Gaz-System wzywa uczestników rynku energii i gazu do rejestracji

7 września 2015, 07:27 Alert

(Gaz-System)

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym do REMIT przyjętym przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., tj. rozporządzeniem Komisji nr 1348/2014 w sprawie przekazywania danych wdrażającym art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności  i przejrzystości hurtowego rynku energii (dalej: REMIT); uczestnicy hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego mają obowiązek przekazywania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) szczegółowych danych dotyczących m.in.: zawarcia, realizacji i zmian w standardowych  i niestandardowych umowach dotyczących przesyłu gazu (pierwotne i wtórne alokacje przepustowości w ramach działalności Operatora).
Gaz-System S.A. informuje i przypomina, że każdy uczestnik rynku przed zawarciem transakcji podlegającej zgłoszeniu do ACER, zgodnie z obowiązkiem ich raportowania, jest zobowiązany do zarejestrowania się w Centralnym Europejskim Rejestrze Uczestników Rynku (CEREMP) utworzonym przez krajowy organ regulacyjny, a prowadzonym przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Jest to internetowa baza danych, która będzie gromadzić dane rejestracyjne o wszystkich uczestnikach rynku. Szczegóły dotyczące rejestracji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązek zarejestrowania się w rejestrze uczestników rynku polega na wypełnieniu oraz zgłoszeniu elektronicznego formularza rejestracyjnego. W tym celu na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki została utworzona specjalna zakładka „REMIT”, a w niej dostępna jest „Rejestracja REMIT”, która umożliwia automatyczne przekierowanie do rejestru uczestników rynku. Rejestracja w Polsce rozpoczęła się w dniu 17 marca 2015 r. Proces rejestracji zapewni wszystkim zarejestrowanym uczestnikom rynku przyznanie unikalnego identyfikatora, zwanego kodem ACER, umożliwiającego identyfikację podmiotu dokonującego obrotu na jednym z hurtowych rynków produktów energetycznych.

Termin rejestracji związany jest z obowiązkiem raportowania, określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym nr 1348/2014. Obowiązek zgłaszania przez uczestników rynku do ACER kontraktów przesyłowych zawartych z Gaz-System S.A. nastąpi z dniem 7 kwietnia 2016 r., przy czym GAZ-SYSTEM S.A. ma obowiązek zaraportowania wszystkich transakcji, które zawarte zostały na
3 miesiące przed powyższą datą.

Do momentu wejścia w życie obowiązku raportowania, wszyscy uczestnicy rynku powinni być zarejestrowani w CEREMP i posiadać kod ACER.

Gaz-System S.A.  jako Operator Systemu Przesyłowego będzie podlegał obowiązkowi raportowania:
– danych podstawowych (nominacje, renominacje i alokacje),
– danych handlowych (wszystkie kontrakty przesyłowe oraz przydziały przepustowości /zdolności zawarte z uczestnikami rynku, w tym również w wyniku alokacji przepustowości przeprowadzonej za pośrednictwem platformy aukcyjnej GAZ-SYSTEM Aukcje).

Dla wypełnienia tego obowiązku, konieczne jest identyfikowanie uczestników rynku za pomocą unikalnego kodu ACER, nadawanego organizacji indywidualnie w procesie rejestracji.