Stankiewicz: Ustawa o korytarzach przesyłowych na koniec roku w Radzie Ministrów

23 czerwca 2014, 12:39 Drogi
Robert Stankiewicz

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dementuje informacje, jakoby nie chciało kontynuować prac nad kluczowym dla sektora energetycznego projektem ustawy o korytarzach przesyłowych. Nasza redakcja otrzymała oświadczenie rzecznika MIR Roberta Stankiewicza w tej sprawie.

– Decyzją Rady Ministrów resort infrastruktury i rozwoju przejął od Ministerstwa Gospodarki zadanie prowadzenia prac nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych. Celem regulacji, zgodnie z zapisami Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, jest przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, m.in. z dziedziny energetyki – pisze rzecznik. – Powierzenie prac nad tym projektem Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju umożliwia zapewnienie spójności między wszystkimi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi infrastruktury liniowej, takiej jak linie energetyczne, gazociągi, drogi publiczne czy linie kolejowe i włączenie tych prac w działania na rzecz uporządkowania systemu planowania przestrzennego, stanowiące realizację Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.  KPZK 2030 wskazuje mnogość tzw. specustaw i różnorodność rozwiązań prawnych w tym zakresie jako jedną z wad obecnego systemu prawnego. Po analizie projektu ustawy przygotowanego w MG, prowadzone aktualnie prace zmierzają w kierunku unifikacji (w racjonalnym zakresie) podejścia oraz ujęcia w jednej regulacji prawnej zagadnień dotyczących wszystkich inwestycji celu publicznego, w szczególności o charakterze liniowym i zasięgu ponadlokalnym, co pozwoli na ich harmonijne lokalizowanie i projektowanie, przy zachowaniu zasadniczej części preferencji prawnych umożliwiających ich efektywną realizację.

– Zgodnie z Wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów termin na przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów to IV kwartał 2014 r – informuje Stankiewicz. – Prace legislacyjne prowadzone z uwzględnieniem dorobku Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego i przy współdziałaniu z nią. Komisja pod koniec kwietnia przekazała Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju pierwszy projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zawierający w dziale VII zasady realizacji inwestycji celu publicznego.