Gaz-System wdraża nowy mechanizm wyliczania bilansowania gazu

9 listopada 2015, 12:31 Alert
Gaz palnik

(Gaz-System)

Zgodnie z wymogami ustanowionymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL) oraz w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia
10 czerwca 2015 r., nr DRR-7129-2(13)/2014/2015/AN/MS1, w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych” (dalej „Sprawozdanie”):

Gaz-System S.A. (działając jako OSP) informuje, że w obszarze bilansowania gazu wysokometanowego KSP od doby gazowej rozpoczynającej się dnia 1 października 2015 r. rozliczanie niezbilansowania będzie następowało na podstawie Sprawozdania, tj. z uwzględnieniem poniższych zasad:

– poziom tolerancji (dobowego limitu niezbilansowania – DLN) będzie określany zgodnie z obecnie obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – DLN stanowi 5% wolumenu paliwa gazowego wprowadzonego we wszystkich punktach wejścia;
– rozliczenie ZUP z Gaz-System S.A. za paliwo gazowe pobrane z sieci lub pozostawione w sieci w granicach wyznaczonej tolerancji (DLN) następować będzie po średnioważonej cenie dla transakcji dotyczących produktów przenoszących prawo własności paliwa gazowego, przeprowadzonych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w odniesieniu do danej doby gazowej (indeks TGEgasID opublikowany na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A.);
– rozliczenie ZUP z Gaz-System S.A. za paliwo gazowe pobrane z sieci lub pozostawione w sieci po przekroczeniu wyznaczonej tolerancji (DLN) następować będzie zgodnie z postanowieniami art. 22 NC BAL, tj. w oparciu o mechanizm cen krańcowych (określonych zgodnie z projektem IRiESP przedłożonym Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia i opublikowanym na stronie internetowej w zakładce Konsultacje IRiESP.

Gaz-System S.A. (działając jako OSP) informuje, że w obszarze bilansowania gazu zaazotowanego KSP, od doby gazowej rozpoczynającej się dnia 1 października 2015 r., rozliczanie niezbilansowania będzie następowało zgodnie z mechanizmem określonym w Sprawozdaniu, tj. poprzez zastosowanie mechanizmu cen krańcowych.

Gaz-System S.A. (działając jako Operator polskiego odcinka SGT) informuje, że w obszarze bilansowania gazu wysokometanowego SGT od doby gazowej rozpoczynającej się dnia 1 października 2015r. rozliczanie niezbilansowania będzie następowało zgodnie z mechanizmem określonym w Sprawozdaniu, tj. poprzez zastosowanie mechanizmu cen krańcowych.

Ceny do rozliczeń niezbilansowania publikowane są tutaj.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009-2015 Gaz-System S.A. wybudował ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów stanowi ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez Gaz-System S.A. oraz usługa rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do prawie 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).