URE tłumaczy jak działa taryfa na ceny gazu dla odbiorców indywidualnych

30 grudnia 2021, 15:30 Alert
Warianty zawierania umów i rozliczania odbiorców korzystających z gazu na cele gospodarstw domowych według taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE fot. URE
Warianty zawierania umów i rozliczania odbiorców korzystających z gazu na cele gospodarstw domowych według taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE

Urząd Regulacji Energetyki w komunikacie tłumaczy dla kogo ustala taryfy na ceny gazu oraz na czym polega proces taryfowy. Urząd wyjaśnia również co z cenami gazu dla mieszkańców domów wielolokalowych.

Co to jest taryfa?

Taryfa jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą. Zasady ustalania taryf przez przedsiębiorstwa oraz zasady ich zatwierdzania przez Regulatora są określone w ustawie Prawo Energetyczne oraz w tzw. rozporządzeniu taryfowym

Zarówno sprzedawcy gazu (spółki obrotu), jak i spółki dystrybucyjne, kalkulują planowane do poniesienia koszty, a następnie przekładają je na ceny gazu oraz stawki za jego dostarczenie do odbiorców końcowych w kolejnym roku. Tak skalkulowane taryfy przedkładają regulatorowi do zatwierdzenia. Prezes URE prowadzi postępowania taryfowe badając, czy wnioskowane przez przedsiębiorców taryfy spełniają wymagania określone prawem i odzwierciedlają jedynie uzasadnione koszty przedsiębiorców. Tak długo, jak regulator nie będzie przekonany, że dany poziom taryfy nie ma uzasadnienia w kosztach przedsiębiorstwa energetycznego, ceny i stawki nie mogą zostać zatwierdzone.

Przebieg procesu zatwierdzania taryf dla gospodartw domowych fot. URE

Przebieg procesu zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych fot. URE

Dla kogo jest taryfa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 października 2017 roku prezes URE zatwierdza jedynie taryfy na gaz sprzedawany wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. Natomiast taryfy dla infrastrukturalnych przedsiębiorstw gazowych (przesyłanie, dystrybucja, magazynowanie, skraplanie i regazyfikacja) podlegają administracyjnej regulacji w odniesieniu do wszystkich grup odbiorców.

Zawarcie umowy na sprzedaż gazu na użytek gospodarstw domowych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania od 1 października 2017 roku taryf dla paliw gazowych zatwierdzonych przez prezesa URE w przypadkach, gdy paliwo to jest dostarczane do budynków wielolokalowych, gdzie odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, już trzy lata temu regulator opublikował stanowisko w tej sprawie. Jak podkreśla URE, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe skupiają m.in. odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, którzy ze względu na uwarunkowania techniczne często nie dokonują sami zakupu gazu na potrzeby zużycia w swoich gospodarstwach domowych, a na ich rzecz takich zakupów dokonuje właśnie wspólnota lub spółdzielnia. W ocenie prezesa URE – wyrażonej w Komunikacie 76/2018 – także w takich przypadkach, kiedy faktycznym odbiorcą (beneficjentem) jest gospodarstwo domowe sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie.

Oczywiście sytuacja ta dotyczy wyłącznie używania gazu na potrzeby w gospodarstwach domowych i każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli natomiast w lokalu wchodzącym w skład budynku wielolokalowego jest zarejestrowana działalności gospodarcza, co do zasady wyklucza to możliwość rozliczenia zużycia gazu w takim lokalu z zastosowaniem taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny. W takich przypadkach należy porozumieć się ze sprzedawcą, co do ewentualnego określenia sposobu weryfikacji ilości gazu nabywanego na cele zużycia w gospodarstwach domowych w takim budynku i na inne cele.

Warianty zawierania umów i rozliczania odbiorców korzystających z gazu na cele gospodarstw domowych według taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE

Warianty zawierania umów i rozliczania odbiorców korzystających z gazu na cele gospodarstw domowych według taryf zatwierdzonych przez prezesa URE fot. URE

Zmiana sprzedawcy gazu

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą dostępu stron trzecich czyli TPA: Third Party Access) od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy.  Od tego czasu już ponad 280 tys. odbiorców w Polsce skorzystało z ofert rynkowych i kupuje gaz od wybranego przez siebie sprzedawcy. Po zmianie sprzedawcy gazu odbiorcy w gospodarstwach domowych nadal korzystają z taryf zatwierdzanych przez regulatora (czyli taryfy nowego sprzedawcy).

Urząd Regulacji Energetyki/Mariusz Marszałkowski