Zakończono negocjacje z wykonawcą terminalu LNG

9 września 2015, 13:42 Alert

Zakończenie budowy i pierwsza dostawa skroplonego gazu ziemnego w tym roku, brak zwiększenia wynagrodzenia, wyższe kary umowne oraz większa odpowiedzialność wykonawcy. Polskie LNG i konsorcjum będące wykonawcą terminalu LNG w Świnoujściu, sfinalizowali negocjacje w zakresie zakończenia inwestycji.

Generalny wykonawca, konsorcjum na czele z włoską firma Saipem, zobowiązał się na mocy podpisanego dzisiaj aneksu do Umowy z dnia 10 lipca 2010 r., zakończyć prace budowlane i odebrać pierwszą dostawę LNG w tym roku. Gaz z pierwszej dostawy, po schłodzeniu instalacji, jej rozruchu i przeprowadzeniu prób, zostanie wtłoczony do sieci przesyłowej i trafi do polskich odbiorców. Druga dostawa, która zapewni surowiec na testy eksploatacyjne, zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale przyszłego roku, a komercyjna eksploatacja terminalu LNG będzie możliwa w drugim kwartale, po podpisaniu protokołu odbioru do użytkowania. Okres ten, gwarantujący pełną funkcjonalność operacyjną terminalu LNG, uwzględnia dochowanie wszelkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa oraz kontroli jakości.

Terminal LNG w Świnoujściu_1

Nie ulegnie zmianie wynagrodzenie umowne wykonawcy, co oznacza, że inwestor na podstawie aneksu nie dopłaci do realizacji inwestycji. Konsorcjum zaakceptowało ponadto wyższe kary umowne związane z terminową realizacją prac. Całkowite wynagrodzenie w ramach kontraktu wynosi 2,4 mld zł. Ponadto, wykonawca przyjął na siebie dodatkową, nieprzewidzianą dotychczas w kontrakcie odpowiedzialność za proces dostawy LNG na rozruch terminalu.

Terminal LNG w Świnoujściu_2

– Wykonawca zapewnił wiarygodność i ostateczność terminów wskazanych w zaktualizowanym szczegółowym harmonogramie prac. Przyjął na siebie dodatkowe obowiązki oraz odpowiedzialności, w szczególności związane z dostawą LNG na potrzeby technologiczne terminalu – powiedział Jan Chadam, prezes Polskiego LNG SA.

Terminal LNG w Świnoujściu_3

Strony uzgodniły przeprowadzenie dodatkowego audytu technologicznego całej instalacji. Szczegółowa kontrola zostanie przeprowadzona po zakończeniu prac budowalnych przez niezależnego, międzynarodowego audytora o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Jej celem jest potwierdzenie najwyższej jakości instalacji, nad którą bieżący nadzór sprawują służby Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), nadzoru inwestorskiego (Multiconsult Group), a w zakresie certyfikacji kluczowych instalacji – Jednostka Notyfikowana (TÜV Nord Hamburg). Spółka Polskie LNG informuje, że do tej pory przeprowadzono niemal 50 tys. szczegółowych inspekcji i kontroli w zakresie wykonawstwa instalacji, wydanych zostało blisko 250 tys. raportów wymaganych przez przyjęty w ramach inwestycji plan kontroli jakości. Konsorcjum, w ramach kontraktu, zobowiązane jest także do uzyskania wszelkich wymaganych prawem dokumentów oraz zezwoleń na eksploatację zgodnie z polskim prawem.

Terminal LNG w Świnoujściu_4

Podjęcie przez spółkę negocjacji z wykonawcą, podpisanie aneksu i uaktualnienie harmonogramu ma na celu jak najszybsze zakończenie projektu w najwyższym standardzie. Brak wiążącego harmonogramu utrudniał realizację inwestycji. Stan zaawansowania projektu, zgodnie z raportami wykonawcy, wynosi 98,2 proc. Dostawy wszystkich urządzeń na terenie terminalu zostały zrealizowane w 100 proc. Równolegle z ostatnimi pracami budowlanymi, wykonywane są próby i czynności związane z odbiorami oraz czynności przygotowawcze do próbnych rozruchów. Na placu budowy pracuje średnio 1000 osób dziennie.

Terminal LNG w Świnoujściu_5

Terminal LNG to istotny elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wraz z nowymi gazociągami, interkonektorami, wirtualnym i fizycznym rewersem na gazociągu jamalskim, a także podziemnymi magazynami i własnym wydobyciem, wzmocni fundament naszej niezależności gazowej. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 rocznie i odpowiadać będzie jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Trwa opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy mocy terminalu o połowę – do 7,5 mld m3.

Źródło: Polskie LNG S.A.