ZE PAK notuje blisko 2 mld zł straty

22 marca 2016, 10:00 Alert
Elektrownia Konin

(Polska Agencja Prasowa/CIRE)

Zespół Elektrowni PAK zanotował w 2015 roku 1,88 mld zł straty netto, a na wynik grupy wpływ miały utworzone odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości również 1,88 mld zł – poinformowała spółka w raporcie. W 2015 r. łączne przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Grupę ZE PAK wyniosły niemal 2,95 mld zł i były o 10 proc. wyższe niż w 2014 r. Podobnie jak w poprzednich latach największą część przychodów stanowiła sprzedaż energii elektrycznej (własnej i zakupionej na rynku). W ubiegłym roku przychody z tego tytułu przekroczyły 2,5 mld zł i stanowiły ponad 85 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży. Były zarazem o 10,8 proc. większe niż w 2014 r., na co złożyły się zarówno większy wolumen sprzedanej energii elektrycznej, jak i wyższa uzyskana średnia cena sprzedaży.

EBITDA Grupy ZE PAK wyniosła w 2015 r. ponad 494 mln zł i była niższa niż w roku wcześniejszym o 2,6 proc.. Według ZE PAK główną przyczyną spadku były wyższe koszty emisji CO2 przy jednoczesnych niższych przychodach ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii, co z kolei było rezultatem spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów.

Jednocześnie Grupie udało się obniżyć w 2015 roku koszty ogólnego zarządu o 23,5 proc. do poziomu niespełna 114 mln zł.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na wynik finansowy Grupy ZE PAK za 2015 r. istotny wpływ miały przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów, w których uwzględniono m.in. utrzymującą się niekorzystną sytuację na rynku wytwarzania energii elektrycznej. Łączna wartość odpisów aktualizujących sięgnęła 1,93 mld zł (w tym 34 mln zł to wartość odpisów na podatku odroczonym w ZE PAK i Elektrowni Pątnów II). W rezultacie, Grupa ZE PAK zakończyła ubiegły rok ze stratą netto sięgającą 1,88 mld zł.Grupa podkreśla jednak, że dokonane odpisy są zdarzeniami o charakterze niepieniężnym, w związku z czym nie wpływają na sytuację płynnościową spółki.

Wynik netto Grupy za 2015 rok bez uwzględnienia powyższych odpisów wyniósł 50 mln zł wobec 78 mln zł zaraportowanego skonsolidowanego zysku netto w 2014 r.

W 2015 r. Grupa ZE PAK sprzedała łącznie 14,9 TWh energii elektrycznej (łącznie ze sprzedażą w ramach rozruchu zmodernizowanych bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Pątnów I), czyli o 10,5 proc.więcej niż w 2014 r. Uzyskana średnia cena sprzedaży wyniosła przeszło 177 zł/MWh i była o 5,6 proc.wyższa niż uzyskana średnia cena sprzedaży w roku wcześniejszym.

Produkcja netto energii elektrycznej w elektrowniach należących do Grupy ZE PAK wyniosła w ubiegłym roku 9,8 TWh wobec 10,1 TWh w 2014 r. Zmniejszenie produkcji dotyczyło Elektrowni Pątnów II oraz Elektrowni Adamów, a przyczyną według spółki były wyższe nadwyżki mocy w systemie w godzinach nocnych (zwiększona generacja wiatrowa), co powodowało redukcję pracy bloków przez operatora systemu.
W 2015 r. elektrownie ZE PAK sprzedały ponadto lokalnym odbiorcom 2005 TJ ciepła, czyli nieco więcej niż rok wcześniej (wzrost o 1,3 proc.).

W liście do akcjonariuszy nowy prezes ZE PAK Aleksander Grad poinformował, że w 2015 roku spółka zakończyła modernizację dwóch bloków w Elektrowni Pątnów. Obecnie trwają testy mające potwierdzić zdolność do osiągnięcia parametrów gwarancyjnych zmodernizowanych jednostek.

„Nasz plan inwestycyjny zakładał również rozpoczęcie w zeszłym roku prac modernizacyjnych na dwóch kolejnych blokach w Elektrowni Pątnów. Niestety w obliczu pogarszających się perspektyw dotyczących warunków zewnętrznych zmuszeni byliśmy wstrzymać kontynuację procesu modernizacyjnego. Naszą intencją jest uzgodnienie z bankami utrzymania możliwości finansowania dla dokończenia procesu modernizacyjnego czterech bloków w Elektrowni Pątnów. Jednak podejmując odpowiedzialne decyzje warunkujemy wznowienie tego procesu dopiero w momencie, gdy zaistnieją rozwiązania systemowe pozwalające na zapewnienie rentowności modernizowanym jednostkom wytwórczym” – napisał Grad w liście.

Zgodnie z szacunkami realizacja końcowego zawieszonego etapu projektu modernizacji bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów wymaga nakładów inwestycyjnych rzędu 1,1 mld zł wraz z kosztami finansowania, z czego 580 mln zł pochodzić będzie z kredytu inwestycyjnego a reszta ze środków własnych.

Budowa bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin będzie wymagać poniesienia nakładów rzędu 720 mln zł (z uwzględnieniem szacowanych kosztów finansowania), przy czym powyższa kwota zostanie zaktualizowana w wyniku przeprowadzonych przetargów na dostawy urządzeń. Spółka planuje sfinansować jak największą część kosztów inwestycji ze źródeł zewnętrznych.