JSW zatwierdziło sprzedaż SEJ i koksowni Victoria

4 sierpnia 2016, 14:30 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zgodzili się w czwartek na sprzedaż dwóch firm z grupy kapitałowej JSW: Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) oraz Zakładów Koksowniczych Victoria w Wałbrzychu. Decyzją akcjonariuszy do rady nadzorczej JSW dołączył Daniel Ozon.

Sprzedaż wybranych aktywów to element programu naprawczego spółki. Nabywcą 100 proc. akcji SEJ jest spółka PGNiG Termika, natomiast blisko 92,8 proc. akcji koksowni Victoria kupią Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarzystwo Finansowe Silesia.

– Zarząd JSW SA podjął decyzję o częściowej dezinwestycji posiadanych przez JSW udziałów w kluczowych spółkach należących do grupy kapitałowej JSW, celem wprowadzenia do nich stabilnych inwestorów, zapewniających ich dalszy rozwój i gwarantujących kontynuację prowadzonych inwestycji rozwojowych – głosi uzasadnienie jednej z uchwał walnego zgromadzenia JSW.

Aby przygotowywane od kilku miesięcy transakcje zostały sfinalizowane, konieczna była zgoda akcjonariuszy JSW – stąd zwołane na czwartek nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Uchwały w sprawie zbycia aktywów zostały przyjęte przez akcjonariuszy.

W uzasadnieniu uchwały o sprzedaży SEJ napisano, że wynika ona z działań restrukturyzacyjnych, podjętych przez zarząd w związku z trudną sytuacją ekonomiczną JSW.

– Zasadniczym celem tych działań jest poprawa płynności finansowej spółki m.in. poprzez proces dezinwestycji wybranych aktywów o zidentyfikowanym potencjale i atrakcyjności rynkowej, należących do grupy JSW – podano w uzasadnieniu decyzji akcjonariuszy, wśród których wiodącym jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra energii.

PGNiG Termika kupuje blisko 2,9 mln akcji SEJ, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Akcje były już zastawione na rzecz inwestora po tym, gdy wpłacił on blisko 278,9 mln zł zaliczki na poczet zakupu akcji SEJ. Łączna wartość transakcji wyniesienie 371,8 mln zł.

W przypadku koksowni Victoria transakcji podlega niespełna 400 tys. akcji, reprezentujących ponad 92,8 proc. kapitału zakładowego spółki. Również w tym przypadku inwestorzy zobowiązali się do wpłacenia zaliczki (200 mln zł) na poczet kupowanych akcji; łączna wartość transakcji to 350 mln zł.

– Obecna, trudna sytuacja w jakiej funkcjonuje JSW SA, nakazuje kontynuowanie prowadzonych przez spółkę działań restrukturyzacyjnych, wymuszonych również decyzjami obligatariuszy, których głównym celem jest poprawa płynności finansowej spółki – głosi uzasadnienie uchwały.

Restrukturyzacja – oprócz sprzedaży wybranych aktywów – zakłada również zachowanie ciągłości realizacji inwestycji o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju JSW.

Sprzedaży Victorii będzie towarzyszyć umowa inwestycyjna, która ma zawierać m.in. zapisy dotyczące zasad ponownego nabycia przez grupę kapitałową JSW tej koksowni, jeśli w przyszłości ARP i TF Silesia podejmą decyzję o dezinwestycji, a sytuacja JSW ulegnie poprawie.

Wtorkowe walne zgromadzenie zdecydowało również o powołaniu nowego członka rady nadzorczej JSW, którym został Daniel Ozon, w przeszłości m.in. wiceprezes jastrzębskiej spółki oraz menedżer związany z sektorem finansowym. O jego powołanie wnioskował akcjonariusz OFE PZU „Złota Jesień” (spółki z grupy PZU od niedawna są wśród obligatariuszy JSW po wykupieniu udziału banku ING w obligacjach), a punkt dotyczący zmian w radzie nadzorczej znalazł się w porządku obrad walnego zgromadzenia na wniosek Skarbu Państwa.

Dzień wcześniej, w środę, rezygnację z przewodniczenia radzie nadzorczej JSW złożył jej wieloletni przewodniczący Józef Myrczek.

JSW prowadzi również rozmowy z instytucjami finansowymi na temat restrukturyzacji zadłużenia. 29 lipca spółka zawarła z obligatariuszami – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i bankiem PKO BP aneks do ubiegłorocznej umowy o dalszej współpracy.

– Zgodnie z postanowieniami aneksu okres obowiązywania umowy o dalszej współpracy, w którym JSW oraz obligatariusze zamierzają uzgodnić ostateczną treść umowy restrukturyzacyjnej, został przedłużony do 31 sierpnia 2016 r. – wynika z informacji JSW. Ustalono też harmonogram czynności, które ma podjąć JSW w związku z procesem restrukturyzacji przed zawarciem umowy restrukturyzacyjnej.