Żałobka: Transport europejski musi zmniejszyć emisyjność

2 września 2015, 10:16 Drogi
Transeuropejska sieć transportowa
Transeuropejska sieć transportowa TEN-T

Finansowanie infrastruktury transportowej za pomocą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych to jeden z głównych tematów panelu dyskusyjnego „Nowe perspektywy w transporcie: inwestowanie, aby połączyć Europę”, który odbył się 1 września 2015 r. w ramach X Forum Strategicznego w Bled na Słowenii. W dyskusji polską delegację reprezentował wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka. Uczestniczyli w niej również komisarz KE ds. transportu Violeta Bulc, ministrowie ds. transportu ze Słowenii, Słowacji i Czech, a także przedstawiciele spółek transportowych.

„Transport stanowi jeden z ważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy na całym obszarze Unii Europejskiej. Nowoczesna infrastruktura oraz efektywnie funkcjonujący system transportowy wzmacniają spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną regionów. Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku, transport musi spełniać rosnące oczekiwania mobilności społeczeństw, przy jednoczesnym spełnieniu norm niskoemisyjności i wdrożeniu systemów odpowiedzialnych za jego inteligentny charakter” – powiedział wiceminister Sławomir Żałobka.

Jak podkreślił, skala potrzeb inwestycyjnych w dziedzinie transportu oraz ograniczone środki publiczne, które mogą zostać przeznaczone na ukończenie projektów na sieci bazowej TEN-T, motywują do włączenia środków prywatnych w finansowanie rozwoju infrastruktury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakres zaangażowania prywatnego ma być ograniczony tylko do tych inwestycji, które charakteryzują się dużym natężeniem ruchu, a więc potencjalnie generują zysk w okresie akceptowanym przez inwestora.

„Istotne jest również uregulowanie na poziomie UE kwestii obliczania długu publicznego. Wypracowanie jednolitej i niebudzącej wątpliwości wspólnej unijnej metodologii w tym zakresie będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju rynku PPP i w konsekwencji będzie sprzyjało bardziej skutecznemu korzystaniu ze środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych” – dodał podsekretarz stanu w MIiR.

Wiceminister S. Żałobka zwrócił również uwagę, że w Polsce trwa obecnie wdrażanie szeregu inicjatyw, których celem jest zmiana tradycyjnych środków transportu na bardziej przyjazne środowisku.

„W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przewidziano wsparcie inwestycji mających na celu zmniejszenia emisyjności transportu. Wszystkie realizowane projekty będą musiały wpisywać się w strategie odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności. Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego będzie rozumiana w kontekście zmian w mobilności miejskiej, prowadzących do zmniejszenia emisji CO2” – powiedział wiceminister.

Podczas dyskusji poruszono także zagadnienia odnoszące się do rozwijania usług cyfrowych. Unia Europejska dostrzega dynamicznie rozwijający się rynek technologii informacyjno-komunikacyjnych, czego wyrazem jest Europejska Agenda Cyfrowa.

„W Polsce w latach 2014-2020 małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno z programu operacyjnego zarządzanego centralnie – Programu Polska Cyfrowa, jak i regionalnych programów operacyjnych, zarządzanych przez samorządy” – podkreślił Sławomir Żałobka.

W ramach forum wiceminister Sławomir Żałobka spotkał się również z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Słowenii Klemenem Grebenškiem, z którym rozmawiał m.in. na temat korytarza Bałtyk-Adriatyk i kwestii socjalnych w transporcie.

Korytarz „Bałtyk-Adriatyk” stanowi jeden z głównych multimodalnych międzynarodowych szlaków tranzytowych na osi północ–południe Europy. Łączy on polskie porty morskie Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście z portami zlokalizowanymi nad Morzem Adriatyckim, w tym słoweńskim portem Koper.

Jak zauważył wiceminister Żałobka, Polska uważa za konieczny dalszy zrównoważony rozwój i wzmocnienie funkcji tranzytowych międzynarodowych szlaków transportowych. W tym celu kontynuowane są priorytetowe inwestycje infrastrukturalne na trasach włączonych do sieci bazowej korytarza „Bałtyk – Adriatyk”.

„Polska systematycznie rozwija swoją infrastrukturę lądową z i do kluczowych portów polskich. Celem inwestycji w budowę autostrad i dróg ekspresowych oraz modernizację linii kolejowych, a także rozbudowę infrastruktury portów morskich i terminali intermodalnych jest podniesienie jakości krajowego systemu transportowego” – dodał.

W centrum polskiego zainteresowania od dłuższego czasu pozostaje też sprawa regulacji wymiaru socjalnego transportu w porządkach prawnych niektórych państw członkowskich, w tym przede wszystkim przepisy nakładające obowiązek stosowania lokalnych stawek płacy minimalnej dla kierowców w transporcie międzynarodowym. Konsekwencją takich działań jest zaburzenie podstawowych mechanizmów swobodnego przepływu usług, co rodzi uzasadnione podejrzenia o sprzeczny z prawem UE protekcjonizm.

Podczas spotkania przypomniano, ze Słowenia przyłączyła się do polskiej inicjatywy, w wyniku której 11 państw członkowskich UE wysłało wspólny list do ministrów pracy oraz transportu RFN wyrażający zaniepokojenie zakresem niemieckich przepisów o płacy minimalnej, jak również wzywający do zawieszenia ich stosowania w stosunku drogowego transportu międzynarodowego towarów i osób oraz do przewozów kabotażowych, do czasu wyjaśnienia ich zgodności z prawem UE.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju