14.10.2013 ALERT

14 października 2013, 10:16 Alert

ENERGETYKA

MŚ chce zmusić firmy do poszukiwania gazu łupkowego

(DZIENNIK GAZETA PRAWNA/CIRE)

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska przygotowują regulacje, które mają wymusić zintensyfikowanie działań na firmach posiadających koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego, a opóźniających wiercenia. Przygotowywana przez oba resorty strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 roku” przewiduje kary finansowe dla firm i większe uprawnienia organu koncesyjnego – czytamy w DGP. Cytowany przez gazetę wiceminister środowiska i główny geolog kraju Piotr Woźniak powiedział, że dzięki opracowywanej strategii państwo nie będzie już zakładnikiem przedsiębiorcy. DGP przypomina, że w ostatnich miesiącach firmy poszukujące gazu łupkowego mocno spowolniły wiercenia i wykonują minimum działań wynikających z zobowiązań koncesyjnych. Jak powiedział cytowany przez gazetę Piotr Woźniak po wizycie na trzech odwiertach, na żadnym z nich nie pobrano rdzenia, co jest podstawową czynnością przy wierceniach poszukiwawczych pozwalającą ocenić, czy natrafiono na gaz i jaki jest potencjał złoża. DGP zwraca jednak uwagę, że pobieranie rdzenia nie jest zapisywane w składanych przez firmy zobowiązaniach koncesyjnych. Według prof. Krzysztofa Szamałka, byłego główny geologa kraju, Ministerstwo Środowiska nie ma formalnych możliwości zmuszenia firmy posiadającej koncesję na poszukiwanie gazu, do wykonania dodatkowych prac. Resort musiałby za nie zapłacić, na co absolutnie nie zgodzi się Piotr Woźniak.
W tej sytuacji Ministerstwo Środowiska chce zmienić zasady ustanawiania wynagradzania za użytkowanie górnicze. Jak powiedział DGP wiceminister Woźniak, firmy, które będą opóźniały swoje prace lub nie wykonają zobowiązań koncesyjnych, będą płaciły eskalacyjną stawkę.
Ponieważ nie wiadomo, czy nowe zasady będą dotyczyły wydanych już koncesji, MŚ przygotowuje przepisy, dzięki którym organ koncesyjny będzie mógł wymóc na firmie wykorzystanie odpowiednich technik wiercenia czy też wykonanie konkretnych prac. Oprócz tego resort chce, aby środki z tytułu użytkowania górniczego czy sprzedaży informacji geologicznej były przeznaczane na finansowanie polityki węglowodorowej, m.in. na dodatkowe kadry dla organów regulacyjnych i koncesyjnych – podaje DGP.

Subsydia dla OZE osłabiają bezpieczeństwo energetyczne Europy

(EUR ACTIV/WOJCIECH JAKÓBIK)

Z raportu Cap Gemini pt. European Observatory of Energy Markets wynika, że dofinansowanie sektora odnawialnego odbija się negatywnie na sektorze gazowym a co za tym idzie na bezpieczeństwie energetycznym krajów europejskich. Autorzy dokumentu podkreślają, że pomimo wysokich kosztów konstrukcji OZE mają niskie koszta produkcji energii przez co są preferowane na rynku zgodnie z zasadą merit order. Powoduje to obniżenie opłacalności energetyki gazowej, pomimo zmian na rynku podyktowanych łupkową rewolucją w USA. Przez to elektrownie gazowe i węglowe, w przeciwieństwie do OZE, gwarantujące stały dopływ energii bez względu na warunki atmosferyczne, są coraz droższe w utrzymaniu. Europa nie może sobie jednak pozwolić na ich całkowitą likwidację, właśnie ze względu na zaletę pewności dostaw, której nie posiadają OZE. W zeszłym tygodniu dyrektorzy dziesięciu firm energetycznych z Europy nazwani Grupą Magritte (ENEL, GDF Suez, E.on, Iberdola, RWE, ENI, Vattenfall, CEZ, GasTerra, Gas Natural) zaapelowali o odejście od subsydiów dla energetyki odnawialnej. Obawiają się oni, że jeśli energetyka konwencjonalna nie wróci do łask, Staremu Kontynentowi będą niebawem groziły zaciemnienia.

Ukraina może liczyć na pożyczki po reformie sektora gazowego

(UKRINFORM/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Udzielenie pożyczek przez międzynarodowe instytucje finansowe na modernizację ukraińskiego systemu tranzytu gazu (GTS) zależą jedynie od chęci Kijowa do wprowadzenia niezbędnych reform w ramach swojego sektora gazowego – poinformowała rzecznik prasowa unijnego komisarza ds. energii, Marlene Holzner. Niezbędnym warunkiem do uzyskania finansowej pomocy jest utworzenie przez Ukrainę i jej unijnych partnerów międzynarodowego konsorcjum do zarządzania ukraińskim GTS.  Konieczne w tym zakresie będzie spełnienie wszystkich wytycznych zawartych w prawie międzynarodowym. Zdaniem Holzner, Komisja Europejska jest przekonana, że reformy strukturalne wzmocnią ekonomiczne i finansowe zdolności ukraińskiego sektora energetycznego, przyciągną nowe inwestycje oraz zapewnią rozwój krajowych zasobów energii.

Putin broni Rosnieft przed „grabieżą”

(UPSTREAM ONLINE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Rosnieft zamierza wykupić pozostałe akcje TNK-BP znajdujące się w rekach akcjonariuszy mniejszościowych. W zeszłym roku Rosjanie wykupili część akcji firmy od BP. Była to największa tego typu operacja w rosyjskim sektorze energetycznym. Prezydent Rosji Władimir Putin ocenił, że firma nie powinna płacić za papiery wartościowe więcej, niż są one warte na rynku. Rosnieft chce zapłacić 67 rubli za akcję. Mniejszościowi udziałowcy grożą sprawą w sądzie. Putin utrzymuje, że nie pozwoli na „grabież na Rosniefcie” i sprzedaż akcji po wyższej cenie.

INFRASTRUKTURA

10 tysięcy pracowników PLK przejdzie szkolenia z procedur bezpieczeństwa

(www.plk-sa.pl)

PLK podwoiła ilość szkoleń oraz treningów dotyczących umiejętności pracy w warunkach stresowych. Do końca tego roku ponad 10 tysięcy pracowników przejdzie szkolenia z efektywnej komunikacji, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych. Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W październiku w Częstochowie odbyło się pilotażowe szkolenie dla blisko pięćdziesięciu dyżurnych ruchu, kierowców drezyn i maszynistów pojazdów kolejowych. Tegoroczny temat szkoleń został zaproponowany na podstawie analizy potrzeb – ankiet podsumowujących wcześniejsze szkolenia z radzenia sobie w sytuacjach stresowych dla dyżurnych ruchu.

Kara pieniężna za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UTK dla PKP PLK S.A., w zakresie wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii 203

(www.utk.gov.pl)

W związku ze zwłoką w wykonaniu decyzji, w przedmiocie wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn od km 185,300 do km 237,900, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe SA karę pieniężną. Wysokość kary wyniosła 400 euro, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 18 czerwca 2013 roku, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, polegających na braku odpowiedniego oznaczenia na znakach hektometrowych i kilometrowych kilometrażu linii.

Październik miesiącem edukacji

(www.utk.gov.pl)

Intensywniejsze działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych. To główny cel projektu „Październik miesiącem edukacji”. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. już po raz drugi m.in. na spotkaniach w szkołach apelują o bezpieczeństwo uczniów. Projekt jest realizowany w ramach kontynuowanej dziewiąty rok kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.

PLK w 2012 r. zintensyfikowała przekaz o bezpieczeństwie na terenach kolejowych adresowany do dzieci i młodzieży.

Prezes UTK cofa w całości certyfikat bezpieczeństwa przewoźnikowi kolejowemu S&K Train Transport Sp. z o.o.

(www.utk.gov.pl)

W związku z nieprawidłowościami, stwierdzonymi w wyniku kontroli w zakresie implementacji i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem przez przewoźnika kolejowego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 3 października 2013 roku, cofnął w całości certyfikat bezpieczeństwa, wydany przedsiębiorcy  S & K Train Transport Sp. z o. o. Decyzja nie jest prawomocna. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji UTK przysługuje stronie odwołanie, w administracyjnym toku instancji.

12. spotkanie Zespołu ds. stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej

(www.utk.gov.pl)

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, odbyło się dwunaste spotkanie Zespołu do spraw stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej. Tematem spotkania było przedstawienie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu cennika stawek jednostkowych, opłaty podstawowej i opłat dodatkowych, na rozkład jazdy pociągów 2013/2014, uwzględniającego skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, z dnia 30 maja 2013 r. W spotkaniu udział wzięło 24 przedstawicieli zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych oraz organizacji społecznych, skupiających przewoźników, działających na rynku transportu kolejowego.

Dostępność elektronicznych wersji certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa na stronie internetowej UTK

(www.utk.gov.pl)

W celu zwiększenia transparentności i dostępności informacji dotyczących certyfikowanych przedsiębiorstw kolejowych i autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, Prezes UTK udostępnił na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego elektroniczne wersje wydanych certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa. Informacje dostępne są w zakładce Bezpieczeństwo i Nadzór / Zarządzanie Bezpieczeństwem i odpowiednio Certyfikaty Bezpieczeństwa i Autoryzacje Bezpieczeństwa.

Porozumienie o współpracy ULC z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

(www.ulc.gov.pl)

W siedzibie CARS zostało podpisane porozumienie o współpracy Urzędu z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, działającym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Współpraca obejmie teoretyczne i praktyczne problemy ochrony konkurencji w transporcie lotniczym oraz sektorowe regulacje rynków lotniczych. Współpraca Urzędu z CARS ma na celu przede wszystkim wymianę myśli i doświadczeń świata nauki, władz publicznych oraz organizacji i przedsiębiorców sektora transportu lotniczego, poprzez m.in. inicjowanie badań naukowych oraz organizowanie konferencji i sympozjów, a także promowanie wiedzy z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej.

Rozporządzenie MTBiGM zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

(www.ulc.gov.pl)

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. 2013, poz. 1177). Rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 132 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.-Prawo lotnicze. Rozporządzenie rozszerza katalog podmiotów, które mogą wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o nadanie oznaczenia lokalizacji o zgłaszających lądowisko do ewidencji oraz posiadaczy nieruchomości, na których znajduje się lądowisko, w zależności od tego czy dane lądowisko podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji.

Wielka promocja Dreamlinera w Nowym Jorku z okazji 40-lecia połączenia

(www.lotnisko-chopina.pl)

W tym roku mija 40 lat obecności Polskich Linii Lotniczych LOT na trasie z Nowego Jorku do Warszawy. Z tej okazji ruszyła wielka promocja przygotowana specjalnie na rynek amerykański. Pasażerowie LOT-u w sezonie zimowym mogą polecieć do centrum Europy już od 740 dolarów. Z okazji 40 rocznicy połączenia z „Big Apple” do stolicy Polski wystartowała wielka promocja. Pasażerowie podróżujący z Nowego Jorku i Chicago do Warszawy mogą polecieć korzystając e specjalnej oferty cenowej polskiego przewoźnika.

Ceny zaczynają się od 740 dolarów za lot w obie strony z Nowego Jorku na Lotnisko Chopina w Warszawie w klasie ekonomicznej.

Prawie 30 tys. pasażerów w 7 dni

(www.modlinairport.pl)

W ciągu 7 dni działania, Lotnisko Warszawa/Modlin obsłużyło 29 033 pasażerów i 214operacji lotniczych. Najwięcej pasażerów lotnisko przyjęło w piątek 4 października. Tego dnia startowało i lądowało łącznie 5 114 podróżnych i odbyło się 36 operacji lotniczych.

Z Lotniska Warszawa/Modlin można polecieć do 26 miast europejskich: Glasgow Prestwick, Bruksela-Charleroi, Paryż-Beauvais, Eindhoven, Mediolan Bergamo, Liverpool, Sztokholm Skavsta, Budapesztu, Oslo Rygge, Londyn Stansted, Rzym Ciampino, Bolonia, Bristol, Manchester, East Midlands, Frankfurt Hahn, Dusseldorf-Weeze, Dublin, Cork, Piza, Barcelona-El Prat, Bari, Marsylia, Trapani, Chania (Kreta), Palma.

Komunikat: Utrudnienia na ul. Balickiej

(www.krakowairport.pl)

Rozpoczęła się przebudowa ul. Balickiej na odcinku ok. 170 m – pomiędzy przejazdem kolejowym a Uniwersytetem Rolniczym. Utrudnienia dotyczą ruchu drogowego na lotnisko (w tym również autobusu linii 208 kursującego tą trasą). Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w związku z przebudową ul. Balickiej do odwołania na odcinku ok. 170 m – pomiędzy przejazdem kolejowym a Uniwersytetem Rolniczym, mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu linii autobusowych. Jeden pas jezdni zostanie wyłączony, a ruch będzie odbywał się wahadłowo, regulowany sygnalizacją świetlną.

EASA zadowolona z przyjęcia w UE jednolitych zasad regulujących czas pracy pilotów

(www.prtl.pl/EASA)

EASA przejęła z zadowoleniem przyjęte przez Parlament Europejski na wniosek Komisji Europejskiej propozycje ujednolicenia w całej Unii Europejskiej zasad regulujących maksymalny czas pracy pilotów oraz personelu pokładowego. Oczekuje się, że propozycje Komisji Europejskiej oparte na opinii EASA przyniosą wyraźną poprawę bezpieczeństwa w zakresie ochrony załóg przed zmęczeniem. W nowym rozporządzeniu maksymalny czas pracy podczas nocnego lotu zostanie zredukowany do 11 godzin, zamiast obecnych 11 godzin i 45 minut i więcej rejsów zostanie zakwalifikowanych do kategorii lotów nocnych.

ACI Europe: 3,9% wzrost ruchu na lotniskach europejskich w sierpniu 2013

(www.prtl.pl/ ACI Europe)

Dane ACI Europe o ruchu na lotniskach europejskich wskazują na 3,9% wzrost przewozów pasażerskich w sierpniu br. Ruch pasażerski w portach UE zwiększył się o 2,4%, głównie dzięki znacznemu wzrostowi ruchu na lotniskach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii i Finlandii, Portugalii, Słowenii, Litwy, Chorwacji oraz na Malcie. W tym samym czasie, lotniska hiszpańskie, włoskie, greckie i cypryjskie odnotowały dalszy spadek przewozów pasażerskich. Na lotniskach spoza UE, w tym w Turcji, Rosji, Czarnogórze i w Fyrom odnotowano w sierpniu br. dynamiczny wzrost o 9,3% rdr.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak