Minister rozwoju planuje ujednolicić warunki techniczne dla rurociągów przesyłowych

5 stycznia 2021, 16:30 Alert
Fot.: Gaz-System,  gazociąg Strachocina – Granica RP, który jest częścią nowego transgranicznego gazociągu.
Fot.: Gaz-System, gazociąg Strachocina – Granica RP, który jest częścią nowego transgranicznego gazociągu.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologiczny przygotowało projekt rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych w formie aktu prawnego powszechnie obowiązującego.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, które powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych został we wtorek opublikowany na stronach rządowego centrum legislacji i przekazany do konsultacji i uzgodnień.

W ocenie skutków regulacji czytamy, że dotychczas warunki techniczne dla rurociągów przesyłowych są każdorazowo „indywidualnie” uzgadniane z organem właściwej jednostki dozoru technicznego. Projekt ma na celu uproszczenie i skrócenie procesu uzgadniania warunków technicznych ponieważ eksploatujący nie będą musieli każdorazowo występować o wydanie „indywidualnie” warunków technicznych na określone czynności. Projektowane rozporządzenie prowadzi do uproszczenia procedur poprzez wprowadzenie możliwości składania dokumentacji technicznej w formie elektronicznej.

W uzasadnieniu czytamy, że obecnie w krajowym porządku prawnym nie funkcjonują przepisy określające szczegółowe warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie rurociągów przesyłowych wydane na podstawie przepisów ustawy. Rozporządzenie takie od początku obowiązywania ustawy o dozorze technicznym czyli od 1 stycznia 2001 roku nigdy nie zostało wydane. – Dzięki temu, po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia, zaczną obowiązywać przepisy dotyczące warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie rurociągów przesyłowych jednolite dla wszystkich eksploatujących, co pozwoli stworzyć możliwie najbardziej kompleksowe i spójne uwarunkowania i podejście właściwych organów jednostek dozoru technicznego. Przyczyni się to również do uproszczenia i skrócenia procesu uzgadniania ponieważ eksploatujący nie będą musieli każdorazowo występować o wydanie „indywidulanie” warunków technicznych na określone czynności – czytamy ocenie skutków regulacji.

Projekt zawiera ponadto warunki w zakresie projektowania rurociągów przesyłowych oraz ich elementów, warunki techniczne, jakie muszą spełniać materiały i elementy przeznaczone do wytwarzania, naprawy lub modernizacji rurociągu przesyłowego. Materiały i elementy powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w uzgodnionych specyfikacjach technicznych, dostarczone wraz z dokumentami kontroli oraz oznakowane w sposób zapewniający ich identyfikację i przyporządkowanie do dokumentu kontroli.

Projekt ma zostać skierowany do konsultacji z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Izby Gospodarczej Gazownictwa, Instytutu Nafty i Gazu, PKN Orlen, Polskiej Izba Przemysłu Chemicznego, PERN, PGNiG, Anwil, Polskiej Spółki Gazownictwa, Grupą Azoty i Wyższym Urzędem Górniczym.

Bartłomiej Sawicki