Enea: Ponad miliard inwestycji w pierwszym półroczu

28 sierpnia 2015, 07:15 Energetyka

Od stycznia do czerwca 2015 r. Grupa Enea wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży netto, jej EBITDA wyniosła 894 mln zł, a zysk netto 418 mln zł.

Bieżący rok to czas największego wysiłku inwestycyjnego firmy, wydatki na ten cel przekroczyły poziom 1,1 mld zł. Dzięki temu m.in. przebiegający zgodnie z planem projekt budowy bloku w Kozienicach osiągnął już 64 proc. zaawansowania. Wczoraj Enea uzyskała korzystną decyzję Prezesa URE o końcowym rozliczeniu kontraktów długoterminowych. Oznacza to zakończenie wieloletnich sporów sądowych i łącznie ponad pół miliarda dodatkowej gotówki.

Wysoka baza I półrocza 2014 r. wpłynęła na dynamikę wyników finansowych

Największy wpływ na porównanie wyników Grupy rok do roku ma rozpoznanie w czerwcu 2014 r. przychodów z tytułu KDT w wysokości 258 mln zł. Skorygowany o wpływ tego zdarzenia jednorazowego wynik EBITDA wzrósł w I półroczu 2015 r. o 43 mln zł, czyli o 5 procent. Najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie dystrybucji i wyniosła 544 mln zł. Po wyłączeniu  przychodów z tyt. KDT najwyższy przyrost EBITDA (o 57,7 proc.) odnotowano w segmencie wytwarzania, który w analizowanym okresie wygenerował 289 mln zł EBITDA. W segmencie obrotu EBITDA wyniosła 81 mln zł.

dalida_gepfert_czlonek_zarzadu_ds._fianansowych

– Działając w wymagającym otoczeniu osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. Ich porównanie rok do roku zostało zaburzone głównie przez zdarzenie jednorazowe w postaci 258 mln zł rozpoznanych przychodów z tytułu KDT w 2014 r. Mamy zabezpieczone korzystne finansowanie dla realizowanych strategicznych inwestycji rozwojowych, zapewniających naszym Klientom bezpieczeństwo energetyczne i wysoką jakość obsługi. Nasza pozycja finansowa jest bezpieczna – wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2015 r. kształtował się na poziomie 0,8. To znacznie poniżej średniej dla europejskich spółek z sektora utilities – komentuje Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.

W I półroczu 2015 r. Enea kontynuowała realizację ambitnego programu optymalizacji kosztów stałych. Od stycznia do czerwca 2015 r. Grupa zaoszczędziła 158 mln zł, a od początku trwania programu – aż 410 mln zł.

Łącznie 552 mln złotych z rozliczenia KDT trafi do Grupy

Wczoraj, 27 sierpnia, Enea otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ustalenia kwoty korekty końcowej kosztów osieroconych. Wysokość korekty końcowej wyniosła 316 mln zł i zostanie wypłacona do końca roku. Łączna nominalna wysokość rekompensat z tytułu rozwiązania KDT dla Enei za cały okres korygowania wyniesie 552 mln zł.

krzysztof_zamasz_prezes_zarzadu

– Wraz z Prezesem URE podjęliśmy ogromny wysiłek, żeby zakończyć trwające od wielu lat procesy sądowe w tej sprawie. Dzięki osiągniętemu kompromisowi, ostatecznie zamykamy kwestię kosztów osieroconych bardzo korzystną dla nas decyzją. Do Grupy trafia w ten sposób łącznie ponad pół miliarda złotych – podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

Kontrakty długoterminowe na sprzedaż mocy i energii elektrycznej zawarte w latach 90.  XX wieku zostały uznane przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomocą publiczną. Dlatego przyjęto w Polsce ustawę o rozwiązaniu KDT. Zgodnie z jej przepisami, od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2014 roku Enea uprawniona była do otrzymania rekompensat z tytułu ponoszenia tzw. kosztów osieroconych. Wczorajsza decyzja Prezesa URE określa ostateczną wysokość rekompensat i umożliwia zakończenie postępowań dotyczących ustalenia ich wysokości. 

