Minister Kowalczyk rozmawiał w Sofii o COP24

12 kwietnia 2018, 11:30 Alert

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, oraz Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, wzięli udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska (Rada ENVI). Spotkanie odbyło się w Sofii, w dniach 10-11 kwietnia 2018 r.

Jednym z zagadnień poruszonych podczas Rady były rozwiązania poprawiające jakość powietrza. W trakcie spotkania minister Henryk Kowalczyk zaznaczył, że bez dobrej współpracy na poziomie polityk sektorowych nie uda się rozwiązać problemu złej jakości powietrza w Europie.

„Działania naprawcze, w pierwszej kolejności, powinny być realizowane na poziomie rządowym. Z tego powodu w Polsce obecnie wszelkie dokumenty strategiczne, tworzone przez poszczególnych ministrów, uwzględniają problematykę stanu powietrza” – dodał.

Do dokumentów tych zalicza się m.in. opracowany przez Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Ochrony Powietrza. Ustanawia on Partnerstwo na rzecz poprawy jakości powietrza pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi oraz innymi zainteresowanymi stronami.

Minister Kowalczyk zwrócił także uwagę, że w Polsce dominującym źródłem problemu złej jakości powietrza jest emisja z sektora bytowo-komunalnego. Z tego powodu Ministerstwo Środowiska prowadzi działania zwiększające świadomość społeczeństwa w tym obszarze. Opracowany został m.in. Poradnik – czyste ciepło w moim domu z paliw stałych. Zawiera on m.in. porady dotyczące pozyskiwania środków finansowych na wymianę przestarzałych, wysoko emisyjnych pieców na urządzenia przyjazne środowisku. Realizowany jest także ogólnopolski projekt „Stop Smog”. W jego ramach pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej docierają do najuboższej części społeczeństwa z informacjami nt. właściwego ogrzewania domów i mieszkań.

W trakcie Rady ENVI minister Kowalczyk zwrócił również uwagę na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych na działania poprawiające jakości powietrza.

„Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej po 2020 r. powinna odpowiednio zareagować na problem jakości powietrza w Europie” – zaznaczył.

Negocjacje klimatyczne i szczyt COP24

Kolejnym tematem Rady były międzynarodowe negocjacje klimatyczne. Rok 2018 będzie przełomowy pod tym względem. Podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się w grudniu tego roku w Katowicach, planowana jest finalizacja prac nad pakietem implementacyjnym dla Porozumienia paryskiego. Jest to warunek konieczny, aby Porozumienie to mogło być realizowane przez państwa – strony tej umowy.

W trakcie Rady minister Kowalczyk zaznaczył, że Polska – jako gospodarz COP24 – podejmie wszelkie działania, aby pakiet implementacyjny został w Katowicach przyjęty.

„Polska, jako przyszła prezydencja szczytu ONZ COP24, deklaruje ścisłą współpracę z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej, aby zagwarantować wypracowanie całego pakietu implementacyjnego do Porozumienia paryskiego” – powiedział.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem podczas szczytu COP24 będzie tzw. Dialog Talanoa (dialog państw oraz partnerów pozarządowych na temat możliwości zwiększenia skuteczności realizowanych polityk i działań klimatycznych). Minister Kowalczyk zaznaczył, że w trakcie konferencji w Katowicach dialog ten będzie m.in. miejscem na podkreślenie wiodącej roli Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, zarówno jako liderów działań zapobiegających globalnemu ociepleniu, jak i donatorów środków finansowych dla państw rozwijających się na ograniczanie zmian klimatu i dostosowywanie się do nich.

„W odniesieniu do finansów w trakcie COP24 przewidujemy przyjęcie decyzji pozwalającej na działanie Funduszu Adaptacyjnego w ramach Porozumienia paryskiego. Realizacja tego punktu jest jednym z istotnych oczekiwań państw rozwijających się oraz państw najsłabiej rozwiniętych” – dodał minister Kowalczyk.

Ministerstwo Środowiska