font_preload
PL / EN
Alert 13 października, 2017 godz. 9:45   
REDAKCJA

Ministerstwo Środowiska broni zalesiania na spotkaniu COP5

COP5

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, wziął udział w spotkaniu COP5 Konwencji Karpackiej. Odbyło się ono 12 października 2017 r. w miejscowości Lillafüred na Węgrzech.

W spotkaniu udział wzięli Ministrowie Środowiska i przedstawiciele Państw Stron Konwencji, a więc Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii oraz Serbii i Ukrainy. Tematem rozmów było wdrażanie Konwencji Karpackiej oraz przyszłość regionu Karpat.

W trakcie spotkania minister Szyszko podkreślił:

„Karpaty to serce Europy, tu znajdują się źródła rzek tworzących zlewnie trzech mórz, stąd bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego.

Karpaty, które są centrum bioróżnorodności, stanowią dziedzictwo naturalne i kulturowe ludności, która tu żyje, a lasy są dla Karpat kluczowe, powinny więc zapewniać miejsca pracy dla lokalnych społeczności. Są ważnym źródłem różnorodności biologicznej, przy czym na różnych etapach sukcesji charakteryzują się różnym poziomem różnorodności gatunkowej i różnym potencjałem, jeśli chodzi o pochłanianie dwutlenku węgla, a także mogą świadczyć zróżnicowane usługi i dostarczać różnych produktów, o czym wiedzą najlepiej mieszkający tu ludzie.

Bardzo ważne jest też, aby poza lasami pamiętać także o polach i ich znaczeniu dla człowieka.”

Zaznaczył również rolę lasów w redukcji emisji CO2:

„Mając na uwadze rolę lasów, w tym górskich, w procesie łagodzenia zmian klimatu musimy zdecydować, jak zapewnić uwzględnienie w europejskim systemie handlu emisjami zwiększonego pochłaniania CO2 i innych gazów cieplarnianych przez lasy, wynikającego z zastosowania odpowiednich działań w leśnictwie.”

Minister przypomniał także rezolucję przyjętą w sierpniu br. przez Światową Federację Naukowców, mówiącą, że polityka klimatyczna musi opierać się na trzech elementach: nauce, edukacji ekologicznej oraz zmniejszeniu biurokracji,

Minister Szyszko ogłosił, że następna, szósta konferencja stron COP6 Konwencji odbędzie się w Polsce w 2020 r. i zaprosił wszystkich uczestników obecnego spotkania do udziału.

COP5

Piąta Konferencja Stron Konwencji Karpackiej (COP5) odbyła się w dniach 10-12 października br. w Lillafüred na Węgrzech i rozpoczęła węgierską prezydencję w Konwencji. Oprócz rozmów ministerialnych, Konferencja Stron przyjęła decyzje dotyczące kierunków działań na kolejne 3 lata m.in. w dziedzinie ochrony i zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej oraz gospodarki leśnej. Zdecydowano również o dodaniu do tekstu Konwencji nowego artykułu, odnoszącego się do polityki klimatycznej. Podczas spotkania został także przyjęty kolejny, piąty już protokół sektorowy – protokół o zrównoważonym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

Konwencja Karpacka

Konwencja Karpacka, sporządzona w Kijowie 22 maja 2003 r., została ratyfikowana przez Polskę w 2006 r. Najważniejszym jej organem jest Konferencja Stron Konwencji, tzw. COP, odbywająca się zazwyczaj co 3 lata.

Celem Konwencji Karpackiej jest współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Ministerstwo Środowiska