GDDKiA: Umowa na budowę S5 Radomicko – Leszno Południe coraz bliżej

11 lutego 2016, 13:30 Drogi
300x200_00Drogi_podpisanie

W przetargu na „Budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, etap I odc. Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd.” najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A., z siedzibą w Krakowie oraz Partner: Mota Engil, Engenharia e Construcao S.A. z Portugali.

Wykonawca oszacował wartość zadania na ponad 440 mln zł, zadeklarował ukończenie prac w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy i udzielił 10-letniej gwarancji jakości.

Kolejnym etapem postępowania będzie przekazanie dokumentów z postępowania przetargowego do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowano następujące kryteria:

a) cena – 90 %,

b) termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach – 5%.

c) gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach – 5 %.

W ramach umowy wykonawca wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową S5 o długości ponad 19 km, z dwoma pasami ruchu, dwa węzły drogowe w ciągu drogi S5: Świeciechowa oraz Leszno Zachód (dawny węzeł Leszno). Zadanie obejmie również przebudowę dróg, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę Miejsca Obsługi Podróżnych Wilkowice Zachód, budowę szesnastu obiektów inżynierskich, odwodnienia drogi, oświetlenia, a także urządzeń ochrony środowiska w tym m.in. ekranów ochronnych.

Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy do standardu sprzed rozpoczęcia budowy zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg. Wykona pełną rekultywację terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad