Wyniki Grupy Duon mocno w górę

15 marca 2016, 10:15 Alert

(Grupa Duon)

W 2015 roku przychody Grupy Duon wzrosły o 35 proc. w porównaniu do roku poprzedzającego. Wynik EBITDA wzrósł o ponad 16 proc., a zysk netto o ok. 5 proc.

Przychody ze sprzedaży Grupy Duon w 2015 roku wyniosły 861,5 mln zł i były wyższe niż rok wcześniej 35 proc. Wynik EBITDA wyniósł 42,3 mln zł wobec 36,4 mln zł w 2014 roku (+16,2 proc.), natomiast zysk netto w 2015 roku osiągnął wartość 24,4 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2 proc. w porównaniu do 2014 roku. Jak podkreśla Duon rezultaty te są zgodne z opublikowaną przez zarząd prognozą wyników na rok 2015, w której zakładano przychody na poziomie ok. 819 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 43,6 mln zł, a zysk netto na w wysokości 23,6 mln zł.

Jak podaje spółka w 2015 roku największy wpływ na uzyskane przez Grupę rezultaty miały rozwój sprzedaży gazu TPA oraz obniżenie kosztów zakupu LNG. Od 2013 roku sukcesywnie rośnie udział segmentu obrotu w ogóle przychodów Grupy, kształtując się w 2015 roku na poziomie 82 proc. w porównaniu do 73,7 proc,rok wcześniej.

Segment obrotu w 2015 roku wygenerował 710 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 52 proc. w stosunku do 2014 roku. Sprzedaż gazu TPA rosła najszybciej, osiągając w 2015 r. poziom 2 122 GWh, trzykrotnie przewyższający wolumeny osiągnięte w roku poprzednim. Istotnie zwiększyła się też liczba odbiorców gazu z 966 do 3,7 tys. W ocenie spółki sprzyjały temu sytuacja rynkowa ułatwiająca pozyskiwanie odbiorców gazu TPA, w tym niskie ceny gazu na rynku hurtowym. EBITDA segmentu obrotu wyniosła 23 mln zł u była o 4 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Segment infrastruktury w ubiegłym roku wygenerował 151,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, a więc o 9,4 proc. mniej niż w 2014 roku. Pomimo nieznacznie niższych przychodów, EBIT i EBITDA segmentu infrastruktury wzrosły w 2015 roku w porównaniu do roku 2014. Wynik z działalności operacyjnej EBIT ukształtował się na poziomie 12,9 mln PLN, co stanowi wzrost o 58 proc. wobec roku poprzedniego, a EBITDA segmentu wyniosła 19,3 mln zł w porównaniu do 14,2 mln zł w 2014 r.

– Szacujemy, że wysoka skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów w obszarze gazu i energii elektrycznej TPA utrzyma się w kolejnych latach, co, wraz ze sprzyjającą sytuacją na rynku, powinno zaowocować stabilnym wzrostem przychodów oraz zysków spółki, ugruntowując jej czołową pozycję wśród sprzedawców gazu i energii elektrycznej – podsumowuje Mariusz Caliński, prezes zarządu Grupy Duon.

W marcu 2016 roku zaszły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Grupy Duon. Spółka Fortum Holding B.V. zakupiła 111 892 261 akcji spółki, stanowiących 93,35 proc. kapitału zakładowego spółki i 93,35 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Źródło: Grupa Duon