Rafineria Gdańska pracowała z pełną mocą w trzecim kwartale 2021 roku

29 października 2021, 11:15 Alert

Rafineria Lotosu w Gdańsku pracowała w trzecim kwartale przy pełnym obłożeniu, co świadczy o dobrej kondycji spółki. Lotos kontynuował również strategiczne projekty a także rozpoczął realizację kolejnych. 

Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos https://www.lotos.pl/upload/media/twitter/4594_app_news_twitter_image_dsc_0204-hdrm.jpg
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos

Wynik finansowy

Spółka pochwaliła się wynikami finansowymi za trzeci kwartał 2021 roku. W kwartale tym koncern osiągnął wynik oczyszczony EBITDA LIFO w wysokości 1,2 mld zł  tj. o 17,1 procent więcej niż w drugim kwartale. Oczyszczony zysk operacyjny wg LIFO w wysokości 0,9 mld zł tj. 23,1 procent więcej niż w drugim kwartale. Przychody ze sprzedaży wyniosły 9,2 mld zł tj. 24,1 procent więcej niż w drugim kwartale. Wskaźnik długu netto/EBITDA wyniósł 0,5x, co jest znacznie niższym poziomem niż w celach strategicznych. Skonsolidowany zysk netto Lotosu wyniósł w omawianym okresie od 0,8 mld zł.

Otoczenie biznesowe

Z jednej strony wzrost zapotrzebowania na energię, z drugiej ograniczona jej podaż napędzały wzrost notowań wszystkich paliw kopalnych, w szczególności zaś gazu ziemnego – uznawanego za paliwo przejściowe na ścieżce zielonej transformacji ze względu na relatywnie niską emisyjność CO 2. Jego notowania w trzecim kwartale 2021 roku osiągnęły historyczne maksima, prawie pięć razy więcej niż rok temu. W omawianym okresie wzrosła również, choć nie tak spektakularnie, średnia cena ropy Brent o ponad 70 procent więcej niż rok temu.. Takie otoczenie makroekonomiczne wspierało wynik segmentu wydobywczego. Zgodnie z prognozami ceny obu surowców powinny utrzymać się na podobnym poziomie w kolejnych miesiącach, co powinno przełożyć się na lepsze wykorzystanie potencjału tego segmentu.

W trzecim kwartale bieżącego roku wyraźnie poprawił się poziom konsumpcji na krajowym rynku paliw po zeszłorocznych ograniczeniach wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Wzrost zapotrzebowania na benzynę po dziewięciu miesiącach osiągnął w Polsce dynamikę +8,5 procent rok do toku, o 7,1 procent rok wzrósł popyt na olej napędowy. Ożywienie na polskim rynku paliw wynika ze wzmożonej mobilności osób w sezonie wakacyjno-urlopowym (zwłaszcza do krajowych destynacji) oraz z poluzowania w Polsce obostrzeń pandemicznych.

Wydobycie

W trzecim kwartale 2021 roku Lotos wydobywał węglowodory na średnim poziomie 15,2 tys. boe/dzień (-1,7 procent kw./kw. i -19,0 procent r/r). Na niski wolumen wydobycia w omawianym okresie wpłynął przede wszystkim zaplanowany i przeprowadzony we wrześniu około miesięczny postój hubu Sleipner, który wraz z podłączonym złożem Utgard odpowiada za ponad 80 procent produkcji Lotosu w Norwegii. Produkcja w Polsce utrzymywała się na stabilnym poziomie – spadek na złożu B8 (spowodowany planowaną tygodniową przerwą w produkcji związaną z wymianą boi) zrekompensował wzrost wydobycia na złożu B3 (będący efektem skutecznie przeprowadzonego programu rekonstrukcji łącznie 8 odwiertów na przestrzeni 2020 r. oraz realizacji wiercenia dodatkowego odwiertu, a także rekonstrukcji odwiertu zagłowiczonego podwodnie

Produkcja i Handel

Grupa Lotos płynnie optymalizowała przerób ropy naftowej przy pełnym wykorzystaniu projektowych mocy wytwórczych gdańskiego zakładu, osiągając w trzecim kwartale 2021 roku poziom 2,7 mln ton (+2,7 procent kw./kw. i +5,8 procent r/r). Skokowy wzrost notowań gazu ziemnego w tym okresie spowodował załamanie się opłacalności wykorzystywania go do procesów technologicznych w rafinerii, a tym samym większą w porównaniu do analogicznego okresu presję na wyniki segmentu produkcji i handlu. Przełożyło się to na intensywną optymalizację pracy zakładu w Gdańsku, zarówno po stronie doboru wsadu (dieta ropna), struktury uzysków rafinerii, jak i nośników energii (stopniowe zastępowanie gazu ziemnego lekkimi frakcjami, tj. gazem płynnym, benzyną surową i lekką oraz niskozasiarczonym olejem opałowym).

Inwestycje oraz wydarzenia

Pod koniec trzeciego kwartału 2021 roku Grupa Lotos  przystąpiła do fazy realizacji projektu rozwojowego Hydrokrakingowe Oleje Bazowe (HBO). Celem inwestycji jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej poprzez wygenerowanie wyższych marż w wyniku produkcji i sprzedaży nowych, wysokomarżowych produktów. HBO ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton baz olejowych grupy drugiej oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych. Przyjęty harmonogram zakłada przekazanie HBO do eksploatacji w pierwszej połowie 2025 roku.

Również we wrześniu Grupa Lotos w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie uruchomiła nowy projekt wodorowy – VETNI, którego celem jest skonstruowanie pilotażowej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe (SOE) zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł. Parametry urządzenia pozwolą na produkcję ok. 16 kg/dobę wodoru na dobę o czystości 99,999 procent, co umożliwi zatankowanie kilku samochodów zasilanych wodorem

Obradowało także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos, które 14 października udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Lotos. Chodzi o integrację w jednym podmiocie – Lotos Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego, co zaplanowano na 2 listopada. Konsolidacja tych aktywów, zgodnie z opracowaniami przygotowanymi przez renomowaną firmę doradczą, może przynieść spółce oszczędności w szacunkowej wysokości około 10 mln zł rocznie. Akcjonariusze zgodzili się także na transfer udziałów w spółce Lotos Biopaliwa ze spółki Lotos Terminale do Grupy Lotos oraz wyrazili warunkowe zgody na zbycie 30 procent udziałów w spółce Lotos Asfalt oraz 100 procent udziałów w szeregu spółek

Grupa Lotos/Mariusz Marszałkowski