IDEiA: Elektrownia Ostrołęka C wesprze rozwój regionu

23 lipca 2019, 13:30 Energetyka
Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Jak wynika z raportu Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz, powstanie Elektrowni Ostrołęka C to dla regionu szansa na zrównoważony rozwój i wyrównanie stopnia rozwoju cywilizacyjnego w porównaniu do reszty kraju. Nowa inwestycja wpłynie na jakość życia ostrołęczan, może pomóc zahamować negatywne zmiany demograficzne oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Raport „Wpływ budowy Elektrowni Ostrołęka C na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu ostrołęckiego i Polski” wskazuje, że największe wyzwania w tej części kraju to m.in. znaczący spadek liczby ludności nawet o 30 proc. – W perspektywie 15-30 lat oraz starzejące się społeczeństwo. Stopa bezrobocia w regionie wynosi 10,3 proc. w porównaniu do średniej w województwie mazowieckim na poziomie 5 proc. Rynek pracy w tym regionie ten charakteryzują także niskie przecięte wynagrodzeniem. Konsekwencją tego zjawiska jest migracja ludności lokalnej w bardziej rozwinięte części Polski, oferujące lepsze warunki ekonomiczne – czytamy w raporcie.

– Kluczową kwestią dla rozwoju miasta Ostrołęki jest wzmocnienie lokalnego rynku pracy, co stanowi pierwszy etap odbudowy kapitału ludzkiego. Raport Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz wskazuje, że inwestycja w nowy blok C zwiększy zapotrzebowanie na fachowców z branży energetycznej oraz zaangażuje szeroki łańcuch dostawców i podwykonawców. Można przypuszczać, że zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów, wykształci potrzebę wzmocnienia szkolnictwa zawodowego. Na nowej inwestycji skorzystać może również szeroko pojęty sektor usługowy, przede wszystkim hotelarstwo i gastronomia. Docelowo, wzrost zatrudnienia w regionie jest szansą na powstrzymywanie młodych i dynamicznych osób przed decyzją o migracji – podaje ośrodek badawczy.

– Na podstawie średnich kosztów utrzymania, transportu i wyżywienia szacuje się, że w trakcie 56 miesięcy przewidzianych na realizację inwestycji, pracownicy wydadzą w regionie Ostrołęki ok. 190 mln zł. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka GE, która chętnie zatrudnia miejscowych specjalistów czy podwykonawców. W szczytowym momencie fazy budowy liczba zatrudnionych pracowników ma sięgnąć ok. 4 tys. osób – czytamy w raporcie.

Atrakcyjność inwestycyjna regionu

– Podregion ostrołęcki charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju społeczno- gospodarczego, m.in. bardzo niskim wskaźnikiem urbanizacji (0,36). Obecnie jego atrakcyjność inwestycyjna i przemysłowa oceniana jest na tle innych regionów jako niska, usługowa zaś – najniższa w kraju. Natomiast zaawansowanie technologicznie należy do najniższych w kraju – zaznaczają autorzy raportu.

– Jak wynika z naszej analizy, istotną barierą w przełamaniu negatywnych procesów w podregionie jest brak silnych bodźców inwestycyjno-rozwojowych. Największym bezpośrednim beneficjentem budowy Elektrowni Ostrołęka C będzie społeczność lokalna. Nowa inwestycja przyniesie nie tylko ożywienie lokalnego rynku pracy, ale również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu dając też szansę na bezpośrednie i pośrednie podwyższenie dochodów samorządowych – komentuje Stanisław Kluza z Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz.

– Kluczowe postulaty samorządowe na lata 2018-22 skupiają się m.in. wokół tematów infrastrukturalnych, z uwzględnieniem niskiej zamożności regionu. Działania wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzmożone starania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej to jedna z szans dla regionu – podaje Instytut.

Ważny impuls dla regionu

Niskie przychody lokalnych jednostek samorządu terytorialnego w podregionie stanowią jedną z przeszkód stojących na drodze do wzrostu zamożności regionu. Jak wskazuje raport, inwestycja będzie sprzyjać rozwojowi infrastruktury związanej z Elektrownią i da impuls do rozwoju gospodarczego całego podregionu ostrołęckiego. Rozbudowa Elektrowni to również modernizacja dróg, nie tylko w podregionie i powiecie, ale też w samym mieście. Ostrołęka ma również zyskać 150 km nowych tras kolejowych – czytamy.

– Na modernizację i budowę dróg a także doposażenie, remonty w placówkach służby zdrowia i instytucjach kultury władze Mazowsza przeznaczą jedną 1/3 budżetu. Nowe miejsca pracy w i wokół Elektrowni Ostrołęka C generują wyższe wpływy z podatku CIT i PIT dla miasta, powiatu i podregionu, co w procesie redystrybucji wpływów fiskalnych przełoży się także na rozbudowę infrastruktury oświatowej i zdrowotnej – komentuje Stanisław Kluza z Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz.

Technologia przyjazna środowisku

– Infrastruktura polskiego systemu wytwarzania energii elektrycznej należy wciąż do relatywnie starych. Średni wiek bloków w polskich elektrowniach wynosi ok. 40 lat, a tylko 10 proc. jest nowszych niż 10 lat. Budowane obecnie nowe bloki energetyczne korzystają z najnowszych dostępnych na rynku rozwiązań, takich jak technologia ultra -nadkrytyczna, zastosowana w projekcie nowego bloku C. Dzięki temu Elektrownia Ostrołęka C osiągnie sprawność na poziomie 46 proc., tym samym znacznie przewyższając średnią światową, która wynosi 33%. Oznacza to także o 26 proc. mniej emisji CO2 na każdy 1MW. Elektrownia zostanie wyposażona w instalacje oczyszczania spalin, które spełniają wymogi Unii Europejskiej, które obowiązywały będą od 2023 roku. Posiadać będzie również najnowocześniejsze systemy kontroli jakości powietrza, odpowiadające rygorystycznym normom unijnym w zakresie redukcji emisji cząstek stałych, tlenków azotu (NOx) i tlenków siarki (SOx), rtęci, fluorków i chlorków – czytamy w raporcie.

Ważne wsparcie dla Unii

– Wybudowanie Elektrowni w północno-wschodniej Polsce wesprze również na synchronizację systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) z systemem Europy kontynentalnej. W ten sposób, nowy blok wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej, gwarantując tym samym stabilność sieci energetycznych w tych krajach – czytamy.

Źródło: Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz