URE ogłosił pierwsze w 2019 roku aukcje OZE

21 października 2019, 17:15 Alert

Prezes URE ogłosił pierwsze – w roku 2019 – aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Pięć aukcji zaplanowano na ostatni tydzień listopada i pierwszy tydzień grudnia.

fot. Pixabay
Zgodnie z harmonogramem podanym przez URE aukcje odbędą się w dniach 25 i 26 listopada oraz 2, 3 i 4 grudnia br. W pierwszej z listopadowych aukcji mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej z istniejących biogazowni o mocy powyżej 1 MW na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz, a także instalacjom termicznego przetwarzania odpadów, dedykowanym instalacjom spalania wielopaliwowego oraz dedykowanym instalacja spalania biomasy. Maksymalną ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji ustalono na 34 TWh, a jej wartość na 20,74 mld zł

Na 26 listopada zaplanowano aukcję dla istniejących instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej oraz wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosi nieco ponad 3,433 TWh, a jej wartość ponad 2,197 mld zł.

Pierwsza z grudniowych aukcji jest dedykowana istniejącym instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystującym do produkcji energii elektrycznej: hydroenergię, biopłyny, energię geotermalną oraz energię wiatru na morzu. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosi nieco ponad 1,475 TWh, a jej maksymalna wartość ustalono na poziomie 811,366 mln zł.

W aukcja zaplanowanej na 3 grudnia mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalną ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji ustalono na ok. 1,149 TWh, a maksymalną jej wartość na 838,986 mln zł.

Aukcja, która odbędzie się 4 grudnia dedykowana jest instalacjom istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystującym wyłącznie: biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiącym dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiącym układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiącym instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz stanowiącym dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego. Maksymalną ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej wynosi 1,12 TWh, a jej maksymalna wartość 694,4 mln zł.

URE zastrzega, ze w przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.