Kopalnie Australijczyków na celowniku JSW

29 marca 2018, 06:45 Alert

JSW oraz Prairie Mining Limited zawarły umowę w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej projektów węglowych Prairie w Polsce – podała JSW w komunikacie. Prairie udostępni informacje o projekcie wydobycia węgla koksowego w koncesji Debieńsko-1 oraz informacje o projekcie Jan Karski.

fot. Dawid Lach
fot. Dawid Lach

Wymiana informacji

Celem zawarcia umowy jest umożliwienie wymiany informacji technicznych i handlowych, co ułatwi przeprowadzenie kluczowych i bardziej zaawansowanych rozmów na temat wszelkich możliwych opcji transakcyjnych w sprawie projektów Prairie realizowanych w Polsce.

„Prairie udostępni informacje dotyczące projektu wydobycia węgla koksowego w ramach udzielonej w 2008 r. koncesji Debieńsko-1, aby umożliwić JSW przeprowadzenie oceny wykonalności i warunków ekonomicznych tego projektu, z uwzględnieniem czynników takich jak m.in.: etap jego rozwoju, warunki koncesji wydobywczej, pozwolenia środowiskowe i umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego” – napisano w komunikacie opublikowanym przez JSW. W ramach tego procesu JSW oceni też różne inne zagrożenia oraz szanse, w tym te związane z infrastrukturą JSW istniejącą na terenie sąsiedniej KWK Knurów-Szczygłowice.

JSW może kupić kopalnie Prairie Mining

„Prairie udostępni informacje dotyczące projektu Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, aby umożliwić JSW przeprowadzenie oceny wykonalności i warunków ekonomicznych tego projektu w zakresie węgla koksowego, z uwzględnieniem takich czynników jak m.in.: etap jego rozwoju, fizykochemiczne parametry węgla (w szczególności jego parametry koksownicze), ramy czasowe i warunki związane z zobowiązaniem do uzyskania koncesji wydobywczej, a także inne różne zagrożenia i szanse” – napisano.

Jak podaje spółka, rozmowy są prowadzone we wstępnej fazie i nawet w przypadku przejścia do rozmów o konkretnych warunkach transakcji każda ewentualna transakcja lub transakcje, o ile do nich dojdzie, mogą być zależne od spełnienia szeregu standardowych warunków, m.in. od uzyskania pozytywnych ocen i ekspertyz, niezbędnych zgód korporacyjnych, zgód i zatwierdzeń dotyczących finansowania, zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile będą one wymagane, oraz spełnienia wszelkich innych wymogów związanych ze strategią, celami i regulacjami obowiązującymi każdego z emitentów.

„Nie ma pewności, że rozmowy doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy (-ów), nie ma też pewności co do formy ewentualnej(-ych) transakcji” – napisano w komunikacie. JSW podało, że umowa o zachowaniu poufności pozwala na prowadzenie rozmów przez wstępny okres do 6 miesięcy, który może zostać przedłużony za porozumieniem stron.

Polska Agencja Prasowa