Bieńkowska: Samorządy skorzystały z funduszy unijnych

19 maja 2014, 11:02 Drogi

Wykorzystanie środków w nowej perspektywie finansowej 2014-20 było głównym tematem spotkania minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej z podkarpackimi samorządowcami, przedsiębiorcami i rektorami szkół wyższych. Wicepremier mówiła również o inwestycjach przeciwpowodziowych w regionie.

– U schyłku obecnej perspektywy finansowej widzimy w jakim stopniu samorządy oraz mieszkańcy województwa skorzystali ze środków unijnych. Do końca kwietnia 2014 r. –  w ramach wszystkich programów – na Podkarpacie trafiło 18,4 mld zł unijnego wsparcia. Łączna wartość inwestycji realizowanych w regionie z udziałem funduszy europejskich to ponad 32,4 mld zł – mówiła wicepremier Bieńkowska.

Na lata 2014-2020 województwo podkarpackie będzie dysponowało kwotą ok. 2,1 mld euro do wykorzystania w ramach regionalnego programu operacyjnego. Jest to prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednim okresie programowania. Ponadto, region będzie mógł korzystać Programu Polska Wschodnia, którego alokacja na lata 2014-2020 wynosi ok. 2 mld euro, a także innych krajowych programów.

Samorząd województwa podkarpackiego będzie mógł realizować działania zarówno z poziomu regionalnego, jak i z wykorzystaniem środków programów krajowych. Dotyczy to np. działań związanych z infrastrukturą transportową, gospodarką wodno-kanalizacyjną oraz transportem miejskim. Wspierane również będą inwestycje związane z szeroko rozumianą gospodarką niskoemisyjną. Samorząd będzie również mógł realizować projekty związane ze zwiększeniem wykorzystania ICT, w szczególności w kontekście działań na rzecz e-administracji oraz budowy sieci dostępowych.

Wsparcie uzyskają także działania na rzecz infrastruktury ochrony zdrowia oraz społecznej, a także edukacji i szkolnictwa wyższego. Samorządy lokalne będą również mogły aplikować o środki na żłobki oraz przedszkola. Ponadto ważnym elementem działań samorządów będą te związane z rewitalizacją, rozumianą szerzej niż dotychczas, czyli uwzględniającą przede wszystkim aspekty społeczne.

Działania w zakresie podnoszenia konkurencyjności, głównie w sektorze MŚP, będą realizowane w większości na poziomie regionalnym. Pozwoli to lepiej dopasować wsparcie do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw oraz efektywniej wykorzystać istniejący potencjał.

Inwestycje przeciwpowodziowe na Podkarpaciu

W obecnej perspektywie finansowej inwestycje przeciwpowodziowe realizowane są Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w ramach 14 regionalnych programów operacyjnych. Łącznie są to 94 projekty o wartości blisko 4 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 2,6 mld zł.

Obecnie na Liście Projektów Indywidualnych PO IiŚ znajduje się jeden projekt z Podkarpacia – Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki. Wartość projektu to ponad 66 mln zł a dofinansowanie unijne – blisko 28 mln zł. Inwestycja polega na zabezpieczeniu i wybudowaniu obwałowań rzeki Wisłoki i jest gotowy w 90 proc.

Ponadto na Podkarpaciu 26 projektów przeciwpowodziowych dostało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, którym zarządza marszałek województwa. Wartość tych projektów to 261 mln zł, a dofinansowanie UE – 212 mln zł.