Nowa strategia KGHM. Sierra Gorda zwiększy produkcję

16 maja 2017, 14:30 Alert
KGHM

EBITDA na poziomie 7 mld PLN w 2021 roku i marży EBITDA w Grupie Kapitałowej średnio powyżej 20% oraz łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe całej Grupie na poziomie 15 mld PLN i przy stabilnej produkcji i kosztach gwarantujących bezpieczeństwo finansowe – to główne cele Strategii na lata 2017-2021 z perspektywą do 2040 roku.

Realizacja głównych celów opiera się na trzech strategiach wykonawczych oraz trzech wspierających. Pierwszym filarem jest „Rozwój Aktywów Krajowych i Zagranicznych”, poprzez efektywne zarządzanie inwestycjami i projektami zasobowymi. Nakłady inwestycyjne i kapitałowe w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 przewidziano na poziomie 15 mld PLN, z czego w samym KGHM Polska Miedź S.A. ponad 9,7 mld PLN. W obrębie aktywów krajowych następuje koncentracja na realizacji kluczowych projektów takich jak: Program Udostępniania Złoża, Program Rozwoju Hutnictwa, Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most oraz prowadzenie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów obecnie eksploatowanych. Strategia zakłada optymalizację portfela aktywów zagranicznych, w tym doprowadzenie do dojrzałości produkcyjnej kopalni Sierra Gorda oraz koncentrację na aktywach o największym potencjale produkcyjnym.

Drugi filar „Produkcja i Bezpieczeństwo” zakłada uzyskanie średniorocznej wielkości produkcji (miedzi w urobku) w Polsce na poziomie powyżej 470 tys. ton Cu oraz uzyskanie średniorocznej wielkości produkcji za granicą na poziomie ok. 145 tys. ton Cu płatnej w okresie 2017-2021. Produkcja hutnicza Grupy Kapitałowej osiągnie poziom powyżej 570 tys. ton/r. Koncentracja na bezpieczeństwie pracowników, minimalizacja zagrożeń dla utrzymania stabilnego poziomu produkcji oraz poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej na każdym etapie głównego ciągu technologicznego stanowią istotne determinanty drugiego filara.

Trzeci filar stanowi „Spójna Organizacja”. Przewiduje wdrożenie rozwiązań systemowych, integrujących spółki Grupy Kapitałowej w sprawnie działający organizm, ukierunkowany na wzrost wartości całej Grupy Kapitałowej.

Jedną z trzech strategii wspierających jest „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Jej zadaniem jest kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Grupy Kapitałowej w oparciu o właściwą współpracę i komunikację z interesariuszami. Rola kapitału intelektualnego, ochrona własności intelektualnej, a przede wszystkim efektywne zarządzanie innowacjami dotyczą strategii wspierającej – „Innowacje”, nakierowanej na wzrost produktywności w Grupie Kapitałowej KGHM. Przesłaniem trzeciej strategii wspierającej „Stabilność Finansowa”, jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Grupy Kapitałowej. Strategia jest ukierunkowana na optymalizację finansowania zewnętrznego, doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem i zapewnienie odporności w zmiennym otoczeniu rynkowym.

– Ta strategia jest przede wszystkim realistyczna. Uwzględnia możliwości finansowe Grupy KGHM oraz dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle wydobywczym, które są podyktowane wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, społecznymi i legislacyjnymi. Stanowią dla nas wyzwanie i determinują ewaluację strategicznych założeń działalności Spółki. Wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju, stawiamy na racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Nastawieni na innowacyjne rozwiązania i rozwój naszych aktywów, koncentrujemy się na stabilnej i bezpiecznej produkcji, przynoszącej zyski nam i naszym interesariuszom – powiedział Radosław Domagalski Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Przygotowanie nowej Strategii było konieczne ze względu na zmianę warunków makroekonomicznych oraz dynamiczne zmiany zachodzące w branży górniczo-hutniczej metali nieżelaznych. Cel główny Strategii z 2015 roku, zakładający produkcję 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej nie był możliwy do osiągnięcia z uwagi na urealnienie ekonomicznie uzasadnionych możliwości produkcyjnych z posiadanych aktywów krajowych i zagranicznych. Zracjonalizowany został również pięcioletni plan nakładów inwestycyjnych, jako odpowiedź na zmiany makroekonomiczne w ostatnich latach. Wysokie ryzyko niektórych projektów inwestycyjnych i konieczność zabezpieczenia obsługi bieżących zobowiązań finansowych oraz odpowiedzialność za stabilne długofalowe funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej, w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju, tworzą fundament nowej Strategii.

– Nasza misja, by zawsze mieć miedź, wspiera naszą wizję efektywnego wykorzystywania naszych zasobów, by być liderem zrównoważonego rozwoju. A to znaczy działać z korzyścią nie tylko dziś i dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń. – powiedział Rafał Pawełczak, Wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM