Gibała: Czy obecność energetyki i klimatu w krakowskiej kampanii samorządowej to PR, czy rzeczywiste zainteresowanie?

8 kwietnia 2024, 13:00 Elektromobilność

Czy polityka klimatyczna to tylko chwyt marketingowy, czy może autentyczne zainteresowanie krakowskich kandydatów? W czasie, gdy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej dotkliwe, a transformacja energetyczna jest nieunikniona, te pytania stają się kluczowe. W kontekście polskich wyborów samorządowych, gdzie decyzje podjęte na lokalnym poziomie mają bezpośredni wpływ na życie obywateli odpowiedź na to pytanie nabiera szczególnego znaczenia. Czy politycy rzeczywiście zainteresowani są walką ze zmianami klimatycznymi, czy może wykorzystują te tematy tylko do zdobycia głosów? – pisze Mateusz Gibała, redaktor BiznesAlert.pl.

Kraków. Źródło: Krakow.pl Fot. Jan Graczyński
Kraków. Źródło: Krakow.pl Fot. Jan Graczyński

Najczęściej o tematach związanych z energetyką i klimatem mówili kandydaci na prezydenta Krakowa. Wynika to z faktu, że Kraków boryka się z wieloma problemami związanymi z jakością powietrza i nieumiejętnym planowaniem przestrzennym wielu dzielnic. Aleksander Miszalski (KO) i Łukasz Gibała  (Kraków dla Mieszkańców) to dwaj kandydaci, którzy weszli do drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Miszalski zdobył najwięcej głosów  (40%) w pierwszej turze. Gibała reprezentujący Stowarzyszenie “Kraków dla Mieszkańców” zajął drugie miejsce z wynikiem 28,4%. Jaką wizję mają kandydaci na kwestie energetyczne i środowiskowe?

Kraków pełen zieleni i parków – to marzenie Gibały

Łukasz Gibała w swoim programie wyborczym dla Krakowa stawia na transformację przestrzeni miejskiej w bardziej zieloną i przyjazną dla mieszkańców oraz przyrody. Centralnym elementem tego programu są tzw. parki XXL, czyli duże obszary parkowe, które mają być utworzone w trzech kluczowych lokalizacjach: Dolina Prądnika, teren dawnej kopalni iłów „Zesławice” oraz Krzemionki przy rejonie kamieniołomu Libana. Inspiracją dla tych parków są między innymi rozległe tereny Central Parku w Nowym Jorku. Celem tych obszarów jest nie tylko zapewnienie mieszkańcom przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, ale także ochrona przyrody oraz zachowanie półdzikiego charakteru tych terenów. Gibała podkreśla konieczność ochrony terenów zielonych przed zabudową. Propozycja polega na przeznaczeniu 5% wydatków inwestycyjnych miasta na wykupy prywatnych działek zielonych, które w przyszłości mogą być przekształcone w parki i lasy miejskie. To zabezpieczenie przed zabudową cennych terenów i zapewnienie przestrzeni dla przyszłych pokoleń mieszkańców Krakowa.

W ramach ochrony środowiska naturalnego Gibała planuje także skoncentrować się na ochronie drzewostanu. Zaznacza, że drzewa są nie tylko ozdobą miasta, ale pełnią także funkcje klimatyczne – poprawiają jakość powietrza, regulują temperaturę oraz wpływają korzystnie na samopoczucie mieszkańców. Dlatego Gibała chce by corocznie był przeprowadzany bilans drzew dla całego miasta, a każda miejska inwestycja będzie projektowana z poszanowaniem istniejącego drzewostanu. Ponadto Gibała zapowiada udział organizacji ekologicznych w decyzjach dotyczących wycinki drzew oraz większe zaangażowanie w ochronę i pielęgnację zieleni miejskiej. Kolejnym istotnym punktem programu jest rewitalizacja terenów nad rzekami. Kandydat na prezydenta Krakowa zauważa, że te obszary są często zaniedbane i zanieczyszczone, a rzeki same są zagrożone zanieczyszczeniami. Planuje również stworzenie parków rzecznych oraz utrzymanie ścieżek spacerowych o naturalnym charakterze wzdłuż brzegów rzek. Dodatkowo tam, gdzie to możliwe, będą tworzone rekreacyjne ścieżki rowerowe, aby mieszkańcy mieli możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. „Przywrócenie swobodnego dostępu dla wszystkich mieszkańców do terenów nad rzekami ma na celu przywrócenie ich pierwotnej funkcji oraz przywrócenie harmonii z naturą” – czytamy w programie Łukasza Gibały.

Inicjatywa rewitalizacji Bulwarów Wiślanych oraz planowane udostępnienie mieszkańcom niedostępnych dotąd terenów zielonych stanowią kroki w dobrą stronę dla rozwoju Krakowa. Jest to pozytywne działanie, które odpowiada na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na więcej przestrzeni rekreacyjnej i kontaktu z naturą w centrum miasta. Warto jednak podkreślić, że te pomysły powinny być wdrażane z dużą ostrożnością i uwzględnieniem różnorodnych perspektyw społecznych oraz ekologicznych. Negocjacje z instytucjami kościelnymi w celu udostępnienia ogrodów i parków mogą być krokiem w dobrą stronę, ale należy również zadbać o zachowanie ich historycznego charakteru oraz równowagi między potrzebami społeczności lokalnej a ochroną dziedzictwa kulturowego. Stworzenie standardu krakowskich zielonych przystanków oraz zwiększenie liczby zielonych torowisk tramwajowych to z pewnością cenne inicjatywy, ale istnieje również potrzeba monitorowania ich wpływu na przestrzeń miejską oraz środowisko naturalne. Ważne jest, aby te działania nie ograniczały się jedynie do aspektu estetycznego, ale również przyczyniały się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska.

Ustanowienie użytków ekologicznych lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w obszarach o wysokiej wartości przyrodniczej, które są zagrożone zniszczeniem przez rozwój urbanistyczny jest krokiem w dobrym kierunku dla ochrony środowiska miejskiego. Ta inicjatywa może pomóc w zachowaniu istotnych dla ekosystemu miejskiego fragmentów zieleni, które są niezwykle ważne dla zachowania bioróżnorodności oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Przeciwdziałanie urbanizacji tych obszarów może zapobiec utracie cennych ekosystemów chroniąc zarówno unikatowe gatunki roślin i zwierząt, jak i naturalne procesy ekologiczne. Ponadto stworzenie terenów zielonych w postaci użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych może przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez edukację i uczestnictwo w działaniach związanych z ochroną przyrody. Dostęp do takich obszarów może sprzyjać rekreacji i relaksowi mieszkańców, co może mieć pozytywny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Pomimo tych zalet istnieje kilka potencjalnych wyzwań związanych z realizacją tego pomysłu. Przede wszystkim może wystąpić opór ze strony deweloperów (ostatnio dużo słyszymy o sile deweloperów w Krakowie) oraz inwestorów, którzy widzą potencjalną wartość ekonomiczną w urbanizacji tych obszarów. Dlatego konieczne będzie właściwe planowanie i zarządzanie takimi terenami, aby uniknąć konfliktów związanymi z użytkowaniem, a także zapewnić skuteczną ochronę przyrody.

Gibała przedstawił również program działań mających na celu przekształcenie Krakowa w bardziej zrównoważone i ekologiczne miasto. Propozycje obejmują szereg konkretnych inicjatyw, które mogą przynieść pozytywne efekty dla środowiska i jakości życia mieszkańców. Jednakże każda z tych inicjatyw niesie ze sobą zarówno potencjalne korzyści, jak i wyzwania, które należy uwzględnić. Po pierwsze, Gibała proponuje wykorzystanie energii z odpadów poprzez budowę wielkoskalowych pomp ciepła, które mają odzyskiwać energię z ciepłej wody zawartej w ściekach. Jest to innowacyjne podejście, które może zmniejszyć zużycie paliw kopalnych i emisję CO2. Jednakże takie projekty wymagają znacznych inwestycji oraz skomplikowanych procedur technicznych i administracyjnych, a także mogą napotkać opór ze strony mieszkańców lub lokalnych władz. Kolejnym kluczowym elementem jest budowa biogazowni, która ma przetwarzać bioodpady na energię elektryczną i ciepło. To rozwiązanie może zmniejszyć ilość odpadów oraz produkcję energii odnawialnej. Jednakże, projekt taki musi uwzględniać nie tylko aspekty techniczne, ale także kwestie związane z bezpieczeństwem środowiska i zdrowiem publicznym, zwłaszcza jeśli chodzi o emisje. Kandydat proponuje także wspieranie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych oraz modernizację infrastruktury kanalizacyjnej w celu poprawy jakości wód rzecznych. To ważne działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz ochronę środowiska naturalnego. Jednakże, takie projekty wymagają nie tylko środków finansowych, ale także zaangażowania lokalnych społeczności i władz, a także odpowiednich działań edukacyjnych. Gibała zaproponował także współpracę z gminami ościennymi w celu budowy niezależności energetycznej oraz poprawę infrastruktury miejskiej, takiej jak ogródki deszczowe czy zielone dachy, mające na celu zapobieżenie skutkom zmian klimatycznych. Te inicjatywy mogą przynieść długofalowe korzyści dla całego regionu, ale wymagają skoordynowanej pracy wielu interesariuszy oraz długofalowego planowania.

