Ile będzie kosztował przesył gazu? Gaz-System rozpoczyna proces konsultacji modelu taryfowego

29 sierpnia 2018, 16:30 Alert

Od 28 sierpnia do 31 października br. Gaz-System po raz pierwszy prowadzi proces konsultacji oraz zatwierdzania metodologii wyznaczania ceny referencyjnej za usługi przesyłania paliwa gazowego w krajowym systemie przesyłowym  oraz w systemie gazociągów tranzytowych.

Gazociąg. Fot. Gaz-System
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Cel konsultacji 

Mają one na celu umożliwić użytkownikom sieci lepsze zrozumienie zasad kalkulacji taryf ustalonych dla usług przesyłowych oraz zmian wprowadzanych w tych taryfach i sposobie ich ustalania.

Obowiązek ten został nałożony na Gaz-System decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2018 roku, wydaną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 r.).

Rozporządzenie Komisji 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (dalej: NC TAR) zawiera przepisy dotyczące metody wyznaczania cen referencyjnych oraz kalkulacji cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności.

Ogólnounijne zasady, których celem jest integracja rynkowa, a także zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz promowanie połączeń międzysystemowych między sieciami gazowymi, muszą zostać w pełni zaimplementowane przez kraje członkowskie do dnia 31 maja 2019 roku.

Celem NC TAR jest zharmonizowanie struktur taryf przesyłowych operatorów państw członkowskich oraz wyznaczenie pewnych narzędzi umożliwiających porównanie stosowanych na obszarze UE taryf przesyłowych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w wyborze elementów metody wyznaczania ceny referencyjnej umożliwiającej dostosowanie do stopnia dojrzałości konkretnego rynku oraz poziomu złożoności sieci przesyłowej.

Harmonogram konsultacji:

Konsultacja ostateczna

28 sierpnia – 31 października 2018 roku

Publikacja odpowiedzi otrzymanych w procesie konsultacji

do 30 listopada 2018 roku

Proces oceny oraz akceptacji dokumentu konsultacyjnego przez ACER

do 31 grudnia 2018 roku

Proces akceptacji oraz wydanie decyzji przez URE

do 31 marca 2019 roku

Proces rekalkulacji oraz renegocjacji taryfy z URE, w oparciu o zatwierdzoną metodologię wyznaczania ceny referencyjnej zakończony decyzją Prezesa URE zatwierdzającą taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych

1 kwietnia – 31 maja 2018 roku

Publikacja taryfy (na 30 dni przed aukcją zdolności rocznej)

31 maja 2019 roku

Aukcja zdolności rocznej

1 lipca 2019 roku

Wejście w życie taryfy

1 stycznia 2020 roku

Informacje na temat konsultacji oraz dokumenty konsultacyjne wraz z załącznikami są dostępne na stronach GAZ-SYSTEM dla Krajowego Systemu Przesyłowego oraz Systemów Gazociągów Tranzytowych.