Resort klimatu zaprezentował projekt ustawy o prawie wodorowym

4 lipca 2024, 10:15 Alert

Resort Klimatu zaprezentował projekt ustawy o prawie wodorowym, który ma na celu regulację i wspieranie rozwoju rynku wodoru w Polsce. Proponowane przepisy mają umożliwić dynamiczny rozwój technologii wodorowych, przyczyniając się do transformacji energetycznej i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ustawa obejmuje zasady produkcji, dystrybucji i wykorzystania wodoru, wprowadzając jednocześnie mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorstw inwestujących w ten ekologiczny nośnik energii.

Wodór. Fot. Freepik

Na rynku wodoru zostaną wprowadzeni nowi operatorzy, w tym operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego oraz operator systemu magazynowania wodoru. Ich obowiązki zostaną ściśle określone, a proces wyznaczania operatorów przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) będzie regulowany ustawowo. Zostaną wprowadzone zasady łączenia działalności gazowej i wodorowej, co jest szczególnie istotne w początkowej fazie rozwoju rynku wodoru. Przewidziane są także uproszczenia w przepisach dotyczących Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska oraz specustawy o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe.

Zgodnie z aktualizacją Krajowego Planu Odbudowy (KPO), planowane zmiany wejdą w życie w czwartym kwartale 2024 roku.

– Mamy podpisane 11 umów na stację tankowania wodoru. Na kolejne 2-3 będziemy podpisywać – powiedział Krzysztof Bolesta, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.

– Będziemy mieli 3 rodzaje wodoru w Polsce. To jest wodór niskoemisyjny, wodór odnawialny i wodór odnawialny pochodzenia niebiologicznego – zapewniła Paulina Hennig-Kloska.

Obecnie Prawo energetyczne nie uwzględnia regulacji dotyczących wodoru. Zgodnie z aktualnymi przepisami, wodór jest klasyfikowany jako „inny rodzaj gazu palnego” i jest regulowany jedynie w kontekście jego dostarczania przez sieci gazowe. Poza tym zakresem wodór nie podlega regulacjom ustawy – Prawo energetyczne.

Wprowadzenie regulacji dotyczących wodoru do ustawy Prawo energetyczne jest więc niezbędne, aby uregulować ten rynek. Projekt ten realizuje również kamień milowy KPO.

Brak regulacji skutkuje niepewnością inwestycyjną i ogranicza bądź spowalnia inwestycje na rynku wodoru. Tymczasem zmiany w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii nakładają na Polskę obowiązki dotyczące zastępowania wodoru pozyskiwanego tradycyjnie z paliw kopalnych wodorem odnawialnym lub niskoemisyjnym.

Mateusz Gibała

Sąsiedzi Polski będą potrzebować wodoru więc jest luka do wypełnienia przez Orlen