Firma powinna i potrafi zapewnić sobie dostawy taniego węgla

21 sierpnia Enea wypowiedziała LW Bogdanka długoterminową umowę na dostawy paliwa. Powodem decyzji był brak porozumienia między stronami co do cen węgla w 2016 r., a konkretnie zbyt wysoka cena oferowana przez dostawcę w ramach umowy i brak elastyczności w negocjacjach dotyczących jej realizacji.

grzegorz_kinelski_czlonek_zarzadu_ds._handlowych

– Spełniliśmy wszystkie, kilkustopniowe, zapisane w kontrakcie wymogi, które pozwalają na wypowiedzenie. Po wielomiesięcznych negocjacjach upłynął termin umożliwiający obu stronom podjęcie takiej decyzji.  Nie było tu więc mowy o zaskoczeniu – zarówno nam, jak i zarządowi Bogdanki doskonale znane są warunki, które musiały być spełnione, żeby wypowiedzieć umowę – wyjaśnia Grzegorz Kinelski, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Enea poszukuje teraz innych sposobów zapewnienia sobie dostaw węgla po konkurencyjnej cenie. Nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym powrotu do stołu rozmów z Bogdanką. Żeby jednak to było możliwe, kopalnia musi uwzględnić sytuację rynkową zarówno obecną, jak i przyszłą.

Grupa rozwija się przez inwestycje i optymalizacje struktury

Inwestycje w obszarze wytwarzania skupiają się na podniesieniu efektywności i zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne. Zaawansowanie projektu budowy nowego bloku wynosi już 64 proc. Enea modernizuje istniejącą sieć energetyczną oraz buduje nowe linie, aby poprawić jakość dystrybucji energii do Klientów i jednocześnie jak najlepiej przygotować się do wprowadzenia taryfy jakościowej. W II półroczu wystartuje pilotażowy program montowania inteligentnych liczników (AMI). W segmencie obrotu firma inwestuje w budowę i rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji oraz w obsługę Klientów, którym zapewnia szeroki wachlarz produktów z dodatkowymi korzyściami. Grupa realizuje obecnie proces migracji danych swoich Klientów do nowego systemu bilingowego. Do końca roku wszyscy Klienci z obszaru dystrybucyjnego Enea Operator większość spraw będą mogli załatwić przez internet.

W I półroczu 2015 r. realizowane były kolejne etapy budowy optymalnej struktury Grupy. Kluczowe kompetencje zostały przeniesione do spółek prowadzących podstawową działalność oraz świadczących usługi wsparcia. Spółki nie związane z podstawowym biznesem Grupy są przeznaczone na sprzedaż lub ich działalność jest wygaszana. W I połowie 2015 r. spółki Ecebe i TARPAN zostały wykreślone z KRS, natomiast spółka Energo-Tour została postawiona w stan likwidacji.

pawel_orlof_czlonek_zarzadu_ds._korporacyjnych

– W czerwcu powołaliśmy w ramach Grupy nową spółkę – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zachód w Białymstoku. PEC Zachód pozwoli na optymalizację struktury organizacyjnej segmentu ciepło. Będzie m.in. świadczyć usługi w zakresie eksploatacji i budowy sieci ciepłowniczej oraz obsługi należącej do MPEC Ciepłowni Zachód. Nowa spółka będzie mogła też zwiększyć zakres swojej działalności, wychodząc na rynek zewnętrzny z usługami w zakresie budowy i napraw instalacji wodnych oraz sieci ciepłowniczych – mówi Paweł Orlof, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Przyszłość energetyki to innowacje

Enea przywiązuje dużą wagę do wspierania i wprowadzania innowacji. W ramach działań promujących i rozwijających innowacyjność polskiej gospodarki, w tym energetyki, Enea przystąpiła do Platformy Transferu Technologii uruchomionej przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jest ona oparta na modelu otwartych innowacji i jej zadaniem jest łączenie wynalazców, jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.

– Innowacje to dla nas kluczowy kierunek rozwoju. Angażujemy się w liczne projekty mające na celu pobudzanie innowacji w energetyce i całej gospodarce oraz budowanie potencjału komercyjnego rozwoju i wykorzystania nowych idei. Chcemy tworzyć i wzmacniać relacje nauki i biznesu – podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

Enea została partnerem strategicznym konkursu ENERGIA+ Innowacje. Zadaniem jego uczestników jest zaproponowanie innowacyjnego rozwiązania, które docelowo zostanie zastosowane w Grupie Enea. Główną nagrodą jest milion złotych przeznaczony na rozwój innowacyjnej technologii dla elektroenergetyki.

Firma uruchomiła również blog, na którym informuje o innowacjach, nowatorskich rozwiązaniach oraz osobowościach, którym udało się zaistnieć w świecie innowacji. Blog dostępny jest pod adresem www.energia.innpoland.pl.

Źródło: Grupa Enea