Gaz-System ponownie przedłuża badanie popytu na Gazociąg Polska-Litwa

27 sierpnia 2015, 08:27 Energetyka

Promotorzy projektu GIPL, polski operator systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A. oraz litewski operator systemu przesyłowego AB Amber Grid, mając na uwadze początkowe zainteresowanie uczestników rynku zgłoszone do 14 sierpnia 2015 r., podjęli decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach Niewiążącej Fazy Procedury Open Season, która uruchomiona została 31 lipca 2015 r.

Wobec powyższego uczestnicy rynku mogą składać Wnioski o zdolności przesyłowe  zgodnie z zasadami Regulaminu Niewiążącej Fazy Procedury Open Season w punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Litwa do dnia 31 sierpnia 2015, do godz. 16:00 (CET).

W trakcie Niewiążącej Fazy Procedury Open Season, operatorzy oszacują zapotrzebowanie uczestników rynku na przepustowość ciągłą w punkcie Wejścia/Wyjścia dwukierunkowego, międzysystemowego połączenia Polska – Litwa.

Na podstawie wyników Niewiążącej Fazy Procedury Open Season zostaną podjęte decyzje dotyczące rozpoczęcia Wiążącej Fazy Procedury Open Season, w trakcie której zostaną  zebrane potwierdzone zamówienia na rezerwację przepustowości.

Głównym celem Procedury Open Season dla połączenia międzysystemowego
Polska-Litwa jest określenie zainteresowania rynku, potwierdzonego długoterminową rezerwacją przepustowości gazociągu oraz określenie optymalnego sposobu finansowania projektu.

Dokumentacja dotycząca Niewiążącej Fazy Procedury Open Season jest dostępna pod poniższymi linkami:

Strona internetowa GAZ-SYSTEM S.A.:  www.gaz-system.pl/strefa-klienta/konsultacje-z-rynkiem/aktualne-konsultacje/open-season-gipl/

Strona internetowa AB Amber Grid: https://www.ambergrid.lt/en/transportation-services/capacity-information/osp

Dodatkowe informacje:

Od początku współpracy pomiędzy polskim a litewskim operatorem systemu przesyłowego w obszarze wspólnego rozwoju projektu GIPL, podjęto szereg istotnych decyzji i działań.

W 2013 roku Komisja Europejska zadecydowała o przyznaniu Promotorom projektu GIPL dofinansowania w wysokości 50% na opracowanie dokumentacji oddziaływania połączenia Polska – Litwa na środowisko w ramach programu Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E). W sierpniu 2014 roku Europejska Agencja ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii (ACER) wydała decyzję o transgranicznej alokacji kosztów projektu GIPL. W tym samym miesiącu, AB Amber Grid i GAZ-SYSTEM S.A. złożyły wniosek do UE o dofinansowanie projektu GIPL z instrumentu “Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

W dniu 13 maja 2015 roku,  spółki AB Amber Grid oraz GAZ-SYSTEM S.A. podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency – INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla działania pod nazwą „Prace przygotowawcze do realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa do uzyskania pozwolenia na budowę“. Na podstawie umowy projekt GIPL otrzymał wsparcie finansowe UE w kwocie 10,6 mln EUR, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

Zarówno Polska, jak i Litwa zaangażowane są w prowadzenie na terenie swoich krajów prac przygotowawczych niezbędnych do dalszej realizacji projektu GIPL. Obecnie na terenie Litwy finalizowane są działania dotyczące opracowania dokumentacji oddziaływania  inwestycji na środowisko. W obu krajach prowadzone są prace projektowe, które w przypadku Polski rozpoczęły  w czerwcu 2015 roku, a w przypadku Litwy w lipcu 2015 roku.

Połączenie międzysystemowe Polska-Litwa (GIPL) jest istotnym elementem w procesie integracji europejskiego rynku przesyłu gazu  oraz budowania wydajnego
i konkurencyjnego rynku gazu w południowo-wschodniej Europie, poprzez eliminację tak zwanej „wyspy energetycznej”, czyli regionu niepołączonego z europejskim rynkiem energii (kraje bałtyckie).

Realizacja projektu GIPL ma kluczowe znaczenie dla uruchomienia dwukierunkowej, ciągłej przepustowości między polskim i litewskim systemem przesyłowym gazu ziemnego.

Źródło: Gaz-System