Gaz-System uruchamia konsultacje ws. zmian w funkcjonowaniu Gazociągu Jamalskiego

21 sierpnia 2015, 10:30 Alert

(Gaz-System)

Gazociąg Jamalski. Źródło: Gazprom
Gazociąg Jamalski. Źródło: Gazprom

Gaz-System S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP SGT do zmieniających się wymogów prawa (implementacja zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych oraz Rozporządzenia Komisji (UE) NR 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009).

Po otrzymaniu uwag od użytkowników systemu projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESP SGT. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 7 września 2015 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl.

Do pobrania:

Projekt Zmian do IRiESP SGT – wersja jednolita
Projekt Zmian do IRiESP SGT – tryb rejestracji zmian
Formularz zgłoszenia uwag ogólnych do projektu IRiESP SGT
Formularz zgłoszenia uwag szczegółowych do projektu IRiESP SGT