Moskwik: Misja kolei regionalnych (ANALIZA)

7 marca 2019, 07:30 Infrastruktura

Wzrost gospodarczy państwa uzależniony jest od wielu czynników pośrednio ze sobą połączonych. Jednym z nich jest regionalny rozwój społeczno-gospodarczy, który może być stymulowany poprzez procesy wpływające na zmiany w danym regionie – pisze Kamil Moskwik, analityk Instytutu Jagiellońskiego.

W tym kontekście przeanalizowano znaczenie przewozów regionalnych na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej. Pierwszym elementem była analiza porównawcza misji jaka stoi przed przewoźnikami. W tym celu analizie poddano deklaracje w zakresie misji i celów dostępne na stronach internetowych przewoźników.

Przegląd powyższych źródeł informacji pozwala określić misję społeczną regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich jako pokrywanie zapotrzebowania ludności na transport na krótkich i średnich dystansach (szkoła, uczelnia, praca, przejazdy turystyczno-rekreacyjne), przy założeniu kluczowych warunków w zakresie:

• dostępności (punktualność, siatka połączeń, udogodnienia dla niepełnosprawnych, atrakcyjność cenowa),
• bezpieczeństwa podróży oraz
• jakości obsługi (pozytywne doświadczenie klienta, ang. customer experience wynikające m.in. ze stanu infrastruktury oraz postawy i zachowań pracowników).

Wspomniane powyżej pokrywanie zapotrzebowania na dojazdy w celach edukacyjnych, biznesowych lub rekreacyjnych w bezpośredni sposób wspiera rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru poprzez wzrost dostępu do wiedzy, źródeł zarobkowych oraz źródeł bodźców estetyczno-duchowych.

W celu określenia i zweryfikowania powyższych tez, zbadano statystyczny wpływ kolei regionalnych na rozwój województw, posłużono się analizą korelacji pomiędzy następującymi wskaźnikami:
• statystyczną liczbą podróży regionalnych na 1 mieszkańca województwa (tzw. wskaźnik wykorzystania kolei) oraz
• PKB na 1 mieszkańca danego województwa.

Korelacja między statystyczną liczbą podróży koleją w ramach województwa a PKB per capita w roku 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i UTK

Analizując powyższe dane można zauważyć silną pozytywną zależność pomiędzy powyższymi zmiennymi (współczynnik korelacji Pearsona 86%, przy dwóch obserwacjach odstających – woj. mazowieckie oraz woj. pomorskie). Obserwacja ta pozwala z pewnym prawdopodobieństwem wnioskować, iż większy stopień wykorzystania kolei regionalnych (w celach edukacyjno-poznawczych bądź zarobkowo-biznesowych) stwarza możliwość rozwoju osobistego mieszkańców województwa, co z kolei w pozytywny sposób przekłada na rozwój gospodarczy danego regionu.
W tym kontekście należy przedstawić dane dotyczące gęstości sieci kolejowej na poszczególnych obszarach kraju.

Gęstość sieci kolejowej w poszczególnych województwach* w Polsce w 2016 roku [km/100km2]

*Kolorem pomarańczowym zaznaczono województwa, dla których wskaźnik kształtuje się poniżej poziomu średniego dla całego kraju, tj. 6,1 km/100 km2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zestawiając powyższe dane z przedstawionymi wcześniej informacjami dotyczącymi korelacji pomiędzy statystyczną liczbą podróży koleją w ramach województwa a PKB per capita można wysnuć wniosek, że zapewnienie dostępności tego środka transportu oraz wzbudzanie jego atrakcyjności w oczach najsłabiej rozwiniętych regionów Polski może w istotny sposób przyczynić do ich rozwoju społeczno – gospodarczego, co pośrednio może wpłynąć na poprawę konkurencyjność Polski i poszczególnych regionów na arenie międzynarodowej.