Szkolenie: Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – zmiany w NCW do 2024 roku

30 maja, 2019 godz. 13:56
„Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych- zmiany w NCW do 2024 roku” pod patronatem BiznesAlertpl

Szczegóły wydarzenia


W związku z dużymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym dla branży biopaliwowej zapraszamy na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia „Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych- zmiany w NCW do 2024 roku” które odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 roku w Warszawie. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Jednym z głównych celów nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jest określenie kluczowych instrumentów wpływających na charakter obowiązku jakim jest Narodowy Cel Wskaźnikowy. Zaproponowane w projekcie nowelizacji rozwiązania dotyczą określenia na kolejne lata:

 • wysokości NCW – 4,8%, dla lat 2020-2022 i 6,2% od 2023 r.
 • zmiana trybu rozliczenia NCW z kwartalnego na roczny,
 • poziomu opłaty zastępczej,
 • wysokości współczynników redukcyjnych i poziomów obligatoryjnego blendingu (na lata 2020-2022),
 • zaliczenia produktów współuwodornienia do realizacji NCW,
 • wydłużenia okresu realizacji obowiązku obligatoryjnego blendingu biokomponentów z paliwami.

Jednocześnie zaproponowane powyżej wartości zostały tak oszacowane, aby zapewnić stabilność w zakresie konsumpcji biokomponentów w najbliższych latach. Jest to szczególnie istotne z uwagi na jednoczesne zachowanie stabilności krajowego sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, który dostarcza większość surowców do wytwarzania biokomponentów w kraju. Poza działaniami o charakterze stabilizującym aktualną sytuację na rynku paliwowym, przedłożona nowelizacja zawiera katalog przepisów formalnie umożliwiających zaliczenia produktów współuwodornienia do realizacji NCW oraz wydłużenia okresu realizacji obowiązku obligatoryjnego blendingu biokomponentów z paliwami. W odniesieniu do kwestii współuwodornienia w projekcie ustawy zostaną określone m.in. zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów w technologii współuwodornienia, sposobu zaliczania produktów pochodzących ze współuwodornienia do realizacji NCW oraz zasady przeprowadzania kontroli. Umożliwienie zaliczania produktów pochodzących z technologii współuwodornienia do realizacji NCW od 2020 r. jest kluczowe w kontekście poprawy wykonania celów w zakresie udziału OZE w transporcie oraz przyczyni się do ograniczenia importu biokomponentów niezbędnych do realizacji NCW. Przepisy te są istotne dla podmiotów realizujących NCW, będących jednocześnie producentami paliw, które prowadzą działania badawcze i inwestycyjne mające na celu przebudowę rafinerii pod kątem wdrożenia tej technologii. Projekt nowelizacji zawiera również katalog propozycji dotyczący funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, których wprowadzenie pozwoli na efektywniejsze funkcjonowanie samego Funduszu i pilniejsze wdrożenie zaplanowanych do realizacji działań.

Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • podmioty zobligowane do realizacji NCW
 • producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców biopaliw i biokomponentów
 • dostawców technologii dla tego sektora
 • laboratoria badające biopaliwa i biokomponenty
 • przedstawicieli uniwersytetów, uczelni wyższych
 • przedstawicieli stowarzyszeń branżowych

Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja: cbepolska.pl