Seminarium: Efektywność energetyczna 2016

5 maja, 2016 godz. 21:27
ROZE_300x100

Szczegóły wydarzenia


W 2016 r. przewidywane jest wejście w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej, która ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej r., zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14. 11. 2012, str. 1).

Przepisy nowej ustawy przewidują kontynuację wspierania poprawy efektywności energetycznej, polegającą na dalszym funkcjonowaniu systemu opartego na wydawanych przez Prezesa URE świadectwach efektywności energetycznej – popularnie zwanych: „białymi certyfikatami”, jednakże na odmiennych od dotychczasowych warunkach

Celem seminarium, na które mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest analiza rozwiązań zaprojektowanych w nowej ustawie o efektywności energetycznej, odnoszących się do zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównanie projektowanego stanu prawnego ze stanem obecnym, w szczególności w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o wydanie tych świadectw. Prowadzący w sposób usystematyzowany przedstawi Państwu różnice w uregulowaniach dotyczących „nowego” i „starego” systemu wsparcia, wskazując na ich skutki w kontekście prowadzonych przez Prezesa URE postępowań w przedmiocie wydania świadectw efektywności energetycznej. W trakcie wykładu prowadzący podzieli się z Państwem wnioskami wynikającymi z dotychczas przeprowadzonych przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w takim zakresie w jakim będą one aktualne na gruncie projektowanej ustawy.

Przepisy nowej ustawy przewidują wprowadzenie, wynikającego z zapisów Dyrektywy 2012/27/UE, nowego obowiązku sporządzania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. W trakcie seminarium zostaną omówione kwestie dotyczące uwarunkowań prawnych w tym obszarze.

Kolejnym istotnym zagadnieniem podlegającym regulacjom nowej ustawy są zmiany w obszarze wyznaczania podstawy obowiązku, polegającego obecnie w zamyśle prawodawcy na uzyskaniu oszczędności energii finalnej, a także zmiany dotyczące sposobu i zasad realizacji tego obowiązku, w tym poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Założeniem prowadzących szkolenia jest, aby wiedza w tym zakresie pozwoliła podmiotom zobowiązanym w racjonalny sposób zaplanować działania mające na celu wywiązanie się z tego obowiązku.
Poruszane w trakcie seminarium zagadnienia będą mieć więc istotne znaczenie zarówno dla tych podmiotów, które zamierzają skorzystać z systemu wsparcia uzyskując wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jak i dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej na poziomie określonym przepisami projektowanej ustawy.

W tym zmieniającym się otoczeniu prawnym dotyczącym efektywności energetycznej Zespół powermeetings.eu przygotował specjalistyczne seminarium: Efektywność energetyczna 2016. Nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia, rozliczenie obowiązku za rok 2016, które odbędzie się 31 maja 2016 w Warszawie.

W trakcie seminarium omówione będą kwestie takie jak:
– główne założenia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej – nowy system wsparcia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – analiza porównawcza,
– zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej – charakterystyka dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego,
– realizacja obowiązku – zasady rozliczenia obowiązku za rok 2016 – główne zagadnienia problemowe – prawidłowe ustalenie podstawy obowiązku,
– audyty energetyczne przedsiębiorstw – podstawowe założenia nowego obowiązku wprowadzonego do ustawy o efektywności energetycznej,
– „stare” i „nowe” świadectwa efektywności energetycznej – skutki zmiany definicji dla funkcjonowania systemu,
katalog przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej – stan dotychczasowy a stan projektowany.

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, stykający się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej.

Więcej informacji: www.powermeetings.eu.