Miszalski nie chce by krakowska polityka się gibała

Propozycje Aleksandra Miszalskiego dotyczące zielonej przestrzeni w Krakowie prezentują ambitny plan działania mający na celu ochronę i rozwój terenów zielonych w mieście. Wprowadzenie stanowiska Miejskiego Ogrodnika do koordynacji różnych podmiotów zajmujących się zielenią może być krokiem w dobrą stronę, jednak należy podkreślić, że sukces tej inicjatywy będzie zależał od skutecznej kooperacji pomiędzy różnymi instytucjami oraz transparentności podejmowanych decyzji. Ponadto zwiększenie środków na wykup terenów zielonych jest ważnym działaniem w kontekście szybkiego rozwoju miasta, jednakże kluczowe będzie także zapewnienie zrównoważonego planowania przestrzennego, aby unikać utraty istniejących terenów zielonych na rzecz nowych inwestycji. Zasadzenie 200 tysięcy drzew w ciągu kadencji może przynieść liczne korzyści dla środowiska, jednak należy zauważyć, że sukces tej inicjatywy będzie zależał od odpowiedniego doboru gatunków drzew, lokalizacji sadzonek oraz odpowiedniej pielęgnacji. Program odbetonowywania przestrzeni publicznej mający na celu zwiększenie ilości zieleni w mieście może być pozytywnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców, jednakże konieczne będzie uwzględnienie istniejącej infrastruktury miejskiej oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla roślinności.

Propozycja budowy nowych parków i rewitalizacji istniejących terenów zielonych (w tym Bulwarów Wiślanych) może przyczynić się do poprawy atrakcyjności miasta oraz jakości życia mieszkańców. Jednak ważne będzie zapewnienie odpowiedniego planowania lokalizacji nowych parków oraz zachowania różnorodności funkcji, aby spełniały one różnorodne potrzeby społeczności lokalnej. Ochrona szczególnie cennych terenów przyrodniczych jest kluczowa dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej miasta, jednak konieczne będzie odpowiednie zarządzanie tymi terenami, aby zapewnić ich długoterminową ochronę i zachowanie wartości przyrodniczych. Wprowadzenie programu ułatwiającego zazielenienie dachów, elewacji i balkonów może przyczynić się do zwiększenia ilości zieleni w przestrzeni miejskiej oraz poprawy estetyki miasta. Jednak kluczowe będzie zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla właścicieli nieruchomości oraz monitorowanie efektów tych działań w długim okresie czasu.

Propozycje Aleksandra Miszalskiego w zakresie ochrony środowiska dla Krakowa stanowią krok w dobrą stronę, jednakże ich realizacja może napotkać na pewne wyzwania. Likwidacja „kopciuchów”, przyspieszenie programu termomodernizacji budynków, czy inwestycje w odnawialne źródła energii wydają się być korzystne dla środowiska i mieszkańców, ale to tylko ogólniki. Brakuje szczegółowych planów działania oraz konkretnych źródeł finansowania. Wiele z tych propozycji wymaga długofalowego zaangażowania finansowego, a także koordynacji z innymi podmiotami, co może być wyzwaniem w praktyce. Ponadto konieczne jest dokładne oszacowanie kosztów i korzyści z proponowanych działań, aby uniknąć niespodziewanych komplikacji i zapewnić skuteczne zarządzanie środkami publicznymi. Istotne jest również uwzględnienie perspektywy społecznej i ekonomicznej, aby upewnić się, że proponowane inicjatywy są zrównoważone i przynoszą realne korzyści dla społeczności lokalnej.

Miszalski i Gibała podchodzą do klimatu oraz energetyki poważnie

Obecność tematów związanych z energetyką i klimatem w krakowskiej kampanii samorządowej może być zarówno elementem PR-u, jak i odzwierciedleniem rzeczywistego zainteresowania społecznego i politycznego. Krakowscy kandydaci na prezydenta wydają się jednak podejść do tych kwestii realistycznie i świadomie. Ich skupienie na problemach związanych z energetyką i zmianami klimatycznymi sugeruje, że rozumieją znaczenie tych wyzwań dla Krakowa i jego mieszkańców. Jednakże, aby ich obietnice i deklaracje przełożyły się na rzeczywiste działania, konieczne będą konkretne plany i strategie. Na razie brakuje szczegółów, co pozostawia pole do spekulacji co do skuteczności ich programów.

Ustawa wiatrakowa na 500 metrów i bez norm hałasu po wyborach samorządowych