Wiemy, co zawierają senackie poprawki do zmiany ustawy OZE oraz niektórych innych ustaw

10 września 2021, 06:00 Alert
hitachi oze farma wiatrowa
Fot. Johan Bros / Pexels.com

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska przyjęła podczas środowego posiedzenia poprawki do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawach.

Zmiana definicji małej instalacji

Główna poprawka o charakterze precyzującym dotyczy zmiany definicji małej instalacji. Podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE ma na celu ograniczenie obowiązku koncesyjnego dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. W poprawkach senackich zwiększono maksymalną moc elektryczną z 500 kW do 1 MW, zaś moc osiągalną cieplną w skojarzeniu podniesiono z 900 kW do 3 MW.

Przedłużenie obowiązku aukcyjnego

Kolejną wprowadzoną zmianą przez Senat jest przedłużenie do 31 grudnia 2027 r. systemu aukcyjnego.

Zmiany w zakresie planowania przestrzennego

Poprawki senackie dotknęły również kwestii związanych z planowaniem przestrzennym. Instalacje OZE o mocy powyżej 500 kW powinny zostać uwzględnione w studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w planach zagospodarowania przestrzennego. Wyjątkiem od konieczności uwzględnienia instalacji w studium stanowią wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 1MW oraz urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojąca – np. instalacje dachowe, czy też bardziej zaawansowane urządzenia zintegrowane z budynkiem. Dotychczas w studium oraz w planach zagospodarowania przestrzennego umieszczane były instalacje o mocy powyżej 100 kW.

Przedłużenie mechanizmów wsparcia OZE  do 30 czerwca 2045 roku

Poprawki zakładają również przedłużenie kilku mechanizmów do 30 czerwca 2045 r. Do wspomnianych mechanizmów zalicza się okres obowiązywania rozliczeń w ramach systemu prosumenckiego – „opustów”, obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim, obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP, obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Delegacja ministra właściwego

Poprawka senacka przyznaje ministrowi właściwemu ds. klimatu delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilość i wartość energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach 2022-2026.

Nowe uprawnienia KOWR

Kolejna zmiana zaproponowana przez Senat dotyczy nowych kompetencji dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Będzie miał on możliwość przekazywania bez przetargu spółkom Skarbu Państwa w dzierżawę grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod inwestycje OZE.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn