font_preload
PL / EN
Alert 20 marca, 2017 godz. 11:15   
REDAKCJA

Lotos wykonuje gest w dialogu ze związkami

EFRA 2 Plac budowy instalacji EFRA Źródło: Grupa Lotos

W czwartek, 16 marca br., odbyło się spotkanie związków zawodowych z pracodawcą, którego celem było wypracowanie docelowego porozumienia w obliczu oficjalnego zakończenia rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń w Grupie Lotos S.A.

W części spotkania uczestniczyli członkowie Zarządu spółki, którzy przedstawili stronie społecznej argumenty uzasadniające decyzję o nie przyznaniu w 2017 roku podwyżki systemowej wszystkim pracownikom, co spotkało się ze zrozumieniem przedstawicieli związków.

Strony zgodziły się, że nowy system wynagradzania i premiowania pracowników powinien w większym stopniu, niż dotychczas, spełniać funkcję motywacyjną na obecnym etapie rozwoju spółki. Działania te w żadnym wypadku nie oznaczają wypowiedzenia obowiązującego od 2004 r. w Grupie Lotos S.A. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.Pracodawca zaproponował wypłatę Pracownikom spółki, objętym ZUZP, w 2017 r. nagrody specjalnej w kwocie brutto 3 500 złotych dla każdego pracownika. W toku rozmów ustalono wysokość nagrody na poziomie 4 000 zł brutto.

Pomimo znacznego zbliżenia stanowisk stron, nie udało się zawrzeć porozumienia ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w spółce. Nie zważając na ten fakt, Zarząd Grupy Lotos S.A., mając na uwadze bardzo dobre wyniki finansowe firmy oraz chcąc docenić zaangażowanie Pracowników, podjął decyzję co do realizacji postanowień w nim zawartych, a co za tym idzie wypłaty ww. nagrody specjalnej.W tym miejscu Zarząd Grupy Lotos S.A. pragnie wyrazić uznanie dla tych związków zawodowych, które uznały za słuszne podpisanie porozumienia i przyczyniły się do wypracowania konsensusu.

Co porozumienie oznacza dla Pracowników GL S.A.?

Już w kwietniu, wraz z wypłatą za marzec, każdy Pracownik objęty ZUZP otrzyma wypłatę pierwszej części nagrody specjalnej w wysokości 2 000 złotych brutto. Do otrzymania tej nagrody uprawnieni są wszyscy Pracownicy zatrudnieni w spółce w dniu jej wypłaty oraz będący w zatrudnieniu w dniu 2 stycznia 2017 roku. Wypłata drugiej nagrody specjalnej, również w kwocie 2 000 złotych brutto, przewidziana jest w terminie do 15 grudnia 2017 r. Uprawnionymi do otrzymania tej nagrody będą Pracownicy zatrudnieni w spółce w dniu wypłaty tej nagrody oraz pozostający w zatrudnieniu w GL S.A. w dniu 2 stycznia 2017 roku.

Wypłata Pracownikom obu nagród specjalnych nie zmienia dotychczasowego stanowiska Zarządu co do przeprowadzenia okresowego przeglądu wynagrodzeń oraz dokonywania zmian wynagrodzeń w indywidualnych przypadkach.