Bieńkowska: Prace nad planami zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich rozpoczęte

23 czerwca 2014, 12:30 Infrastruktura

Przedstawiciele środowiska morskiego, a także świata biznesu, polityki i mediów, spotkali się w Szczecinie by rozmawiać o kondycji oraz przyszłości gospodarki morskiej. W II edycji Kongresu Morskiego uczestniczyła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, która wygłosiła przemówienie inaugurujące wydarzenie.

Wicepremier mówiła o rozwoju gospodarki morskiej przez inwestycje, innowacje i integrację. Zaznaczyła, że MIiR zintensyfikowało działania legislacyjne służące realizacji polityki morskiej państwa. – Rząd kontynuuje prace mające na celu zapewnienie zgodności polskiego prawa z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. i prawem unijnym oraz wprowadzenie instrumentów pomocy publicznej, pozwalających na zmniejszenie ponoszonych przez armatorów kosztów zatrudnienia – poinformowała wicepremier Bieńkowska.

Trwają także prace nad zmianą ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz zmianą ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej RP, a także aktami wykonawczymi.

– Razem z dyrektorami urzędów morskich rozpoczęliśmy prace nad planami zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – dodała Bieńkowska.
Mówiąc o inwestycjach, szefowa resortu zaznaczyła, że celem MIiR w obszarze gospodarki morskiej, jest poprawa konkurencyjności polskich portów morskich.

– Finansowane ze środków publicznych inwestycje dotyczące infrastruktury portów, a także te ułatwiające dostęp do nich od strony morza i lądu, przyczyniają się do ich rozwoju oraz przyciągają prywatnych przedsiębiorców – stwierdziła wicepremier. – Dodała, że dużo udało się w tym zakresie już osiągnąć, również dzięki Funduszom Europejskim. Na inwestycje finansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczono ponad 1 mld euro, z czego ponad 690 mln euro to środki unijne.

Wsparcie to będzie kontynuowane. W przygotowanym na nową perspektywę Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) znalazło się 48 projektów morskich. Dotyczą one m.in. pogłębienia kanałów i basenów portowych, budowę nowych nabrzeży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przystosowania infrastruktury terminali portowych do obsługi transportu intermodalnego.

–  Efektywne wykorzystanie w przemysłach morskich rozwiązań powstałych w wyniku pracy zespołów badawczych i pracy naukowej, to klucz do rozwoju polskiej gospodarki morskiej – podkreśliła wicepremier odnosząc się do kwestii innowacyjności. – Warto tworzyć warunki do transferu wiedzy, dzięki którym młodzi naukowcy odbywają staże w przedsiębiorstwach i mają możliwość zastosowania swoich umiejętności w praktyce oraz poznania warunków funkcjonowania firm – powiedziała na zakończenie Bieńkowska.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju