Greenpeace Polska o oskarżeniach w Senacie: Są niegodne

23 maja 2017, 16:15 Środowisko
robert-cyglicki
Robert Cyglicki. Fot. Greenpeace

22 maja dyrektor Greenpeace Polska skierował do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego apel związany z niegodnym senatora zachowaniem Jerzego Chróścikowskiego, który pomówił polskie organizacje pozarządowe o terroryzm i niejasne powiązania finansowe podczas posiedzenia Senatu w dniu 26 kwietnia br.

– Zwracam się do Pana z apelem związanym z niegodnym senatora RP zachowaniem Jerzego Chróścikowskiego, który pomówił polskie organizacje pozarządowe o terroryzm i niejasne powiązania finansowe podczas posiedzenia Senatu w dniu 26 kwietnia br. Kierując się dobrem państwa polskiego i dbałością o jakość debaty publicznej, wzywam Pana Marszałka do skierowania sprawy wypowiedzi senatora Jerzego Chróścikowskiego do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W Polskim Senacie nie powinno być miejsca na insynuacje i pomówienia – czytamy w liście skierowanym przez Roberta Cyglickiego.

Według niego Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem pogłębionej refleksji nad stanowionym w Polsce prawem i tym samym jednym z gwarantów jakości naszej demokracji. Insynuowanie niejasnych powiązań sektora pozarządowego urąga powadze urzędu.

Jego zdaniem próba wmanipulowania we wspomniane dywagacje Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza podjęta podczas debaty przez senatora Chróścikowskiego jest wręcz ,,skandaliczna”.

– Działalność niezależnych organizacji pozarządowych i ich obecność w życiu publicznym to jeden z fundamentów demokracji. Słowa senatora Chróścikowskiego to nie tylko próba podważenia wiarygodności Fundacji Greenpeace Polska i próba zdeprecjonowania – cieszącego się dużym zaufaniem społecznym – sektora pozarządowego w Polsce, to również psucie debaty publicznej. Tymczasem Senat RP powinien być jej wzorem. Dlatego obok prośby o skierowanie sprawy do Komisji Regulaminowej zwracam się również z apelem o stworzenie możliwości publicznego odniesienia się przez nas w ramach prac Senatu do insynuacji, jakie padły podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 26 kwietnia br. – uważa dyrektor Greenpeace Polska.

Jak zaznaczył w liście Greenpeace od samego początku swojej działalności dba o stuprocentową niezależność od rządów, partii politycznych i korporacji. Podejmując decyzję o tym, jakie kampanie będziemy prowadzić, kierujemy się interesem człowieka, który jest częścią przyrody.

– Niejednokrotnie za swoje działania i wierność wyznawanym wartościom członkowie Greenpeace ponoszą dotkliwe konsekwencje. Dotyczy to szczególnie krajów, w których władza nie szanuje praw człowieka i odwołuje się do wykorzystania przemocy. W tym kontekście uwagi senatora Jerzego Chróścikowskiego są szczególnie niestosowne – napisał Cyglicki.

– Jako organizacja ekologiczna od lat działająca na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, sprzeciwiamy się spalaniu paliw kopalnych. Budowę gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2, do których nawiązywał w swoich wypowiedziach senator Chróścikowski uważamy za nieuzasadnioną i wręcz szkodliwą. Podobne stanowisko zajmowały inne polskie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska. Jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej wymaga rozwoju odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej – dodał.

Kończąc swój list dyrektor Greenpeace Polska napisał, że insynuacje senatora Chróścikowskiego są niegodne senatora RP.  ,,Dlatego raz jeszcze apeluję o skierowania sprawy do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz umożliwienie odniesienia się do nich w ramach prac Senatu”.