Grupa Tauron kupuje KWK Brzeszcze

19 października 2015, 14:44 Energetyka

W obecności ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego 19 października spółka celowa z Grupy Tauron oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów KWK Brzeszcze. Tego samego dnia zarząd spółki celowej zawarł z organizacjami związkowymi z Brzeszcz porozumienie ustalające warunki przejścia załogi kopalni oraz kluczowe kwestie dotyczące zatrudnienia. Strony wynegocjują w przyszłości nowy układ zbiorowy wprowadzający motywacyjny system wynagrodzeń.

Tauronzapłaci za przejmowane aktywa 1 zł. Umowa przedwstępna zawiera zobowiązania warunkujące nabycie od Spółki Restrukturyzacji Kopalń aktywów wydzielonej zorganizowanej części KWK Brzeszcze przez spółkę zależną w 100 proc. od Taurona (obecna nazwa RSG, trwa procedura zmiany na Nowe Brzeszcze Grupa Tauron). Aktywa, w skład których wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu, znajdą się do końca 2015 roku – po uzyskaniu wszystkich zgód korporacyjnych i UOKiK oraz decyzji Ministerstwa Środowiska o przeniesieniu koncesji – w spółce Nowe Brzeszcze Grupa Tauron. W przyszłości, po restrukturyzacji kopalni, zostaną podjęte działania, które doprowadzą do połączenia tego podmiotu ze spółką Tauron Wydobycie, do której należą obecnie Zakład Górniczy Janina w Libiążu oraz Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

– Skuteczna restrukturyzacja sektora górniczego i zintegrowanie go na zdrowych, biznesowych zasadach z branżą wytwarzania energii to kierunek zmian, które zapewnią stabilność dostaw i cen energii elektrycznej na kilka następnych dekad. Plan dla górnictwa zakłada też zwiększenie popytu na węgiel ze strony sektora chemicznego, przez wdrażanie do przemysłowego użycia technologii przetwarzania go na wodór i metanol. Zbudowaliśmy fundamenty dla przywrócenia sektorowi górniczemu trwałej rentowności i konkurencyjności – powiedział Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa.

Dzięki nabyciu KWK Brzeszcze zakłady wydobywcze Grupy Tauron w ponad 50 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc. –Przyszłością energetyki są firmy oparte na pełnym łańcuchu wartości – od wydobycia, przez wytwarzanie, dystrybucję, po sprzedaż energii elektrycznej i ciepła do klientów. My taką strategię realizujemy. Włączenie KWK Brzeszcze w struktury Tauron jest kolejnym krokiem w budowaniu silnej grupy paliwowo-energetycznej wykorzystującej synergię podsektorów wydobycia i wytwarzania. Nabycie kopalni pozwala nam w większym stopniu uniezależnić się od zewnętrznych dostaw surowca i kontrolować koszty jego pozyskania – informuje Jerzy Kurella, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Również 19 października zarząd spółki celowej zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w KWK Brzeszcze, na mocy którego zobowiązał się do kontynuowania dotychczas prowadzonej w zakładzie działalności gospodarczej. Strony porozumienia zobowiązały się również do zawarcia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wprowadzającego motywacyjny system wynagradzania pracowników, który będzie uzależniony od osiąganych wyników spółki i poziomu realizacji zadań. Ustalono także, że przejście ok. 1500 pracowników przejmowanej kopalni nastąpi w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy, pozwalającego zachować dotychczasowe warunki pracy. Z kolei pracownicy chcący skorzystać z pakietu osłon socjalnych do końca tego roku, jak i posiadający uprawnienia emerytalne mogą pozostać w strukturach likwidowanej części KWK Brzeszcze.

Źródło: Tauron