Gaz-System będzie operatorem Gazociągu Jamalskiego do 2068 roku

30 sierpnia 2022, 17:15 Alert

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję ustalającą treść kolejnej umowy powierzającej pomiędzy spółkami OGP Gaz-System a SGT EuRoPol Gaz, na warunkach której Gaz-System będzie po 31 grudnia 2022 r. nadal wykonywał obowiązki operatora systemu przesyłowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, którego właścicielem jest SGT EuRoPol Gaz.

Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz
Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz

Gaz-System będzie operatorem Gazociągu Jamalskiego

– Umowa ustalona decyzją prezesa URE wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku i będzie obowiązywała do 6 grudnia 2068 roku – czytamy w komunikacie URE.

– Decyzja prezesa URE z 29 sierpnia 2022 r. została wydana w związku z faktem, że strony na osiem miesięcy przed końcem obowiązywania obecnej umowy nie zawarły kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Polski odcinku gazociągu jamalskiego. Regulacje zawarte w ustawie – Prawo energetyczne przewidują, że w takiej sytuacji to Prezes URE ustala treść kolejnej umowy powierzającej pomiędzy SGT EuRoPol Gaz i OGP Gaz-System. Decyzja prezesa URE, zgodnie z przepisami, zastępuje kolejną umowę powierzającą pomiędzy tymi spółkami w zakresie objętym tą decyzją – podaje Urząd Regulacji Energetyki.

Decyzja prezesa URE określa m.in.:

– obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatora,

– zasady realizacji obowiązków przez strony,

– majątek SGT EuRoPol Gaz niezbędny do pełnienia przez OGP Gaz-System obowiązków operatora z jego wykorzystaniem, wraz z zasadami korzystania z tego majątku,

– sposób ustalenia wynagrodzenia należnego SGT EuRoPol Gaz za korzystanie przez operatora z tego majątku,

– zasady odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w tym kary umowne.

Urząd Regulacji Energetyki/Michał Perzyński