W 2016 r. zmiany w przepisach o gospodarowaniu odpadami

21 grudnia 2015, 11:50 Infrastruktura
Stena Recycling

Od nowego roku przedsiębiorców czekają zmiany w obszarze gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady zbiórki elektroodpadów oraz systemu recyklingu pojazdów, niektórych przedsiębiorców zacznie obowiązywać również obowiązek przeprowadzenia audytu opakowaniowego. Wkrótce będzie też łatwiej raportować odpady – czytamy w informacji prasowej spółki Stena Recycling.

W bieżącym roku trwały intensywne prace ustawodawcze nad regulacjami prawnymi w branży gospodarki odpadami. Większość z nich wiązała się z koniecznością implementacji unijnych dyrektyw.

– Dla przedsiębiorców 2016 r. w branży gospodarki odpadami przyniesie istotne zmiany. Nowe regulacje w zakresie elektroodpadów oraz recyklingu pojazdów podnoszą oczekiwania wobec przedsiębiorców oraz firm zajmujących się profesjonalnie zbiórką i odzyskiem odpadów. Wiele wprowadzonych zmian idzie w dobrym kierunku, są jednak i takie, które mogą budzić wątpliwości, jak ograniczenie liczby podmiotów, które będę mogły zbierać niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zmianami, na które na pewno czeka wielu przedsiębiorców jest uproszczenie systemu raportowania odpadów. Choć rozporządzenie je stanowiące ma zacząć obowiązywać od początku roku, to według nowych zasad raportowany będzie dopiero 2017 r. – mówi Anna Wójcik, kierownik ds. Ochrony Środowiska i ADR w Stena Recycling.

Ułatwienia w raportowaniu odpadów

Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie, którego celem jest uporządkowanie systemu raportowania odpadowego. Zebrane zostaną w nim wszystkie raporty, sprawozdania oraz wzory formularzy związane z raportowaniem odpadowym. Raportowanie będzie odbywało się wyłącznie do marszałka województwa, w którym przedsiębiorstwo generuje lub przetwarza odpady.

Choć rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2016 r., według nowych zasad będzie raportowany dopiero 2017 r. Przyszły rok ma być okresem przejściowym.

Audyt opakowaniowy

W życie wchodzi również obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego audyty opakowaniowego, do którego zobowiązani są przedsiębiorcy:

– eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili dokumenty EDPR lub EDPO (…);

– prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie (…).

Najbliższy audyt, który obejmie 2016 r., czeka przedsiębiorców w 2017 r.

Nowe zasady zbiórki elektroodpadów

Od 2016 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Podwyższone zostaną poziomy zbierania oraz odzysku i recyklingu ZSEiE, a podmioty gospodarcze zajmujące się zbieraniem oraz przetwarzaniem elektroodpadów będą mogły być kontrolowane bez uprzedniej zapowiedzi. Zmienią się również przepisy dot. zwrotu zużytego sprzętu przez konsumentów. Istotną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorstwa zajmującego się zbiórką elektroodpadów jest zapis, że nie wszystkie podmioty będą mogły zbierać niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Nowy system recyklingu pojazdów

Zmiany zajdą również na rynku motoryzacyjnym. Zgodnie z ustawą dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw zlikwidowana zostanie opłata recyklingowa za sprowadzenie pojazdów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ograniczony zostanie również pobór opłat przez stacje demontażu za przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty, które wprowadzają do kraju pojazdy, będę musiały zapewnić przynajmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów w każdym z województw. Te, które wprowadzają mniej niż tysiąc pojazdów w roku, będą zobowiązane zapewnić 3 takie stacje lub punkty tylko, że w skali kraju. Ustawa przewiduje podniesienie wymaganych poziomów odzysku i recykling pojazdów, oraz kar za ich niewypełnienie.

Unia Europejska bliżej gospodarki cyrkularnej

W nowym roku trwać będą prace nad nową propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej w które odpady są nie marnują, a poddawane są wielokrotnie przetwarzaniu. Według nich do 2030 r. poziom recyklingu odpadów opakowaniowych powinien osiągnąć 75 proc., komunalnych 65 proc., a składowanie odpadów powinno zostać ograniczone do najwyżej 10 proc. Propozycje przewidują również zakaz składowania segregowanych odpadów. Jeśli pakiet zyska aprobatę państw UE, będzie wyznaczać istotny kierunek zmian na kolejne lata.

***

O Stena Recycling:

Stena Recycling działająca w strukturze Stena Recycling International, należy do Stena MetallGroup, wiodącej międzynarodowej firmy oferującej kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych. Stena odzyskuje i przetwarza wszystkie rodzaje odpadów: makulaturę, plastik, złom metali żelaznych i nieżelaznych oraz odpady niebezpieczne. Jest europejskim liderem w dziedzinie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W Polsce Stena Recycling działa od 2001 r. i posiada obecnie 12 oddziałów na terenie całego kraju. Rocznie przetwarza 700 tys. ton odpadów pochodzących z działalności biznesowej i przemysłu. W 2012 r. Stena Recycling uruchomiła pierwszą stację recyklingu w Warszawie – STENA EkoStację, a w 2014 r. drugą w Swarzędzu.

Źródło: Stena Recycling