Branża paliwowa apeluje do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie działań na rzecz ochrony uczciwych przedsiębiorców

15 czerwca 2015, 14:52 Alert

(POPiHN)

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszająca główne podmioty działające w produkcji i handlu paliwami ciekłymi w Polsce, zaapelowała do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów p. Adama Jassera o podjęcie współpracy z przedstawicielami branży w działaniach na rzecz ograniczenia przestępczości w obrocie paliwami.

Skuteczna walka z tym zjawiskiem, które – mimo podejmowanych od lat działań – stanowi nadal główne wyzwanie przedsiębiorców, działających zgodnie z prawem, wymaga pełnej mobilizacji urzędów i instytucji państwowych. Przestępczość w obrocie paliwami przynosi olbrzymie straty dla budżetu państwa. Według szacunków naszej organizacji w minionym roku wyniosły one około 10 miliardów złotych – czyli więcej, niż wynoszą roczne wydatki niektórych ministerstw.

Na skutek przestępstw podatkowych, łamania przepisów o zapasach obowiązkowych i o biopaliwach na rynek wprowadzane są paliwa po zaniżonych cenach. Powoduje to naruszenie warunków równiej konkurencji i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania uczciwych przedsiębiorców. Wielu z nich w ostatnich miesiącach i latach zrezygnowało z działalności, nie będąc w stanie konkurować z szarą strefą. Mamy też do czynienia z pewną liczbą stacji paliw, które działają bez koncesji, a co za tym idzie nie są kontrolowane przez Inspekcję Handlową pod kątem spełnienia przepisów o jakości paliw.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego od dłuższego czasu występuje do UOKiK z propozycjami nawiązania współpracy, przedstawiając konkretne propozycje, na przykład:

  1. włączenie się Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do prowadzonej przez POPiHN kampanii edukacyjno-informacyjnej „Sprawdź swojego dostawcę paliwa” http://www.popihn.pl/sprawdz_swojego_dostawcę_paliwa.php);
  2. wprowadzenie ustawowego obowiązku rejestracji przez przedsiębiorców infrastruktury paliwowej (baz paliw, stacji paliw, stacji zakładowych itp.) w systemie monitorowania jakości paliw ciekłych.

Brak rejestracji powinien być zagrożony administracyjną karą pieniężną nakładaną przez Inspekcję Handlową, a wykonywanie działalności bez rejestracji w systemie powinno stanowić naruszenie warunków działalności koncesjonowanej sankcjonowanej przez Prezesa URE.

Cyklicznie, co najmniej raz do roku, Prezes UOKIK powinien przekazywać aktualne wykazy przedsiębiorców do Prezesa URE, Prezesa ARM, Szefa Służy Celnej, Ministra Finansów, Ministra Gospodarki w celu umożliwienia tym organom  weryfikacji danych z punktu widzenia ich zadań nadzorczych nad rynkiem paliw ciekłych w Polsce.

Zdaniem POPiHN wprowadzenie obowiązku dokonania rejestracji w systemie przez samych przedsiębiorców przyczyni się do uszczelnienia systemu jakości paliw ciekłych. W efekcie nastąpi zwiększenie reprezentatywności badań jakości paliw, poprawa warunków konkurencji pomiędzy samymi przedsiębiorcami i – co najistotniejsze – zwiększenie ochrony konsumentów przed zakupem nie spełniającego wymagań jakościowych, często także nielegalnie wprowadzonego do obrotu, paliwa.  Powinno to również poprawić warunki funkcjonowania podmiotów, działających zgodnie z prawem, poprzez objęcie kontrolą podmiotów, dotychczas działających całkowicie lub częściowo w szarej strefie.

Wykaz stacji paliw powinien być ogólnodostępny i publikowany na stronach UOKiK. Dzięki temu konsumenci paliw oraz sami przedsiębiorcy mogliby na bieżąco śledzić ilość podmiotów objętych system jakości paliw.

Do czasu wprowadzenia zmian ustawowych Prezes UOKiK powinien podjąć decyzję o upublicznieniu rejestrów stacji paliw, wykorzystywanych przez Inspekcję Handlową przy prowadzeniu kontroli.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego oczekuje, że ze względu na skalę problemu, Prezes Adam Jasser osobiście zainteresuje się działaniami, proponowanymi przez branżę i wyrazi zgodę na spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców.