KGHM publikuje wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe za grudzień 2019 roku

31 stycznia 2020, 16:00 Alert

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) Grupy KGHM kształtowała się powyżej wielkości zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 roku. Spadek produkcji molibdenu wynika z niższej zawartości tego metalu w rudzie przerabianej w Sierra Gorda. Plan produkcji wymienionych powyżej metali został przekroczony, natomiast wolumen sprzedaży miedzi i srebra był niższy niż założono w planie, głównie z uwagi na brak sprzedaży koncentratu własnego uwzględnionego w budżecie KGHM Polska Miedź S.A*.

Sierra Gorda fot. KGHM
Sierra Gorda fot. KGHM

Produkcja Grupy KGHM:

• Produkcja miedzi płatnej wyniosła 59,3 tys. t, co oznacza poziom wyższy od produkcji zrealizowanej w analogicznym miesiącu 2018 roku o 3%. Wzrost dotyczy wszystkich aktywów, w tym  głównie Sierra Gorda (wzrost przerobu rudy oraz zawartości miedzi).
• Produkcja srebra wyniosła 129,3 t i była wyższa od wielkości zrealizowanej w grudniu 2018 roku
o 6%.
• Produkcja TPM wyniosła 23,0 tys. troz. Wzrost produkcji miesięcznej (+64%) dotyczył wszystkich aktywów, w tym głównie KGHM Polska Miedź S.A.
• Produkcja molibdenu wyniosła 1,3 mln funtów. Utrzymanie produkcji na poziomie z grudnia  2018 r., przy niższej zawartości molibdenu, jest głównie efektem zwiększenia przerobu rudy  w kopalni Sierra Gorda.

Sprzedaż Grupy KGHM:

• Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 61,9 tys. ton i była niższa o 5,3 tys. ton (-8%) w porównaniu do  sprzedaży miedzi z grudnia 2018 roku. Głównym powodem była niższa sprzedaż tego metalu  zrealizowna przez KGHM Polska Miedź S.A.
• Sprzedaż srebra wyniosła 122,7 tony i była wyższa o 21 ton w porównaniu do sprzedaży  z grudnia 2018 roku (+21%). Przyczyną była wyższa sprzedaż srebra z polskich aktywów  produkcyjnych.
• Sprzedaż TPM wyniosła 25,9 tys. troz i była wyższa o 8,9 tys. troz (+52%) w porównaniu do  grudnia 2018 roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z wyższą sprzedażą złota  zrealizowaną w grudniu 2019 roku przez KGHM Polska Miedź S.A.
• Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była niższa o 0,7 mln funtów (-47%)  w porównaniu do grudnia 2018 roku. Głównym powodem był spadek sprzedaży molibdenu w  kopalni Sierra Gorda.

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A.:

 • Produkcja miedzi w koncentracie wyniosła 26,8 tys. ton i była wyższa o 0,5 tys. ton (+1,9%) w porównaniu do grudnia 2018 roku, co wynika z większego przerobu urobku z Zakładów Górniczych.
 • Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 85,0 ton i była niższa o 1,7 ton (-2,0%), co wynika z mniejszej zawartości Ag w urobku.
 • Produkcja miedzi elektrolitycznej oraz srebra metalicznego była na wyższym poziomie jak w roku

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A.:

 • Sprzedaż miedzi wyniosła 48,2 tys. ton i była niższa o 5,3 tys. ton (-10%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku. Na różnicę wpływ miał między innymi uzgodniony z klientami harmonogram wysyłek katod Cu w grudniu 2019 .
 • Sprzedaż srebra wyniosła 119,9 tony i była wyższa o 20,8 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku (+21%). Wielkość sprzedaży srebra wynikała z uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w grudniu 2019 roku. Należy jednocześnie zauważyć, że w celu ograniczenia kosztów logistycznych sprzedaż srebra poza granicę Polski odbywa się zazwyczaj jednorazowo w ok. 20-tonowych partiach. Oznacza to jednak, że wzrost / spadek ilości wysyłek o jedną (w porównaniu miesiąc do miesiąca) ma bardzo duży wpływ na dynamikę sprzedaży w analogicznej perspektywie czasowej.
 • Sprzedaż TPM wyniosła 13,9 tys. troz i była wyższa o 6,2 tys. troz (+81%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku. Różnica spowodowana była głównie wyższą produkcją złota w grudniu 2019 roku. W tym miesiącu zrealizowano również duże wysyłki na rynek krajowy oraz zagraniczny. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wysyłek srebra, wysyłki złota na eksport odbywają się w większych jednorazowych partiach (zazwyczaj nie mniej niż 200 kg).

Produkcja KGHM INTERNATIONAL LTD.:

 • Produkcja miedzi wyniosła 6,6 tys. ton i była wyższa o 0,2 tys. ton (+3%) w porównaniu do grudnia 2018 roku. Wzrost produkcji miedzi płatnej wynikał z wyższej o 0,6 tys. ton produkcji miedzi w kopalni Robinson, pomimo spadku produkcji w porównaniu r/r w Zagłębiu Sudbury (0,3 tys. ton) oraz w kopalni Franke (o 0,1 tys. ton). Wzrost produkcji miedzi w kopalni Robinson wynikał z wyższej zawartości miedzi w rudzie oraz wyższych uzysków. Niższa produkcja miedzi w kopalni Franke oraz w Zagłębiu Sudbury w grudniu 2019 w porównaniu r/r wynikała głównie z przerobu rudy o niższej zawartości miedzi.
 • Produkcja TPM wyniosła 7,8 tys. troz i była wyższa o 1,9 tys. troz (+32%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Wyższa produkcja metali szlachetnych wynikała z wyższej produkcji TPM w Zagłębiu Sudbury (o 1,6 tys. troz – wyższe zawartości platyny i palladu w rudzie) oraz wyższej produkcji złota w kopalni Robinson (o 0,4 tys. troz – wyższa zawartość złota w rudzie).
 • Produkcja molibdenu wyniosła 0,06 mln funtów i była zbliżona do produkcji zrealizowanej w analogicznym okresie 2018 roku.

Sprzedaż KGHM INTERNATIONAL LTD.:

 • Sprzedaż miedzi wyniosła 5,9 tys. ton i była niższa o 1,2 tys. ton (-17%) w porównaniu do sprzedaży z grudnia 2018 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w katodach Franke o ok. 0,8 tys. ton wynikająca z ustalonego z kontrahentami harmonogramu wysyłek. Ze względu na niższą produkcję płatnej miedzi (niższa zawartość Cu w rudzie) nieco niższą sprzedaż (o ok. 0,4 tys. ton) odnotowano także w przypadku miedzi pochodzącej z Zagłębia Sudbury. Zbliżone wyniki sprzedażowe w porównaniu z grudniem 2018 roku osiągnęła natomiast kopalnia Carlota oraz Robinson.
 • Sprzedaż TPM wyniosła 7,8 tys. troz i była wyższa o 1,9 tys. troz (+32%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Na wynik ten wpływ miała przede wszystkim wyższa sprzedaż TPM pochodzących z Zagłębia Sudbury, bezpośrednio wynikająca z wyższej produkcji rudy oraz wyższej zawartości TPM w rudzie.
 • Sprzedaż srebra wyniosła 0,9 tony i była porównywalna ze sprzedażą zrealizowaną w grudniu 2018.
 • Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,05 mln funtów i była wyższa o 0,03 mln funtów (+150%) od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2018 roku, co było efektem realizacji uzgodnionego z kontrahentem rozkładu zamówień oraz harmonogramu wysyłek.

Produkcja Sierra Gorda (55%):

 • Produkcja miedzi wyniosła 5,7 tys. ton i była wyższa o 1,1 tys. ton (+24%) w porównaniu do grudnia 2018 roku.
 • Wzrost produkcji miedzi płatnej zarówno w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. jak i w miesiącu grudniu determinowany był wyższym wolumenem przerobionej rudy oraz wyższą zawartością miedzi w eksploatowanej rudzie w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2018.
 • Utrzymanie się produkcji molibdenu w grudniu 2019 r. na podobnym poziomie jak rok wcześniej wynikało z większego wolumenu przerobionej rudy przy jednoczesnym spadku zwartości Mo w eksploatowanej rudzie w 2019 roku.
 • Spadek produkcji molibdenu w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. był wynikiem mniejszej zawartości Mo w rudzie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2018. Wpływ przedmiotowego czynnika na wyniki produkcyjne w tym okresie był częściowo kompensowany większym wolumenem przerobionej rudy.

Sprzedaż Sierra Gorda (55%):

 • Sprzedaż miedzi wyniosła 7,8 tys. ton i była wyższa o 1,2 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku (+18%). Przyczyną był wyższy (o ok. 12 tys. ton wagi suchej) wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w grudniu 2019 roku, wynikający z wyższej produkcji oraz realizacji uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek.
 • Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 0,8 mln funtów (-53%). Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda.
 • Sprzedaż srebra wyniosła 1,9 tony i była wyższa o 0,1 tony (+6%).
 • Sprzedaż TPM wyniosła 4,1 tys. troz i była niższa o 0,7 tys. troz (+21%).
 • Głównym powodem wzrostu sprzedaży srebra oraz TPM był, podobnie jak w przypadku miedzi, wyższy wolumen sprzedanego koncentratu Cu.

*Raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok. Dane dla GrupyKapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zawierają wyniki Sierra Gorda dla 55% udziałów KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM