Areva walczy z problemami

1 lutego 2016, 13:15 Atom

Zarząd Areva udzielił Dyrektorowi Generalnemu pełnomocnictwa do sfinalizowania negocjacji z EDF dotyczących zbycia większościowego udziału w kapitale ArevaNP. Zarząd zatwierdził także co do zasady podwyższenie kapitału o 5 miliardów euro w celu przywrócenia równowagi finansowej grupy.

W ramach działań zmierzających do skoncentrowania swojej działalności na cyklu paliwa jądrowego (Kopalnie, Konwersja, Wzbogacanie, Przerób i Recykling, Logistyka, Likwidacja oraz związana z tym Inżynieria), AREVA przechodzi obecnie dwa kluczowe etapy planu finansowania zapowiedzianego przy okazji publikacji wyników półrocznych w 2015 roku:

  • Zarząd z zadowoleniem przyjął zbliżenie stanowisk w negocjacjach prowadzonych z EDF w sprawie wyceny działalności AREVA NP. W propozycji EDF 100% kapitału AREVA NP (poza OL3 – Olkiluoto 3) wyceniane jest na 2,5 miliarda euro przy możliwym mechanizmie zwiększenia wyceny, które byłoby uzależnione od wyników AREVA NP w okresie rozliczeniowym 2017-2018, przy czym nie miałoby ono przekroczyć 350 mln euro. Propozycja, o której mowa, może zostać skorygowana zarówno w górę, jak i w dół, z uwzględnieniem wyceny księgowej dokonanej na dzień realizacji transakcji. Do uściślenia pozostają kwestie związane z konsekwencjami wdrożenia schematów strukturyzacji mających zabezpieczyć EDF przed ryzykiem z tytułu OL3. Zarząd AREVA udzielił Dyrektorowi Generalnemu pełnomocnictwa do sfinalizowania negocjacji. Zaplanowana na 2017 rok realizacja transakcji podlega normalnemu trybowi konsultacji z organami przedstawicielskimi załogi oraz zatwierdzeniu przez kompetentne władze. Docelowo AREVA ma zachować strategiczny pakiet akcji wynoszący co najmniej 15% kapitału.
  • Zarząd zatwierdził także co do zasady podwyższenie kapitału o kwotę 5 miliardów euro w celu zrównoważenia bilansu grupy. Zarząd przyjął do wiadomości, że państwo francuskie będzie uczestniczyło w tej operacji jako główny udziałowiec oraz że zapewni jej pełne powodzenie, przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów unijnych.

AREVA przypomina, że jej wynik finansowy netto za 2015 rok po raz kolejny wykaże stratę, przede wszystkim z powodu zaksięgowania rezerw celowych na procesy restrukturyzacji zapowiedziane w maju 2015, z powodu rezerw utworzonych z tytułu wzrostu kosztów OL3 i umów odnawialnych, a także tych utworzonych w związku z projektem Cigéo (dotyczącym operacji końca cyklu) i dalszym spadkiem wartości aktywów geologiczno-górniczych.

Niemniej, dzięki intensywnym działaniom na rzecz obniżenia kosztów oraz poprawy zarządzania środkami pieniężnymi, o których była mowa już w komunikacie z 17 grudnia ub. roku, oczekiwany aktualnie poziom przepływów pieniężnych netto firmy wynosi około -0,6 mld euro1.

Dzięki tym wysiłkom planowane pierwotnie na III kwartał 2015 roku zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 mld euro z linii kredytowych « back-up » udało się odroczyć do 4-5 stycznia 2016 roku.

Swoje perspektywy, a także zasady dokapitalizowania, grupa zamierza szerzej przedstawić przy okazji publikacji sprawozdania finansowego za rok 2015, planowanej na koniec lutego br.