Zamasz: Wzrost wyników Enei dzięki poprawie efektywności

27 sierpnia 2014, 08:28 Energetyka
Krzysztof Zamasz

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, po wzroście o 5,3 proc. r/r, wyniosły w I półroczu 2014 r. 4,84 mld zł. EBITDA Grupy ukształtowała się na poziomie 1.103 mln zł, co okazało się wynikiem o 17,7 proc. lepszym niż w analogicznym okresie 2013 r. Zysk netto zwiększył się o 37,4 proc. i wyniósł 625 mln zł. W I półroczu 2014 r. GK ENEA konsekwentnie realizowała zapisane w strategii korporacyjnej cele.

Wyniki finansowe w I półroczu 2014 r. wspierane były m.in. przez:

  • rozpoznanie przychodu z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych (KDT),
  • spadek kosztów zużycia materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów,
  • niższą średnią cenę zakupu energii elektrycznej,
  • wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 1,2 TWh.

Na wyniki w analizowanym okresie negatywnie wpłynęły: spadek marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w ENEA Wytwarzanie (segment elektrowni systemowych), spadek średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej, obniżka taryfy dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenie żółtego i czerwonego obowiązku.

– Odnotowaliśmy wzrost wyników finansowych dzięki systematycznej pracy nad poprawą efektywności Grupy ENEA oraz umiejętnemu wykorzystywaniu szans, pojawiających się na nadal niepewnym rynku energetycznym. Staramy się działać elastycznie i przeciwdziałać utrzymującym się na rynku niekorzystnym trendom. Mamy jasno wytyczone cele – zarówno na poziomie całej Grupy, jak i poszczególnych obszarów biznesowych – podkreśla Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A.

Najwyższy wynik EBITDA w I półroczu 2014 r. Grupa odnotowała w segmencie dystrybucji, który wygenerował 605,7 mln zł, czyli o 13,7 proc. więcej niż przed rokiem. Głównymi czynnikami wzrostu w tym obszarze były: niższa średnia cena i niższy wolumen zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej oraz spadek rezerw dotyczących majątku sieciowego. Największy przyrost miał natomiast miejsce w segmencie wytwarzania, którego wynik EBITDA wyniósł 440,3 mln zł (wzrost o 57,6 proc. r/r). Pozytywny wpływ na wynik tego segmentu miało rozpoznanie w II kwartale 2014 r. przychodów z tyt. KDT w wysokości 258 mln zł. Segment obrotu zrealizował wynik EBITDA na poziomie 82,3 mln zł.

– Sytuacja finansowa Grupy, wsparta znaczną ilością środków pieniężnych, jest stabilna, co pozwala na bezproblemową realizację przyjętego programu inwestycyjnego. W samym I półroczu 2014 r. Grupa zainwestowała 981 mln zł, przy utrzymaniu korzystnego poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie -0,2 – mówi Dalida Gepfert, Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych.

W I półroczu br. Grupa ENEA wytworzyła 6.114 GWh energii elektrycznej (5.584 GWh – źródła konwencjonalne, 530 GWh – OZE), czyli o 2,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. O 920 GWh wzrosła sprzedaż konwencjonalnej energii elektrycznej. W I półroczu 2014 r. Grupa sprzedała odbiorcom końcowym 7.750 GWh energii elektrycznej, czyli o 1.174 GWh więcej niż przed rokiem.

Priorytetem Grupy jest przygotowanie organizacji do wyzwań rynkowych. Obszar wytwarzania koncentruje się na budowie konkurencyjnego portfela wytwórczego. W I półroczu 2014 r. ENEA Wytwarzanie nabyła 85 proc. udziałów w MPEC Białystok. Pozwoli to zoptymalizować produkcję ciepła i umocni pozycję Grupy na lokalnym rynku. Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa bloku o mocy 1.075 MW w Kozienicach. Na koniec czerwca 2014 r. zaawansowanie prac wyniosło ok. 35 proc. Segment dystrybucji przygotowuje się do wprowadzenia w 2016 r. taryfy jakościowej. ENEA Operator inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej. W latach 2014-2019 wyda na inwestycje 4,2 mld zł. Głównym zadaniem segmentu obrotu jest zbudowanie długotrwałych relacji z Klientami. W I półroczu 2014 r. ENEA S.A. pozyskała prawie 65 tys. nowych Klientów. W tym czasie spółce udało się również zwiększyć sprzedaż do Klientów strategicznych o 1 TWh w porównaniu do ubiegłego półrocza. Grupa kontynuuje projekt tworzenia Centrum Usług Wspólnych. Dotychczas zakończyła prace dotyczące centralizacji trzech kluczowych funkcji: obsługa Klienta, finanse i księgowość oraz IT. Do końca roku scentralizowane zostaną trzy kolejne funkcje: zasoby ludzkie, logistyka (zakupy) oraz koordynacja obsługi prawnej.

Konsekwentnie realizowana polityka poprawy efektywności oraz dyscyplina kosztowa spowodowały, że Grupa ENEA zrealizowała w I półroczu 2014 r. oszczędności na poziomie 75 mln zł (w tym: 56 mln zł w segmencie wytwarzania, 13 mln zł w segmencie dystrybucji). Kontynuacja działań optymalizacyjnych pozwoli docelowo obniżyć koszty Grupy o ok. 500 mln zł.

W I półroczu 2014 r. sfinalizowano również prace związane z pozyskaniem finasowania dla strategicznych, z punktu widzenia rozwoju Grupy, projektów. Obok pozyskanych wcześniej kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 1,425 mld zł oraz umowy dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł, 15 maja 2014 r. ENEA podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł. 30 czerwca zawarta została również umowa z bankami: PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao S.A. i mBankiem, dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł.