JSW zwiększa przychody do blisko 9 mld zł

13 marca 2018, 06:30 Alert

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2017 roku 747,8 mln zł – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. EBITDA wyniosła w tym okresie 1,12 mld zł.

Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.

Według wyliczeń PAP Biznes zysk operacyjny grupy w czwartym kwartale wyniósł prawie 910 mln zł, a przychody sięgnęły 2,19 mld zł.W całym 2017 roku przychody grupy wzrosły do 8,88 mld zł z 6,73 mld zł w 2016 roku. Zysk operacyjny wzrósł do 3,116 mld zł z 226,6 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto JSW przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2017 roku 2,539 mld zł. W 2016 rok zysk wynosił 6,7 mln zł. JSW oceniła w komunikacie prasowym, że poprawa wyników finansowych to „efekt korzystnych cen węgla koksowego, działań optymalizacyjnych oraz konsekwentnej realizacji programu restrukturyzacji”.

EBITDA JSW wzrosła w 2017 r. do 3,941 mld zł z 1,065 mld zł przed rokiem. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła w ubiegłym roku 3,509 mld zł wobec 1,17 mld zł w 2016 roku. Wśród zdarzeń jednorazowych spółka wymieniła m.in. rozwiązanie części rezerwy na potencjalne spory sądowe dotyczące deputatu węglowego dla emerytów i rencistów (w wysokości 1.249,2 mln zł). Negatywnie na wyniki wpłynął z kolei m.in. odpis aktualizujący zakładów JSW (w wysokości 759,1 mln zł).

W segmencie węglowym zysk EBITDA wyniósł w 2017 roku 3,68 mld zł wobec 1,32 mld zł zysku rok wcześniej. W segmencie koksowym spółka zaraportowała zysk EBITDA na poziomie 48,9 mln zł wobec 57,7 mln zł zysku przed rokiem. Wynik EBITDA pozostałych segmentów wyniósł 113,3 mln zł wobec 124,1 mln zł rok wcześniej.

Wyniki w segmentach (mln zł) 4Q2017 4Q2016 Zmiana % FY2017 FY2016 Zmiana %
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 139,10 1 339,00 -14,9% 4 925,90 3 551,60 38,7%
Zysk operacyjny segmentu 833,90 860,20 -3,1% 3 001,90 663,4 352,5%
Amortyzacja 172,30 163,60 5,3% 680,9 655,6 3,9%
EBITDA 1 006,20 1 023,80 -1,7% 3 682,80 1 319,00 179,2%
Wytwarzanie sprzedaż koksu i węglopochodnych
Sprzedaż od odbiorców zewn. 989,10 766,40 29,1% 3 688,10 2 822,70 30,7%
Zysk operacyjny segmentu 113,20 -99,20 -47,9 -67,5
Amortyzacja 25,40 23,80 6,7% 96,8 125,2 -22,7%
EBITDA 138,60 -75,40 48,9 57,7 -15,3%
Pozostała działalność
Sprzedaż od odbiorców zewn. 64,60 62,30 3,7% 263,2 357 -26,3%
Zysk operacyjny segmentu 7,10 -69,50 57,1 52,2 9,4%
Amortyzacja 13,90 12,00 15,8% 56,2 64,5 -12,9%
EBITDA 21,00 -57,50 113,3 116,7 -2,9%

W 2017 roku kopalnie JSW wyprodukowały 14,8 mln ton węgla (16,8 mln ton w 2016 roku), w tym 10,7 mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton węgla do celów energetycznych, natomiast produkcja koksu wyniosła 3,5 mln ton.

Dane operacyjne 4Q2017 4Q2016 Zmiana % FY2017 FY2016 Zmiana%
Węgiel
Produkcja (mln ton) 3,5 4,1 -14,6% 14,8 16,8 -11,9%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,6 3 -13,3% 10,7 11,6 -7,8%
Węgiel energetyczny (mln ton) 0,9 1,1 -18,2% 4,1 5,2 -21,2%
Sprzedaż ogółem JSW (mln ton) 3,6 4,3 -16,3% 14,6 17,2 -15,1%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,6 3 -13,3% 10,4 11,8 -11,9%
Węgiel do celów energet. (mln ton) 1 1,3 -23,1% 4,2 5,4 -22,2%
Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) 1,2 1,3 -7,7% 4,5 5,5 -18,2%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,2 1,2 0,0% 4,5 5,4 -16,7%
Węgiel do celów energet. (mln ton) 0,1
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) 2,4 3 -20,0% 10,1 11,7 -13,7%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,4 1,8 -22,2% 5,9 6,4 -7,8%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1 1,2 -16,7% 4,2 5,3 -20,8%
Koks
Produkcja (mln ton) 0,9 0,9 0,0% 3,5 4,1 -14,6%
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln ton) 0,9 1 -10,0% 3,5 4,1 -14,6%

Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych osiągnęły w ubiegłym roku poziom 4,9 mld zł i były wyższe o 38 proc. rdr. Wzrosły również przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych. W analizowanym okresie osiągnęły poziom 3,7 mld zł i były wyższe o 30 proc. rdr.

W 2017 roku uzyskana przez JSW średnia cena węgla wyniosła 471,10 zł/tonę, co oznacza wzrost o 56 proc. rdr. Ceny węgla koksowego wzrosły o 65,3 proc. do 656,7 zł/t, a ceny węgla do celów energetycznych wzrosły o 10,3 proc. do 206,71 zł/t. Natomiast uzyskana średnia cena sprzedaży koksu wyniosła 936,01 zł/tonę (na bazie FCA), co oznacza wzrost w stosunku do 2016 roku o 60,4 proc.

Mining cash cost za 2017 rok ukształtował się na poziomie 4.615,6 mln zł, tj. o 383,6 mln zł (9,1 proc.) wyższym niż w 2016 roku. W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia wyniósł 312,54 zł/tonę, tj. o 24,3 proc. więcej rdr, przy niższej o 11,9 proc. produkcji węgla netto.

Spółka podała w raporcie, że na wzrost wartości gotówkowego kosztu wydobycia wpłynęły głównie: wyższe o 305,7 mln zł (+14,8 proc.) koszty świadczeń na rzecz pracowników oraz wyższe o 117,6 mln zł (+10,2 proc.) koszty usług obcych. Jest to związane m.in. z wyższym wykonaniem usług wiertniczo-górniczych w związku z wyższym o 2.584 mb zakresem robót korytarzowych ruchowych.

W 2017 roku gotówkowy koszt konwersji koksu wyniósł 517 mln zł i w porównaniu do roku 2016 był niższy o 36,3 mln zł, tj. o 6,6 proc. Spadek spowodowany jest przede wszystkim sprzedażą w III kwartale 2016 roku spółki WZK Victoria, w związku z tym przedstawione wyniki za 2017 rok nie obejmują kosztów tej koksowni. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły w ubiegłym roku ok. 1 mld zł.

Polska Agencja Prasowa