font_preload
PL / EN
Alert 31 lipca, 2017 godz. 10:45   
REDAKCJA

Nowe dofinansowania dla klastrów energii

Wiatraki
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, rozpoczyna się nabór wniosków na unijne dofinansowanie dla klastrów energii. Bezpośrednimi beneficjentami dofinansowania mogą być koordynatorzy i członkowie klastrów. Budżet konkursu to 300 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna nabór wniosków w konkursie z działania 1.1.”Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałanie 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowanie może zostać udzielone przedsiębiorcy będącemu wytwórcą energii z OZE i działąjącemu w ramach klastra energii.Dofinansowanie może dotyczyć budowy nowych lub przebudowy jednostek wytwarzania wykorzystujących energię wiatru (o mocy powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWt/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWt), a także energię geotermalną (powyżej 2 MWt).

Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, dla których ma zostać przeprowadzony osobny konkurs. Elementem projektu może być natomiast przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta dofinansowania.

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej.

Budżet konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17 to 300 mln zł, w tym dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej przewidziano 100 mln zł, a dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie – w tym w instalacjach hybrydowych, udostępnione zostanie 200 mln zł.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji – w przypadku projektów związanych tylko z produkcją energii cieplnej, a także w formie pomocy zwrotnej – w przypadków projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie – w tym w instalacjach hybrydowych.

Dofinansowanie na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych lub 15 mln euro.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 29 września br. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na kwiecień 2018 r.

Jak sygnalizowali wcześniej przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, możliwy jest kolejny nabór wniosków na unijne dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, z którego będą mogli skorzystać inwestorzy działający w ramach klastra i planujący przedsięwzięcia z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Chodzi o konkurs w ramach działania 1.6.1. z budżetem 200 mln zł, a możliwy termin uruchomienia naboru to III kwartał br.

Resort rozwoju chce też, aby konkursy na unijne dotacje, dedykowane certyfikowanym klastrom, pojawiły się na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W RPO na lata 2014-2020 dla wszystkich województw przewidziano na inwestycje z zakresu OZE unijne fundusze w łącznej wysokości 897 mln euro.