrzeżeń wymaga uzasadnienia.

Przedsiębiorca może ustosunkować się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Prezes Urzędu, na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy, przedłuża ten termin o nie więcej niż 14 dni.

Prezes Urzędu może przedstawić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 okikU. Przepis ten przewiduje, że Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

1)    zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji może przedstawić warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 okikU i zobowiązać się do ich spełnienia. Warunki te mogą zostać przedstawione również w stanowisku przedsiębiorcy dotyczącym warunków zaproponowanych przez Prezesa Urzędu.

Brak stanowiska przedsiębiorcy, jego negatywne stanowisko co do warunków przedstawionych przez Prezesa Urzędu lub niezaakceptowanie przez Prezesa Urzędu warunków przedstawionych przez przedsiębiorcę powodują wydanie decyzji o zakazie dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.