II edycja seminarium: Pomoc publiczna w sektorze energetycznym

20 marca, 2016 godz. 21:15
Pomoc publiczna w sektorze energetycznym – OZE, wysokosprawna kogeneracja, efektywność energetyczna

Szczegóły wydarzenia


Zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą – w kontekście regulacji wspólnotowych oraz krajowych, w tym zmieniającego się otoczenia prawnego – szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią oraz zastosowaniem. Zagadnieniom tym organizatorzy chcą poświęcić kolejną – II edycję seminarium organizowanego przez powermeetings.eu:

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym – OZE, wysokosprawna kogeneracja, efektywność energetyczna

Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w tym przesłanek warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.

Spośród aktów wspólnotowych organizatorzy zwrócą szczególną uwagę na:

  • Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 – Dz. U. UE z dnia 28 czerwca 2014 r. seria C, Nr 200, s. 1;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu – Dz. U. UE z dnia 26 czerwca 2014 r. seria L, Nr 187, s. 1;
  • Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Dz.U. UE z dnia 24 września 2015 r. seria L, Nr 248, s. 9 – procedura windykacyjna.

W ramach regulacji krajowych nie zabraknie rzeczowej analizy przepisów:

  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r.,poz. 478, z późn. zm.);
    ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217),

wzbogaconej o komentarze i praktyczne wskazówki związane z ich stosowaniem.

Przedmiot seminarium obejmuje również m.in. analizę zakresu głównych kompetencji organów właściwych w obszarze kontroli udzielania oraz weryfikacji udzielonej pomocy publicznej, a także charakteru i mocy wiążącej wydawanych przez nie rozstrzygnięć. Zajęcia przybliżą Państwu status i pozycję Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z najbardziej reprezentatywnym w tym obszarze orzecznictwem, zakres uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także funkcję Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jako organu organizującego i przeprowadzającego aukcję na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, wyposażonego w kompetencje kontrolne określone między innymi w przepisach art. 84 – 91 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W programie Seminarium przewidziano odrębne panele dedykowane wytwórcom energii ze źródeł odnawialnych oraz wytwórcom eksploatującym jednostki wysokosprawnej kogeneracji.

Celem spotkania, na które serdecznie Państwa zapraszamy, jest zaprezentowanie w przystępny, a zarazem przekrojowy sposób regulacji prawnych traktujących o pomocy publicznej (wsparciu) w sektorze energetycznym, w tym konsekwencji prawnych wynikających z ich ewentualnego naruszenia. Począwszy od analizy przepisów ogólnych, a kończąc na przepisach szczegółowych, pragniemy przedstawić Państwu kompendium wiedzy w obszarze pomocy publicznej, w tym przede wszystkim w aspekcie nowych zasad pozyskiwania świadectw pochodzenia oraz reguł systemu aukcyjnego.

W trakcie Seminarium odrębny panel poświęcony zostanie szczegółowej analizie brzmienia art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w kontekście prawidłowego wypełnienia obowiązków nałożonych przez ten przepis na wytwórców energii elektrycznej zamierzających przystąpić do systemu aukcyjnego oraz zakres korelacji przedmiotowej normy z przepisem art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3 i 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zasady składania oświadczeń, a także metodyka ustalania maksymalnej oraz łącznej dopuszczalnej pomocy publicznej, o których mowa w tym przepisie to tylko jedne z szeregu istotnych zagadnień, które pragniemy przybliżyć Państwu podczas spotkania.

Mając na uwadze znaczenie przygotowywanego obecnie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, podczas zajęć wnikliwie omówione zostaną poszczególne zapisy tego projektu, w tym skutki ich brzmienia dla prawidłowego wykonania dyspozycji art. 39 ustawy.

W trakcie Seminarium nie zabraknie również czasu na otwartą i rzeczową dyskusję, podczas której uczestnicy szkolenia będą mogli przedstawić własne stanowisko, względnie podzielić się wątpliwościami w zakresie wykładni i zastosowania analizowanych przepisów.

Wydarzenie jest organizowane  28 kwietnia 2016 w Hotelu Marriott w Warszawie.

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia zapraszamy do kontaktu:

Jolanta Szczepaniak
Project Manager
powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Więcej informacji:  www.powermeetings.eu

Wydarzenie jest objęte patronatem BiznesAlert.pl. Zapraszamy!