Komisja konsultuje zmiany w kodeksach sieci mające usunąć niejasności

19 maja 2020, 15:45 Alert
Sieci przesyłowe. Fot.: PSE
Sieci przesyłowe. Fot.: PSE

Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej (DG Energy) trwają do 15 czerwca. Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że proponowane zmiany dotyczą kwestii proceduralnych i technicznych w czterech kodeksach sieci.

Czym są kodeksy sieci?

Chodzi o cztery kodeksy sieciowe: CACM (wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi), FCA (wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych), EB GL (bilansowanie energii elektrycznej) oraz SO GL (wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej).

Kodeksy sieci to dokumenty, które regulują m.in. zarządzanie systemami przesyłowymi oraz kwestie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do połączeń międzysystemowych w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Są przyjmowane w procesie komitologii i po przyjęciu przez Komisję Europejską obowiązują bezpośrednio we wszystkich krajach UE.

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 czerwca 2019 roku w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (2019/943) Komisja jest uprawniona do przyjmowania i zmiany wiążących wytycznych dotyczących kodeksów sieci. W tym celu zasięga opinii Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E), operatorów systemów dystrybucyjnych z krajów członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, innych zainteresowanych stron.

Komisja planuje przyjęcie nowego rozporządzenia wykonawczego, które ma wyjaśnić niejednoznaczne sformułowania w dotychczasowych przepisach dotyczących procesu opracowywania i zatwierdzania szczegółowych wspólnych zasad. Mają one dotyczyć wytycznych regulujących najważniejsze transgraniczne aspekty hurtowego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie wykonawcze ma zostać dostosowane do przepisów nowego rozporządzenia 2019/943 i ACER (UE) 2019/942.

Konsultacje do połowy czerwca

Proponowane zmiany zostały szczegółowo opisane w konsultowanym dokumencie. Komisja oczekuje na uwagi w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej, jednak – jak zaznacza – najbardziej pożądany byłby wkład w języku angielskim. DG Energy opublikuje otrzymane odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Przepływy kołowe dalej szkodzą Polsce