Stolarz: Narodowa Rada Rozwoju jako instrument aktywnego wsparcia Prezydenta RP

29 czerwca 2015, 09:17 Infrastruktura

KOMENTARZ

Adam Stolarz

doradca gospodarczy, 

były dyrektor banku DnB i b. wiceprezes ARP

W trakcie kampanii wyborczej Pan Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie zapowiadał stworzenie Narodowej Rady Rozwoju jako instrumentu wsparcia Jego działań w przypadku wygranych wyborów. Zwycięstwo 24 maja br. otworzyło możliwość realizacji wszystkich zapowiadanych zamierzeń i obietnic. Przed zaprzysiężeniem 6 sierpnia br. obserwujemy w przestrzeni medialnej dyskusje na temat kształtu Kancelarii Prezydenta i obsady głównych stanowisk politycznych. Skłoniło mnie to do próby zarysowania modelu funkcjonowania instrumentu, którego zapowiedź powołania była istotnym elementem kampanii wyborczej.

Narodowa Rada Rozwoju powinna być istotnym wsparciem umożliwiającym w sposób sprawny i kompleksowy zidentyfikować problemy, dokonać jego analizy wariantowej wraz z analizą ekonomiczną, zaproponować rozwiązanie i we współpracy z Biurem Prawnym Kancelarii Prezydenta  RP przygotować inicjatywę ustawodawczą którą Prezydent RP może przedstawić opinii publicznej  przed wystąpieniem do Parlamentu RP.

Pozwoli to na znaczne poszerzenie  modelu funkcjonowania Narodowej Rady Rozwoju z ciała zwyczajowo  o charakterze doradczo – opiniotwórczym na think tank analityczno- doradczy działający w trybie ciągłym jako wsparcie działań Prezydenta RP

Zadania:

  • Monitorowanie sytuacji ekonomicznej w Polsce i Zagranicą w zakresie istotnym z punktu widzenia inicjatyw podejmowanych przez Prezydenta RP; przygotowywanie analiz cyklicznych na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP
  • Prowadzenie projektów doradczych związanych z inicjatywami podejmowanymi przez Prezydenta RP ( współpraca w tym zakresie również z zewnętrznymi ośrodkami eksperckimi i NGO`sami zgłaszającymi inicjatywy ważne z punktu widzenia Państwa)
  • Analiza „krytyczna”  ustaw przyjmowanych przez Parlament  przed ich podpisaniem przez Prezydenta RP
  • Współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie analiz dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego Państwa
  • Identyfikacja liderów opinii funkcjonujących  w przestrzeni medialnej wywodzących się ze  środowisk naukowych, eksperckich  reprezentujących różne „obozy” i stanowiska ideowe  również krytyczne do stanowisk prezentowanych przez Prezydenta RP  oraz docieranie do nich w celu wymiany poglądów

Narodowa Rada Rozwoju powinna być strukturą wydzieloną w ramach Kancelarii Prezydenta RP. Organizacja jej działań powinna być oparta o  zarządzanie projektowee (nacisk na uzyskiwanie w ramach prowadzonych działań jasno zdefiniowanego  – wymiernego – produktu: projekt legislacyjny, raport, analiza, konferencja, seminarium ).  Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju nadzorowałby  – w oparciu o kierowników projektów odpowiedzialnych za dany segment tematyczny  – całość działań podejmowanych na poziomie operacyjnym.  Korzystano by  w swoich działaniach również z zewnętrznych ośrodków eksperckich na zasadach zadań zleconych, grantów badawczych, wspólnych projektów. Poza wykorzystaniem „outsourcingu” co ograniczy koszty osobowe uzyska się jeszcze możliwość pobudzania rozwoju „rynku” niezależnej myśli eksperckiej istotnej  z punktu widzenia konstytucyjnej ponadpartyjnej pozycji Prezydenta RP.

Sekretariat Narodowej Rady Rozwoju  przygotowywałby spotkania osób  ze świata nauki, kultury, biznesu w ramach Rad Sektorowych (odpowiadających strukturze resortów w Radzie Ministrów) w ramach których Prezydent RP mógłby podobnie jak to było za czasów śp. Prezydenta Kaczyńskiego zasięgać opinii szerokiego spektrum ekspertów w bieżących sprawach. Mniej liczebne – ale starannie dobrane – Rady Sektorowe zastąpiłyby dotychczasowe szerokie forum multi dyscyplinarne wcześniej działających „ciał doradczych” przy poprzednich Prezydentach RP.