Usługi redukcji zapotrzebowania jako sposób na poprawę bezpieczeństwa KSE

11 września 2015, 13:00 Energetyka

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące na polskim rynku energii rolę Operatora Systemu Przesyłowego, 4 września 2015 roku ogłosiły kolejny przetarg na pozyskanie wolumenu usług redukcji zapotrzebowania w wymiarze 200 MW.

Usługa polega na ograniczeniu przez wykonawcę poboru energii elektrycznej w każdej godzinie bloku redukcji o z góry zadeklarowany wolumen mocy, który Wykonawca określi w ofercie. Zgodnie z warunkami aktualnie trwającego przetargu, każda redukcja obejmuje nieprzerwany okres czterech, sześciu lub ośmiu następujących po sobie pełnych godzin handlowych, określanych blokiem redukcji. Blok ten rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem pierwszej godziny i kończy się wraz z zakończeniem ostatniej godziny bloku redukcji.

Przedmiot zamówienia, podobnie jak w poprzednich przetargach został podzielony na 8 części zwanych pakietami, dla których wielkość redukcji zawiera się w przedziałach:

Pakiet IA – od 10 do 20 MW w okresie miesięcy: X-III
Pakiet IB – od 10 do 20 MW w okresie miesięcy: IV-IX
Pakiet IIA – od 21 do 35 MW w okresie miesięcy: X-III
Pakiet IIB – od 21 do 35 MW w okresie miesięcy: IV-IX
Pakiet IIIA – od 36 do 55 MW w okresie miesięcy: X-III
Pakiet IIIB – od 36 do 55 MW w okresie miesięcy: IV-IX
Pakiet IVA – od 56 do 90 MW w okresie miesięcy: X-III
Pakiet IVB – od 56 do 90 MW w okresie miesięcy: IV-IX.

Operator Systemu Przesyłowego jest uprawniony do żądania maksymalnie 15 redukcji w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy, w miesiącach odpowiednich do zaoferowanego pakietu redukcji, jednak nie więcej niż jedną redukcję w dobie i nie więcej niż trzy redukcje w tygodniu, chyba że Wykonawca zgadza się na większą liczbę redukcji w jednym tygodniu. Nowością w obecnym postępowaniu jest wydłużenie bloku redukcji z dotychczasowych 2, 3 lub 4 godzin do odpowiednio 4, 6 lub 8 godzin.

Trwające postępowanie jest szóstym z kolei, które Operator Systemu Przesyłowego konsekwentnie realizuje począwszy od 2012 roku. W pierwszym postępowaniu, wszczętym z inicjatywy PSE 4 września 2012 roku, zgłoszone zostały tylko dwie oferty dużych odbiorców przemysłowych z branży hutniczej, jednak ze względu na zbyt wysokie oczekiwania finansowe oferentów, postępowanie to zostało unieważnione. Pierwsze umowy na okresy letni i zimowy PSE zawarły – w wyniku drugiego postępowania – 22 marca 2013 roku z przedsiębiorstwem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., które zadeklarowało realizację usługi w oparciu o potencjał redukcji zapotrzebowania kopalni węgla brunatnego KWB Bełchatów.

Po zawarciu przedmiotowych umów PSE dalej konsekwentnie dążyły do pozyskania coraz większego wolumenu dostępnych usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. W efekcie kolejnego postępowania, zawarte zostały umowy z zupełnie nowym dla krajowego rynku energii elektrycznej rodzajem podmiotu – tzw. agregatorem. Pierwszym takim podmiotem realizującym usługi agregacji i oferującym je krajowemu OSP jest spółka Enspirion Sp. z o.o. (z grupy kapitałowej ENERGA), występująca w imieniu grupy odbiorców końcowych reprezentujących różne branże. Pierwsze w kraju umowy łączące potencjał redukcji zapotrzebowania wielu drobnych odbiorców zostały zawarte dla okresu letniego i zimowego 30 lipca 2014 roku.

Obecnie, po pięciu zrealizowanych postępowaniach przetargowych, PSE dysponują ok. 200 MW wolumenem redukcji (dla całego roku). Ogłoszenie kolejnego postępowania ma na celu rozszerzenie portfela usług redukcji zapotrzebowania o kolejne „negawaty”. PSE oczekują udziału w tym postępowaniu zarówno odbiorców przemysłowych posiadających potencjał redukcji większy niż 10 MW, jak i działającego na rynku agregatora – spółki Enspirion Sp. z o.o. Należy również oczekiwać utworzenia nowych podmiotów świadczących usługi agregacji w zakresie redukcji zapotrzebowania.

Usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP stanowi jeden ze środków służących bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa KSE. PSE oceniają, że potencjał rynku w zakresie tej usługi jest większy niż zakontraktowany obecnie wolumen bliski 200 MW. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wezwania do redukcji dokonywane przez OSP, kierowane do przedsiębiorstw, z którymi PSE posiadają umowy, realizowane są zgodnie z założeniami i prowadzą do osiągnięcia zakładanego celu, czyli ograniczenia poboru mocy.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne