Polacy są wśród inicjatorów grupy, która rozstrzygnie los wodorociągów w Europie

20 czerwca 2024, 13:45 Alert

18 czerwca 2024 roku podczas spotkania plenarnego w Brukseli nastąpiło uroczyste przekazanie Komisji Europejskiej projektu statutu ENNOH na ręce Kadri Simson, Komisarz ds. Energii. ENNOH ma się ostatecznie ukonstytuować i rozpocząć działalność w 2025 roku – czytamy w komunikacie Gaz-System.

Terminal LNG w Świnoujściu, zakwalifikowany jako infrastruktura krytyczna. Źródło: Gaz-System

Przyjęty w maju 2024 roku pakiet gazowo-wodorowy ustanawia ramy prawne dla tworzenia przyszłego rynku wodoru w Unii Europejskiej. Jednym z jego elementów jest nowe Rozporządzenie w sprawie rynków wewnętrznych gazu odnawialnego, gazu ziemnego i wodoru[1]), które zakłada powołanie Europejskiej Sieci Operatorów Sieci Wodorowych (ang. European Network of the Network Operators for Hydrogen – ENNOH). ENNOH tworzyć będą certyfikowani Operatorzy Sieci Przesyłowych Wodorowych – OSPw (ang. Hydrogen Transmission Network Operators – HTNOs). Zadaniem stowarzyszenia będzie wsparcie budowy wewnętrznego rynku i infrastruktury wodorowej, umożliwienie transgranicznego handlu wodorem oraz zapewnienie optymalnego zarządzania przyszłą europejską siecią przesyłową wodoru, jak również jej skoordynowaną eksploatacją oraz rozwojem technicznym.

– 15 lat temu Gaz-System był jednym z założycieli organizacji ENTSOG, zrzeszającej operatorów sieci przesyłowych gazu, która znacząco przyczyniła się do integracji i rozwoju wspólnotowego rynku gazu ziemnego. Dziś realizując politykę klimatyczną Unii Europejskiej działamy na rzecz powołania ENNOH – platformy współpracy przyszłych operatorów sieci przesyłowych wodorowych. Uzgodnienie i przekazanie Komisji Europejskiej projektu statutu ENNOH jest pierwszym symbolicznym krokiem w kierunku powstania struktur organizacyjnych dla przyszłego rynku wodoru w UE. Mamy ambicje stać się operatorem systemu przesyłu wodoru w Polsce, dlatego aktywnie działamy by spełnić warunki przystąpienia do ENNOH – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Gaz-System.

Obecni i przyszli operatorzy sieci przesyłowych wodorowych są zobowiązani przedłożyć Komisji i ACER (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) projekt statutu ENNOH, wykaz członków stowarzyszenia oraz regulamin wewnętrzny uwzględniający m.in. procedury konsultacji z uczestnikami rynku.

Pakiet gazowo-wodorowy ma zostać podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w najbliższym czasie. Rozporządzenie zacznie bezpośrednio obowiązywać sześć miesięcy po publikacji. Państwa członkowskie będą miały dwa lata, aby dostosować prawo krajowe do dyrektywy.

Gaz-System / Mateusz Gibała

Gaz-System podpisał porozumienie przyspieszające rozwój Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego